Депоновані рукописи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Тепломасообмін у пекарній камері тунельної печі на початковій стадії випікання подового хліба
  (2023) Дудко, Сергій Дмитрович
  У роботі розглянута задача розрахунку характеристик тепломасообмінних процесів, що відбуваються на початку процесу випікання – в зоні гігротермічного оброблення (ГТО) тістових заготовок подових хлібобулочних виробів, які випікаються в печі з тунельною пекарною камерою. Наведена чисельна енергетична характеристика процесу парозволоження поверхні виробів, описані закономірності розподілу технологічної пари в парозволожувальному пристрої, запропонована модель вентиляційних процесів та урахування вентиляційних потоків у тепловому балансі зони ГТО, розрахований теплообмін нижнього нагрівного каналу печі з середовищем зони ГТО та тістовими заготованками на поду печі. Розраховані значення складових теплового балансу для зони ГТО. Розрахунки виконані на прикладі круглого подового хліба масою 1 кг. Отримані результати дають змогу аналізувати енергетичні потоки, що мають бути забезпечені конструкцією і налаштуванням печі для відтворення оптимального режиму випікання. Викладені рекомендації, які можуть бути корисними проектувальникам при конструюванні тунельних хлібопекарських печей нових типів, а також операційному персоналу для оптимізації налаштувань діючих печей.
 • Документ
  Вплив електрохімічної обробки мелясного сусла в спиртовому виробництві на накопичення спирту і домішок
  (1995) Ісаєнко, Володимир Миколайович; Мудрак, Тетяна Омелянівна; Крамаренко, Раїса Миколаївна; Карпутіна, Маргарита Віталіївна; Семененко, В. Ф.
  На вітчизняних спиртових, дріжджових та мікробіологілчних заводах в якості живильного середовища для мікроорганізмів використовують мелясу, крохмалевмісну сировину та інші добавки. Обов'язковою умовою успішного застосування меляси з високим коефіцієнтом використання цукрів і виходом продуктів біосинтезу є нормалізація її складу. On the domestic alcohol, yeast and plants mikrobiolohilchnyh as nutrient for microorganisms using molasses, raw starch and other additives. A mandatory condition for the successful application of molasses with high use of sugars and vyhom product biosynthesis is the normalization of its members.
 • Документ
  Перемещение изделий в форме параллелепипеда с ленты конвейера на неподвижную плоскость
  (1987) Масло, Николай Андреевич; Кривопляс, Александр Павлович; Любимов, Валерий Михайлович
  Используя полученные аналитические зависимости можно определить скорость конвейера для обеспечения заданной производительности устройства и найти величину динамического воздействия на пачки. Using the analytical dependence can determine the speed of the conveyor performance for a given device and find the value of dynamic effects in packs.
 • Документ
  Устройство для магнитной сепарации чугунно-бронзовой стружки
  (1986) Омельченко, Александр Дмитриевич; Паламаренко, Александр Захарович; Мироненко, Светлана Михайловна
  Разработан процесс переработки чугунно-бронзовой стружки, который включает: стужкодробление смеси стужки, равномерную его подачу и разделение на продукты различной крупности. Эффективность разработанного транспортного-технологического процесса переработки смеси чугунно-бронзовой стружки очевидно, так как основные параметры в комплексе регулируются в широких пределах. Razrabotan process bronzovoy-processing cast iron shavings, kotorыy includes: stuzhkodroblenye mixture stuzhky, ravnomernuyu ego and supply razdelenye on produkty razlychnoy krunosty. Efficiency razrabotannoho transport and technological process processing mixture of cast iron chips-bronzovoy apparently so kak Basic Settings in the complex rehulyruyutsya widely limit.
