2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Золотий каштан
  (2016) Національний університет харчових технологій
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2016) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов‘язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The materials of the conference report are the following areas: automation of process control and complex, hierarchical control systems and management information systems in manufacturing and education. Conference materials will be useful scientific and technical workers, production workers, potential investors, students, universities and all those associated with the food industry and automation.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2016) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання. The collection includes abstracts of participants V All-Ukrainian scientific-practical conference "Improving the efficiency of enterprises of food and processing industries", which deals with topical issues of functioning and development entities, highlighted the problem of resource, innovation and investment, financial, administrative and foreign activity. Intended for researchers, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions who are interested in issues related to the functioning of modern enterprises in market conditions.
 • Документ
  Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе програму та матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», які відбулися 13 вересня 2016 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузі, зокрема шляхам покращення якості хліба, розробці ресурсо- та енергозберігаючих технологій, проблемам розширення асортименту хлібобулочних і кондитерських виробів, в тому числі створенню виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської і кондитерської промисловості, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами галузі. The collection includes program materials and reports of the International scientific-practical conference "Technological aspects of improving the competitiveness of bread and bakery products" and "Achievements and prospects of the confectionery industry," which took place on 13 September 2016 in the city. Kiev. Materials is devoted to topical issues of the baking and confectionery industry, in particular by improving the quality of food, the development of energy saving technology, the problems of expanding the range of bakery and confectionery products, including the creation of special purpose products. The collection is designed for professionals baking and confectionery industry, engineering and technical personnel, potential investors, teachers, high school, undergraduate and graduate students, university students and anyone interested in current issues of the industry.
 • Документ
  Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції. Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м’ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінки якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, пакувальних матеріалів і методів інтенсифікації технологічних процесів, підвищення ефективності діяльності підприємств в контексті євроінтеграції України. Розраховано на підготовлених дослідників і молодих учених, які займаються науковими інноваціями та практичним впровадженням наукових розробок у м’ясній, мололочній та олієжировий промисловості. The publication contains the program and materials at the international scientific conference. The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy sectors in Ukraine and in the world and create new approaches to assessing the quality and safety of raw materials and products industry based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional materials, latest technology and energy saving equipment, packaging materials and methods of intensification of technological processes, increase efficiency of enterprises in the context of European integration of Ukraine. Calculated trained researchers and young scientists who are engaged in scientific innovation and practical implementation of scientific development in the meat, and mololochniy oil and fat industry.
 • Документ
  Біотехнологія: досвід, традиції та інновації
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Збірник містить матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (14-15 грудня 2016 р.). Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки, виробництва, контролю якості та стандартизації продуктів біотехнології на сучасному етапі. Для широкого кола магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, фармацевтичних фірм, викладачів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы I Международной научно-практической интернет-конференции «Биотехнология: опыт, традиции и инновации» (14-15 декабря 2016). Рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки, производства, контроля качества и стандартизации продуктов биотехнологии на современном этапе. Для широкого круга магистрантов, аспирантов, докторантов, сотрудников фармацевтических и биотехнологических компаний, фармацевтических фирм, преподавателей высших учебных заведений. Proceedings of The І International Scientific and Practical Internet-Conference «Biotechnology: experience, traditions and innovations» (December 14-15, 2016) shows advanced theoretical and practical knowledge of development, production, quality control, standardization and distribution of pharmaceutical products. It is useful for Master Degree and PhD students, staff of pharmaceutical and biotechnical plants, pharmaceutical companies, and university lecturers.
 • Документ
  Перспективи розвитку цукрової промисловості України
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Під час роботи конференції був проведений крутий стіл “Альтернативні види палива в цукробуряковому виробництві”, у якому взяли участь керівники цукрових компаній, відповідальні працівники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України, керівники та спеціалісти Національної асоціації цукровиків України, Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ, наукові співробітники НУХТ, керівники та технічні керівники цукрових заводів, представники фірм, які працюють в цукровій галузі, а також працювала виставка продукції та послуг вітчизняних та закордонних фірм-учасників. Матеріали конференції підготовлені фахівцями НУХТ, Інституту післядипломної освіти НУХТ, УкрНДІЦП. Інституту продовольчих ресурсів НААН України. Для фахівців цукрової галузі. During the conference, cool table "Alternative fuels in the sugar industry" was held, in which the heads of sugar companies involved, senior officials of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, heads and specialists of the National Association of Sugar Producers of Ukraine, Ukrainian Scientific research Institute of sugar industry, Institute of bioenergy crops and sugar beet of UAAS, researchers NUHT, managers and technical managers of sugar factories, the representatives of companies working in the sugar industry, as well as working the exhibition of products and services to domestic and foreign firms participating. Conference materials prepared by specialists NUHT, Institute of Postgraduate Education NUHT, UkrNIISP. NAAS Institute of Food Resources of Ukraine. For Professionals sugar industry.
 • Документ
  Актуальні проблеми хімії і хімічної технології
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології”. Розглянуто проблеми фундаментальної та прикладної хімії, харчової хімії та викладання хімії у ВНЗ. The publication contains abstracts II All-Ukrainian scientific-practical conference "Actual problems of chemistry and chemical technology." The problems of fundamental and applied chemistry, food chemistry and chemistry teaching in high school.
