2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку: матеріали конференції
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлено тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 26 червня 2020 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках реалізації проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Proceedings of the II International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present abstracts of the reports of the conference, which had place on June 26, 2020 at National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine (online) in term of the projects of the European Union programme ERASMUS+ Jean Monnet Chair FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) and Jean Monnet Support of Associations EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). The proceedings cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of European Union and Ukraine, as well as European Studies on the sustainable development.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено тези доповідей за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування. The conference materials contain abstracts of reports on current areas of development, production and consumption of a fundamentally new generation of food products - health, prevention, treatment and special purpose products. The research interests of the conference participants are formed in the following areas: pharmaconutriciology in the paradigm of a new concept of nutrition, the state and prospects of development of technologies of health products and dietary supplements, natural enrichments as an alternative to synthetic food supplements, non-traditional sources of raw materials. food, quality, safety, effectiveness of health products and dietary supplements, eating habits and nutrition culture. On the basis of theoretical and experimental research, scientifically sound, technologically feasible and cost-effective ways to solve applied problems of formation, creation and development in Ukraine of the health products industry that meet the basic principles of nutrition of the XXI century - efficiency, quality and safety. The conference materials will be useful for professionals in various fields of food industry, engineers, potential investors, university students and anyone interested in healthy eating.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The conference materials contain reports in the following areas: automation of process control processes and complexes, hierarchical control systems and management information systems in production and education. The publication contains the program and materials of the International Scientific and Technical Conference. Proceedings of the conference will be useful to scientists and engineers, manufacturers, potential investors, students of higher education and all those involved in the food industry and automation.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення пакувального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. На основі науково- дослідних робіт запропоновано шляхи вирішення прикладних задач нагальної проблеми в харчовій промисловості – ресурсо- та енергозаощадження. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов’язаний з харчовою та пакувальною індустрією. Proceedings of the conference contains the abstracts dedicated to the following topics: state and the headlines of resource and energy saving at the food industry enterprises; innovative and resource saving in the food technologies; using the non-traditional raw materials in the food technologies; energy and resource saving technologies of packaging; innovative components to create the packaging equipment; energetic management at the food industry enterprises; the ways of improving the efficiency of production logistic at the food industry enterprises. Based on their scientific researches, the authors have proposed the ways to solve the applied problems in the food industry – resource and energy saving. Proceedings of the conference will be interesting for scientists and engineers, industrial managers, potential investors, students and everyone who are involved in the food and packaging industry.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання. The collection includes abstracts of reports of participants of the IX All-Ukrainian scientific-practical conference "Improving the efficiency of food and processing enterprises of agriculture", which addresses current issues of functioning and development of economic entities, highlights the problems of resource, innovation, financial, management and foreign economic activities of enterprises. Designed for scientists, teachers, graduate students and students of economic specialties of higher education institutions who are interested in issues related to the functioning of food and processing industries in modern agriculture.
 • Документ
  Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання розвитку сучасного менеджменту підприємств України, ознайомлено читачів з особливостями управління розвитком підприємств переробної промисловості, визначено перспективи євроадаптації національних підприємств харчової промисловості, а також висвітлено бачення молоді сучасних тенденцій управління. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts of reports of participants of the XI International scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. the vision of young people of modern management tendencies is covered. Designed for students of economic specialties of higher education, graduate students, teachers, researchers who are interested in issues related to the functioning of enterprises in today's market conditions.
 • Документ
  Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», яка відбулася 17 листопада 2020 року та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», яка відбулися 24 листопада 2020 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості хлібобулочних та кондитерських виробів, проблемам розширення асортименту, в тому числі і створенню нових виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської галузі, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської і кондитерської галузі. The collection includes materials of reports of participants of international scientific and practical conferences "Innovative technologies in bakery production", which took place on November 17, 2020 and "Achievements and prospects for the development of the confectionery industry", which took place on November 24, 2020 in Kyiv. The materials are devoted to solving topical issues of the bakery and confectionery industries, in particular by improving the quality of bakery and confectionery products, the problems of expanding the range, including the creation of new special purpose products. The collection is intended for specialists in the baking and confectionery industry, engineers, potential investors, high school teachers, students and graduate students of higher education institutions and anyone interested in current issues of the bakery and confectionery industry.
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку: збірник наукових статей
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлено рецензовані наукові статті за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 26 червня 2020 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна у рамках реалізації проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Статті охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Selected papers from the II International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present peer-reviewed articles on the reports of the conference, which had place on June 26, 2020 at National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine in terms of the projects of the European Union programme ERASMUS+ Jean Monnet Chair FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) and Jean Monnet Support of Associations EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMOSUPPA). Scientific articles cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of European Union and Ukraine, as well as European Studies on sustainable development.
 • Документ
  Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії». Розглянуто проблеми застосування мембранних технологій в переробній та харчовій промисловості: теоретичні засади застосування мембранних технологій в харчовій промисловості; розробка та застосування полімерних та керамічних мембран в харчовій промисловості; сучасне обладнання для реалізації мембранних процесів; застосування мембранних технологій в підготовці питної води та в очищенні промислових стічних вод. Розраховано на науковців, дослідників та інженерно-технічних працівників, які займаються означеними проблемами в переробній та харчовій промисловості. The publication contains materials of the V International scientific-practical conference "Membrane processes and equipment in food technology and engineering". The problems of application of membrane technologies in the processing and food industry are considered: theoretical bases of application of membrane technologies in the food industry; development and application of polymer and ceramic membranes in the food industry; modern equipment for the implementation of membrane processes; application of membrane technologies in drinking water treatment and industrial wastewater treatment. Designed for scientists, researchers and engineers who deal with these problems in the processing and food industries.