 • Документ
  Сбор, транспортирование и магнитная сепарация чугунно-бронзовой стружки
  (1984) Омельченко, Александр Дмитриевич; Паламаренко, Александр Захарович; Артюхов, Юрий Григорьевич; Мироненко, Светлана Михайловна
  Эффективность рассматриваемого транспортно-технологического процесса по сбору, транспортированию и переработки смеси чугунно-бронзовой стружки очевидна, так как основные выше указанные параметры комплекса регулируются в широких пределах. Effectively address transport-technological process of collecting, transporting and processing the mixture cast-bronze shavings obvious as the above mentioned basic parameters of the complex are regulated in a wide range.
 • Документ
  Экспериментальное определение прочностных и жесткостных характеристик пачек, заполненных пищевым продуктом
  (1988) Масло, Николай Андреевич; Кривопляс, Александр Павлович; Любимов, Валерий Михайлович
  Экспериментально определены максимально допустимые силовые воздействия на пачки. Исследованы восемь образцов пачек четырех различных типоразмеров, заполненных различным пищевым продуктом. Пачки изготовлены из четырех марок коробочного картона. Диапазон внешних нагрузок составлял 0 ... 200 Н. Experimentally determined maximum permissible force effect in the packet. Were studied eight samples packs of in four different sizes, filled with various food products. The packs are made of four stamps boxboard. The range of external loads is 0…200 H.
 • Документ
  Аналитическое исследование процесса выравнивания потока штучных грузов недвижимым упором
  (1987) Любимов, Валерий Михайлович; Волчко, Анатолий Иванович; Кривопляс, Олександр Павлович
  Полученные аналитические зависимости могут быть использованы при проектировании поточных линий, механизирующих укладку штучных грузов в транспортную тару. The analytical depending can be used when designing flow lines, mechanizes stacking unit loads in shipping container.
 • Документ
  Расчет процесса продольной перегрузки тарно-штучных грузов с подающего приводного роликового конвейера на отводящий расположенных на одном уровне № 399
  (1983) Любимов, Валерий Михайлович
  Полученные аналитические зависимости позволяют определить кинематические параметры груза на каждом этапе движения, времяперегрузки и рассчитать шаг между грузами после перегрузки. Received analytical depending allow us to determine the kinematic parameters of the load on each stage of the movement, overload time and calculate the spacing between the cargo after the overload.
 • Документ
  Перемещение штабеля штучных изделий в транспортную тару в режиме, оптимальном по быстродействию № 1822
  (1986) Волчко, Анатолий Иванович; Кривопляс, Александр Павлович; Любимов, Валерий Михайлович
  Полученные уравнения движения могут быть использованы для синтеза системы пневмопривода сталкивающих механизмов, применяемых в укладочных машинах-автоматах. The resulting equations of motion can be used for the synthesis of the system air drive pushing mechanisms used in laying machines-automat.
 • Документ
  Исследование процесса метания тарно-штучного груза ленточным конвейером № 240
  (1983) Любимов, Валерий Михайлович
  Проведенное исследование позволяет разработать рекомендации по выбору скорости движения рабочего органа мешкопогрузочной машины при укладке в штабель заданого габарита груза в режиме метания. The study enables us to develop recommendations on the choice of the velocity of the working body Bag loading machine ad stacking at piling a predetermined dimension cargo in a mode throwing.
 • Документ
  Оптимальный по быстродействию процесс перемещения штучного груза с неподвижной плоскости на ленту конвейера под действием толкателя № 1821
  (1986) Волчко, Анатолий Иванович; Кривопляс, Александр Павлович; Любимов, Валерий Михайлович
  Полученная математическая модель позволяет с достаточным научно-техническим обоснованием разработать рекомендации по выбору силовых и кинематических параметров, которые обеспечат максимальную производительность узла перегрузки. Obtained mathematical model allows a sufficient scientific and technical justification to develop recommendations on the choice of force and kinematic parameters that provide maximum performance node overload.