 • Документ
  Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Співробітники кафедри систематично виступають з доповідями на всеукраїнських і міжнародних науково-технічних конференціях. Кафедра готує науково-педагогічні кадри через аспірантуру і докторантуру, проводить попередню експертизу кандидатських і докторських дисертацій. Вченими кафедри за результатами науково дослідних робіт опубліковано 24 монографії. Результати наукових і прикладних розробок широко використовуються у промисловості, висвітлюються у наукових публікаціях і використовуються у навчальному процесі. Шість співробітників кафедри отримали звання лауреатів Державної премії України, два — Заслужених працівників вищої школи, один — Заслуженого винахідника України. Department staff regularly make presentations at the Ukrainian and international scientific conferences. The department trains scientific and pedagogical staff through postgraduate and doctoral studies, conducts a preliminary examination of theses. Scientists of the department based on the results of research works published 24 monographs. The results of scientific and applied research are widely used in the industry covered in the scientific literature and are used in educational process. Six members of the department were awarded the title winners of the State Prize of Ukraine, two - Honored Worker of Higher School, one - Honored inventor of Ukraine.
 • Документ
  Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. Modern problems of economic and social development of the food industry research organization of accounting and analytical, financial, investment, marketing activities, taking into account their peculiarities. This will allow more effectively to shape and implement the strategy of development of the industry taking into account domestic and international experience. Research results and discussion can be used in teaching and in further research.
 • Документ
  Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії». Розглянуто проблеми застосування мембранних технологій в переробній та харчовій промисловості: теоретичні засади застосування мембранних технологій в харчовій промисловості; розробка та застосування полімерних та керамічних мембран в харчовій промисловості; сучасне обладнання для реалізації мембранних процесів; застосування мембранних технологій в підготовці питної води та в очищенні промислових стічних вод. Розраховано на науковців, дослідників та інженерно-технічних працівників, які займаються означеними проблемами в переробній та харчовій промисловості. The publication contains materials of International Scientific Conference "Membrane processes and equipment in the food technology and engineering." The problems of the use of membrane technology in processing and food industry: theoretical principles of membrane application technology in the food industry; development and application of polymer and ceramic membranes in the food industry; modern equipment implementation of membrane processes; the use of membrane technology in preparation of drinking water and industrial wastewater treatment. Intended for scientists, researchers and engineers workers engaged definite problems in the processing and food industry.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності
  (2016) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення паку- вального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. The materials of the conference report are the following areas: state and ways of resource and energy saving at enterprises food industry; innovative and resource-saving technologies food; the use of alternative raw materials food technology; Innovative packaging technology food; energy saving and resource saving technologies manufacture of packaging; creating innovative packaging components MCUs equipment; energy management in food industry; ways to improve production logistics in the food industry.
 • Документ
  Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми викладання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах, застосуваня мультимедійних засобів та нових технологій для підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови та підвищення ефективності навчання. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. The modern problems of teaching foreign languages in non-language higher education, applications of multimedia and new technologies to improve the motivation of students in the study of foreign language learning and efficiency. Results and discussion can be used in the classroom and in further research.
 • Документ
  Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації обліково- аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of economic and social development food industry research organization of accounting analytical, financial, investment, marketing activities, taking into account their industry-specific characteristics. This will allow more effectively to shape and implement the strategy of development of the industry taking into account domestic and international experience.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2016) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування. In the conference proceedings provided the reports on topical issues of the development, production and consumption of the new generation of food products, Wellness, preventive, curative and special purpose. Research interests of the conference participants formed in the following areas: pharmaceutically in the paradigm of a new concept of power, status and prospects of development of technology Wellness products and dietary supplements, natural bagachwa as an alternative to synthetic food additives, alternative sources of raw materials in the production of a new generation, innovations in the production and consumption of food, the quality, safety, efficiency, health foods and dietary supplements, food habits and food culture. On the basis of theoretical and experimental studies suggested scientifically-based, technically feasible and economically viable solutions to applied problems of formation, creation and development in Ukraine industry Wellness products that correspond to the basic principles of nutrition in the XXI century – efficiency, quality and safety. The conference proceedings will be useful for specialists in various branches of food industry, engineering and technical employees, potential investors, students of higher educational institutions and all those interested in problems of a healthy diet.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.
 • Документ
  Новітні технології пакування
  (2016) Національний університет харчових технологій
  Дослідження властивостей нових пакувальних матеріалів. Аналіз та ефективність використання упаковки для різноманітної продукції.Нові розробки вузлів і пристроїв для пакувального обладнання. Відходи упаковки - вторинна сировина.
 • Документ
  Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України
  (2016) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання економіки та менеджменту, еколого-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку фінансової, інноваційно-інвестиційної, міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних умовах. The collection includes abstracts of participants III All-Ukrainian scientific Conference of Students and Young Scientists, which deals with topical issues of economics and management, environmental and economic problems of business entities highlights current issues, trends and prospects of financial, innovation and investment, international economics and foreign trade enterprises. Calculated on students of economic specialties of higher educational institutions, graduate students, teachers and scholars who are interested in issues related to the operation of enterprises in modern conditions.