03.00.09 - Імунологія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон
    (2008) Лич (Ткаченко), Інна Валентинівна
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008. Дисертація присвячена виявленню та вивченню імуномодуляторних влас-тивостей молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон (МК), його здат-ності впливати на імунореактивність організму та функціональні особливості клітин імунного захисту, а також оцінюванню МК у якості імунокоригуючого засобу. Встановлено, що при дії МК на гуморальну імунну відповідь за умов ви-користання різних по Т-залежності антигенів відбувається дозозалежна стиму-лююча дія препарату на формування імунної відповіді на еритроцити барана, а також його дозозалежний пригнічуючий вплив на формування імунної відповіді на ліпополісахарид. Показано, що МК знижує інтенсивність реакції гіперчутли-вості сповільненого типу. Досліджено, що під впливом різних доз МК на ФГА-, КонА- та проходження ЛПС-індукованої реакції бласттрансформації лімфоци-тів, спостерігається супресивний ефект дії цього препарату. В умовах in vitro доведено, що МК сприяє покращенню функціонування клітин моноцитарно-макрофагальної системи через підвищення проценту фаго-цитозу (у 2,5 – 3,5 рази), фагоцитарного числа (у 2 рази), а також підвищення кисеньзалежного клітинного метаболізму. МК виявляє також дозозалежний мо-дулюючий вплив на показники цитолітичної активності природних кілерних клітин: за низьких і середніх концентрацій відбувається пригнічення, за висо-ких – стимуляція цієї активності. Доведено, що МК впливає на рівень експресії рецепторів на лімфоцитах периферичної крові. Характер впливу залежав від концентрації МК. Thesis for obtaing a degree of candidate of biological sciences. Speciality: 03.00.09 – immunology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2008. Dissertation deals with detection and study of immunomodulatory properties of a molecular complex including yeast RNA and tilorone (MC). The author investi-gates its ability to influence the organism’s immunoreactivity and functional proper-ties of cells participating in the immune defense. The MC was also studied as a im-munocorrection agent. The MC was shown to change the immune response against different T-dependent antigens; the drug effect on the establishment of immune response to sheep erythrocytes is dose-dependent. The author shows also the MC dose-dependent inhibitory effect on the development of immune response again lypopolysaccaryde (LPS). The MC was shown to decrease the intensity of delayed hypersensitivity reac-tion (DHR); this fact may demonstrates the MC may be useful as an inhibitor of the allergic reactions due to the DHR. The MC show the immunosippressive effect in ex-periments with PGA-, ConA- and LPS-induced reactions of lymphocytes blasttrans-formation. In vitro experiments suggest the MC to perfect the activity of monocyte-macrophageal system via the increase of phagocytosis percent (by 2,5-3,5 times), phago-cyte number (by 2 times); the MC accelerates also the oxygen-dependent cell metabo-lism. The MC demonstrates also a dose-dependent modulatory effect on indices of cyto-lytic activity of natural killer cells: low and moderate MC concentrations inhibit this ac-tivity, high concentration stimulates it. The MS was also proved to influence on the re-ceptor expression level on peripheral blood lymphocytes.