05.26.01 - Охорона праці

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Підвищення вибухобезпеки виробничих об’єктів зберігання, переробки та використання зерна
  (2014) Володченкова, Наталія Валеріївна
  У дисертації досліджено вплив уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі на елементи виробничих об’єктів підприємств зберігання, переробки та використання зерна з метою підвищення вибухобезпеки. Проаналізовано можливі вибухонебезпечні ситуації на підприємствах зберігання, переробки та використання зерна, визначено їх масштаби та наслідки, ступінь небезпеки зазначених підприємств, а також запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності захисту виробничого персоналу. Проаналізовано існуючі методи моделювання дії повітряної вибухової хвилі на елементи конструкцій та технологічного обладнання виробничих об’єктів харчової промисловості. Виведено математичні моделі просторово-часового розвитку (еволюції) ризику під час аварій (аварійних ситуацій) на небезпечних промислових об’єктах. Удосконалено метод оцінювання вибухозахисту елементів виробничих об’єктів до впливу уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі. За результатами досліджень розроблено рекомендації щодо підвищення вибухобезпеки елементів виробничих об’єктів до впливу уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі. The thesis investigates the influence of damaging factors of air blast on the elements of the production facilities of storage, processing and use of grain in order to improve explosion. The possible explosive situation in the enterprises storage, processing and use of grain, defined by their scale and effects, the gravity of these businesses, and provide recommendations for improving the efficiency of defense personnel. Existing methods of modeling air blast wave action on structural elements and process equipment manufacturing facilities food industry. Displaying mathematical models of space-time development (evolution) of risk during accidents (accidents) at hazardous industrial facilities. The method of assessment explosion elements of production facilities to the effects of damaging factors of the air blast. According to the research recommendations for improving explosion elements of production facilities to damaging factors influence air blast.
 • Документ
  Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування
  (2014) Євтушенко, Ольга Володимирівна
  Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання щодо створення методики підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків виробничого травматизму. У роботі здійснено статистичний аналіз нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості. Розроблено методи дослідження причинно-наслідкових зв'язків, характерних для процесів травмування на підприємствах харчової промисловості. Удосконалено методи прогнозування ризиків виробничого травматизму. Досліджено причинно-наслідкові зв'язки, що призводять до травмування на підприємствах харчової промисловості та впливу на них профілактичних заходів. Розроблено алгоритми та технічні проекти інформаційно-аналітичної системи для оперативного аналізу стану умов праці на підприємстві, визначення раціональних напрямків профілактики виробничого травматизму та обґрунтування організаційних заходів з охорони праці. The statistical analysis of accidents is carried out on the enterprises of food industry. The methods of cause-result connections research, natural for the processes of injuring on the enterprises of food industry are developed. The methods of traumatic risks forecasting are improved. Investigation of cause-result connections which result in injuring on the food industry enterprises influence on them of prophylactic measures is made. Algorithms and technical projects of the information-analytical system for the operative analysis of the labor on an enterprise, determination of rational directions of traumatism and ground of organizational measures are developed on a labor protection.