 • Документ
  Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Проведення конференції направлене на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців в світовому науковому просторі. This publication presents the program and abstracts of the international scientific and technical conference "Scientific problems of food technology and industrial biotechnology in the context of European integration" in accordance with the thematic areas of section №24 "Scientific problems of food technology and industrial biotechnology" of the Scientific Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The conference is aimed at expanding the scientific achievements of scientists and acquaintance of experts in the food industry and industrial biotechnology, increasing the level of examination of projects submitted for competitions and grants for funding from the state budget and aimed at expanding research projects to enable cooperation of scientists in world science. space.
 • Документ
  Актуальні науково- методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах, сучасні проблеми фізики та нові методи їх досліджень, а також методичні проблеми викладання фізики та математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Methodological Internet Conference "Actual Scientific and Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education Institutions", 26 to 27 May, 2020 – K.: NUFT, 2020 – 187 p The conference is dedicated to the 90th anniversary of the Department of Physics and the Department of Higher Mathematics. prof. Mozhar V.I. The publication contains materials of the All-Ukrainian scientific and methodological Internet conference "Actual Scientific and Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education Institutions." The conference discusses modern mathematical methods in engineering problems, modern .problems of physics and new methods for their study, as well as methodological problems of teaching physics and mathematical disciplines at the university. The materials highlight the ways and methods of intensifying the educational process and the impact of the latest scientific developments on the formation of future specialists.
 • Документ
  Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі
  (2020) Національний університет харчових технологій
  У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі», яка проводиться Національним університетом харчових технологій, спільно з журналом «Мясной бизнес», Інститутом продовольчих ресурсів, HAAH України, TOB «AKKO Iнтepнeшнл» Проведення конференції направлене на обговорення питань розвитку ресурсів м'ясо переробної галузі, впровадження інноваційних технологій на м'ясопереробних підприємствах, обміну думками щодо тенденцій розвитку та перспектив м’ясопереробної галузі, налагодження шляхів співпраці наукових установ з м'ясопереробними підприємствами. В програмі і матеріалах конференції представлено світовий та регіональний ринок м’ясної галузі, тенденції, інновації, перспективи його розвитку, аналіз нормативного регулювання внутрішнього та зовнішнього ринку переробки м'яса, актуальні технології та інновації м'ясопереробної галузі, використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів галузі, інноваційні теxнoлoгiï перероблення допоміжної, кормової і технічної сировини галузі, складові створення пакувального обладнання, способів консервування і зберігання сировини і продукції в галузі. auto_awesome Перекласти з такої мови: українська 1233 / 5000 Результати перекладу In this view, a program and theses of materials for additional events of the international scientific-practical conference “Innovative technologies and prospects for the development of meat-processing halls”, which are carried out by the National Business University of Ukraine AKKO International " The conference is aimed at discussing nutrition, development of resources in meat processing, in the introduction of innovative technologies at meat processing enterprises, in the exchange of ideas about trends in development and prospects of food processing In the program and materials of the conference, there is presented the new and regional market of meat products, trends, innovations, the prospects for its development, analysis of the regulatory regulation of the internal market, there is no current technology halls, innovations of technology, processing of pre-auxiliary, feed and technical sirovini galusi, warehouses of the stem of the packing possession, ways of preserving and sourcing of sirovin and products in the galusi.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті". Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енергота ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості. The publication contains materials of 86 International scientific conference of young scientists and students "Youth scientific achievements to the 21st century Nutrition problem solution". It was considered the problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the enterprises, and also the students research work results for improve quality training of future professionals of the food industry. The publication is intended for young scientists and researchers who are engaged in definite problems in the food science and industry.
 • Документ
  Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей учасників ХVІ Міжнародної науковопрактичної конференції. Розглянуто актуальні питання управління та економіки підприємств в умовах забезпечення продовольчої безпеки і посилення глобалізації економіки, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності суб’єктів господарювання в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. Collection of abstracts by leading scientists, specialists and young researchers in the field of economics and management presented to the Conference. Recommended for students, postgraduates, leading scientists, young researches, teaching staff, managers of food industry.
 • Документ
  Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі». Розглянуто готельна і ресторанна сфера – інновації та тренд; інноваційні технології ресторанної і аюрведичної продукції; інноваційні напрями та форми розвитку туристичної сфери. Розраховано на фахівців і дослідників, які пов‘язані з означеними проблемами у готельно-ресторанному бізнесі.
 • Документ
  Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти
  (2020) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах, сучасні проблеми фізики та нові методи їх досліджень, а також методичні проблеми викладання фізики та математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. The publication contains materials of the All-Ukrainian scientific and methodological Internet conference "Actual Scientific and Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education Institutions." The conference discusses modern mathematical methods in engineering problems, modern .problems of physics and new methods for their study, as well as methodological problems of teaching physics and mathematical disciplines at the university. The materials highlight the ways and methods of intensifying the educational process and the impact of the latest scientific developments on the formation of future specialists.