 • Документ
  Определение кинематических параметров тарно-штучного груза при движении по составному спуску № 398
  (1983) Любимов, Валерий Михайлович
  Проведенные исследования позволяют с достаточным научно-техническим обоснованием разработать рекомендации по выбору геометрических параметров составного гравитационного спуска. The studies conducted allow a sufficient scientific and technical justification to develop recommendations for the selection of the geometric parameters of the cjmplicated downhill.
 • Документ
  Техническое задание на испытания опытно-промышленной технологической схемы по анаэробному сбраживанию сточных вод животноводческого комплекса совхоза "Пригородный”
  (1988) Воронцов, Александр Александрович
  В результате внедрения разработанной технологической схемы анаэробно-аэробной очистки сточных вод, на очистных сооружениях совхоза «Полярный» будет производиться очистка стоков до ПДК, установленных для сбрасывания их в открытые водоемы. Сточные воды животноводческого комплекса загрязнены органическими веществами: фекальные загрязнения, белок, остатки корма и др. Расчет экономической эффективности основан на подсчете убытков от загрязнений водных объектов органическими веществами (по БПК). As a result of technological schemes anaerobic-aerobic treatment of wastewater treatment plants on the farm "Polar" will be made to wastewater treatment MPC set to dump them in open water. Wastewater contaminated livestock complex organic substances: fecal contamination, protein, uneaten food, etc. Calculation of economic efficiency is based on the calculation of damages from pollution of water bodies with organic matter (BOD).
 • Документ
  Лабораторный регламент на метановою ферментацию стоков животноводческого комплекса
  (1988) Воронцов, Александр Александрович
  В результате внедрения разработанной технологической схемы анаэробно-аэробной очистки сточных вод, на очистных сооружениях совхоза «Полярный» будет производиться очистка стоков до ПДК, установленных для сбрасывания их в открытые водоемы. Сточные воды животноводческого комплекса загрязнены органическими веществами: фекальные загрязнения, белок, остатки корма и др. Расчет экономической эффективности основан на подсчете убытков от загрязнений водных объектов органическими веществами (по БПК). As a result of technological schemes anaerobic-aerobic treatment of wastewater treatment plants on the farm "Polar" will be made to wastewater treatment MPC set to dump them in open water. Wastewater contaminated livestock complex organic substances: fecal contamination, protein, uneaten food, etc. Calculation of economic efficiency is based on the calculation of damages from pollution of water bodies with organic matter (BOD).
 • Документ
  Протокол проведения испытаний экспериментальной установки по анаэробно-аэробной очистке сточных вод свиноводческого комплекса
  (1989) Воронцов, Александр Александрович
  В результате внедрения разработанной технологической схемы анаэробно-аэробной очистки сточных вод, на очистных сооружениях совхоза «Полярный» будет производиться очистка стоков до ПДК, установленных для сбрасывания их в открытые водоемы. Сточные воды животноводческого комплекса загрязнены органическими веществами: фекальные загрязнения, белок, остатки корма и др. Расчет экономической эффективности основан на подсчете убытков от загрязнений водных объектов органическими веществами (по БПК). As a result of technological schemes anaerobic-aerobic treatment of wastewater treatment plants on the farm "Polar" will be made to wastewater treatment MPC set to dump them in open water. Wastewater contaminated livestock complex organic substances: fecal contamination, protein, uneaten food, etc. Calculation of economic efficiency is based on the calculation of damages from pollution of water bodies with organic matter (BOD).
 • Документ
  Расчет ожидаемой годовой экономической эффективности от внедрения научно-исследовательской работы «Реконструкция очистных сооружений совхоза «Пригодный» с обеспечением глубокой очистки сточных вод с утилизацией образующих продуктов»
  (1988) Вдовин, А. Ф.; Воронцов, Александр Александрович; Галегова, Г. А.; Левитина, Н. В.
