07.00.01 - Історія України

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині ХVII–ХVIII ст.
  (2007) Пивоваренко(Михалко), Олена Андріївна
  Вперше комплексно досліджується розвиток винокуріння та шинкування в Гетьманщині. Аналізується коло важливих питань цієї багатопланової теми: основні засади політики царського і гетьманського урядів стосовно цих промислів, їх причини та наслідки. Дано комплексну характеристику винокуріння та розглянуто його особливості в Гетьманщині. З’ясовано сировинну базу та продуктивні сили винокуріння. Детально досліджена інфраструктура та функціонування шинків різної форми власності і кабаків, показано рівень конкурентної боротьби. Визначено прибутковість винокуріння та шинкування як для окремих власників так і держави загалом. Проаналізовано еволюцію оподаткування цих промислів. Розкрито вплив винокуріння та шинкування на формування ринку праці. The development of distillation and alcohol sale in Hetmanshchyna is fully investigated for the first time in Ph.D. Thesis. A complex of significant topic questions is analyzed: the main internal political situation of tsar's and hetman governments with regard to distillation and pot-house business, their causes and effects. Data are given about thorough descriptions, characteristics, and peculiarities of distillation in Hetmanshchyna. It is described in short the distillation source of raw materials and productive forces. Attention is drawn to the potatory establishments infrastructure and existence of different types of properties; the level of competitive struggle is also introduced. It is defined the distillation and pot-house business yield not only for individual men of properties, but also for the state. Attempts are made to analyze the taxation evolution of these businesses. It is dealt with the influence of distillation and pot-house business on the labour-market formation.
 • Документ
  Українські землі в системі зовнішніх торговельно-економічних зв'язків Російської імперії у 1861-1914 pp.
  (2010) Пилипенко, Олександр Євгенійович
  Дисертація присвячена дослідженню зовнішньоторговельних зв'язків підросійської України у другій половині XIX - початку XX ст. Дається загальна характеристика стану економіки, внутрішньої і зовнішньої торгівлі Російської імперії. Розкрито місце українських морських портів та залізниць у цьому процесі. Розглядається митна політика царського режиму та її вплив на зовнішньоекономічні показники українських губерній. Період 1861-1914 pp. в історії зовнішньої торгівлі відрізняється інтенсивними світовими торговельними зв'язками, товарообміном із країнами Заходу, США, Сходу, обірваними Першою світовою війною. Порти Чорного та Азовських морів, і в першу чергу - Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь органічно й інтенсивно втягували українську економіку в орбіту світового ринку. Значна кількість товарів і сировини вивозилась через сухопутний кордон залізницями. Обсяг вантажоперевезень залізницями постійно зростав. Головним предметом експорту другої половини XIX - початку XX ст. були зернові продукти. Крім зернових, все більше значення в експорті епохи капіталізму займають інші товари: продукція тваринництва, цукор, спирт, марганцева й залізна руди, парфуми, рейки, ліс і т.д. Важливу роль у торговельних операціях відігравали великий вітчизняний і, особливо, іноземний капітал. В організації торгівлі з кінця XIX ст. велике значення мали біржові комітети, торгові доми, Російська експортна палата, комерційна агентура Міністерства торгівлі і промисловості, інформаційні та довідкові бюро тощо. У меншій мірі в зовнішньоторговельному балансі представлені імпортні операції, лідером у яких беззмінно була Одеса. Серед імпортованої продукції переважали сільськогосподарське обладнання, фрукти, автомобілі тощо. В цілому царський уряд стимулював експорт сільськогосподарської продукції та сировини, перетворюючи Україну на сировинний придаток Західної Свропи. The dissertation is devoted to research of the foreign trade connections of Ukraine in the 1861-1914. The general characteristic of a condition of economy, internal and foreign trade of Russian empire is given. The place of seaports in region is opened. The customs policy of an imperial regime and its influence on the foreign economic parameters of Northern Black Sea Coast is considered. The period of 1861-1914 in a history of foreign trade differs intensive world trading connections, barter with the countries of the West, the USA, the East, finished by the First world war. Thus ports of Northern Black Sea Coast, and first of all - Odessa, Mykolayiv, Kherson, Mariupol organically and intensively involved the Ukrainian economy in an orbit of the world market. The main subject of export in the second part of XIX - beg. XX century were grainproducts. Except grain, the increasing significance in export of an epoch of imperialism is taken other goods: sugar, spirit, animals, manganous and iron ores, rails, a wood, etc. The Important role in trading operations was played large domestic and, especially, with the foreign capital. In the organization of trade from the end of XIX century exchange committees began to play great role. In a smaller measure in the foreign trade balance import operations are represented, the leader in which always was Odessa. The majority of the imported goods had private character and intended for internal consumption in the south of Russian empire.A comprehensive analysis of the leaders' position of Ukrainian lands in international trade in the 1861-1914 is made in this paper.
 • Документ
  Становлення та розвиток кондитерської промисловості України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
  (2010) Коцюбанська, Ольга Олександрівна
  Коцюбанська О. О. Становлення та розвиток кондитерської промисловості України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.). – Рукопис Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Переяслав-Хмельницький, 2010. У дисертації на основі широкого кола архівних джерел комплексно досліджено становлення та розвиток кондитерської промисловості України у другій половині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.. Розроблено періодизацію початкових етапів розвитку галузі та класифікацію кондитерських підприємств ХІХ ст., досліджено особливості розвитку галузі у період НЕПу та індустріалізації. Послідовно розглянуто питання технологій та обладнання, підготовки кадрів. Проведено порівняння розвитку галузі на західних та південно-східних землях України, що різняться низкою історичних обставин. Приділено увагу окремим постатям, чия діяльність в різні роки створювала певні вектори в розвитку кондитерської промисловості – Жоржу Борману, Клементині Авдикович-Глинській, Валентину Єфімову. Проаналізовано специфіку кондитерської галузі та її місце в загально-історичному процесі.