  В результате внедрения разработанной технологической схемы анаэробно-аэробной очистки сточных вод, на очистных сооружениях совхоза «Полярный» будет производиться очистка стоков до ПДК, установленных для сбрасывания их в открытые водоемы. Сточные воды животноводческого комплекса загрязнены органическими веществами: фекальные загрязнения, белок, остатки корма и др. Расчет экономической эффективности основан на подсчете убытков от загрязнений водных объектов органическими веществами (по БПК). As a result of technological schemes anaerobic-aerobic treatment of wastewater treatment plants on the farm "Polar" will be made to wastewater treatment MPC set to dump them in open water. Wastewater contaminated livestock complex organic substances: fecal contamination, protein, uneaten food, etc. Calculation of economic efficiency is based on the calculation of damages from pollution of water bodies with organic matter (BOD).
 • Документ
  Отчет о научно-исследовательской работе «Реконструкция очесных сооружений совхоза «арктика»с обеспечением глубокой очистки и утилизации образующихся продуктов
  (1990) Воронцов, Александр Александрович
  Отработаны режимы очистки стоков, рассчитана глубина сбраживания (эффективность очистки), скорость изъятия загрязнений. Определен состав биогаза и его выход при разложении загрязняющих веществ. Оптимальным режимом очистки животноводческих и близких к ним по составу стоков можно считать непрерывную метановую ферментацию со скоростью разбавления 0,021 ч-1 в термофильных условиях. Переработка стоков комплекса по выращиванию свиней мощностью 6000 голов в год дает возможность получить около 400 тыс. м3 биогаза , переработка стоков комплекса по выращиванию коров мощностью 15000 голов в год дает возможность получить примерно 1500 тыс. м3 биогаза. Modes of wastewater, calculated depth fermentation ( cleaning efficiency ) , the rate of removal of contaminants. The composition of biogas and its exit from the decomposition of pollutants. Optimal cleaning mode and livestock close to them in wastewater composition can be considered continuous methane fermentation with dilution rate of 0.021 h - 1 in thermophiles conditions. Wastewater complex hog capacity of 6,000 head per year gives you the opportunity to get about 400 thousand m3 of biogas, waste processing complex to grow cows capacity 15,000 heads per year gives you the opportunity to get about 1500 thousand m3 of biogas.
 • Документ
  Отчет по научно-исследовательской программе получение возобновляемых источников энергии биоконверсией огранических отходов и концентрированых сточных вод
  (1993) Воронцов, Александр Александрович
  Объект исследования - стоки животноводческого комплекса. Цель работы – обработка режимов биоконверсии стоков животноводства в лабораторных условиях. Обработаны режимы очистки стоков, рассчитана глубина сбраживания (эффективность очистки), скорость изъятия загрязнений. Определен состав биогаза и его выход с единицы загрязняющих веществ. Object of research - drains livestock complex. Purpose - treatment regimes bioconversion livestock waste in the laboratory. Processed wastewater treatment regimes, calculated depth fermentation (cleaning efficiency), the rate of withdrawal of pollution. The composition of biogas and its output per unit of pollutant.
 • Документ
  Описание технологического процесса биологической очистки высококонцентрированых стоков
  (1989) Воронцов, Александр Александрович
  Сбраживание стока в метантеке производится при термофильном режиме,~ 530С. Время пребывания стока в метантенке - 72 - 96 часов. После метантенка сток проходит через усреднитель, где производится рекуперация тепла стока. Далее охлажденный сток самотеком подается в сборную ёмкость, откуда насосом перекачивается в аэротенк - флотатор . Отфильтрованные биологически очищенные стоки обезвреживаются гипохлоридом натрия. Гипохлорит натрия получают элекролизом из раствора поваренной соли на установке ЭН — 5. Вода прошедшая полную биологическую очистку и обезвреженная гиполоридом натрия подаётся для использования её в мокрой уборке помещений птичников или на сброс в Кольский залив. Fermentation runoff metanteke performed at thermophilic regime, ~ 53ºC. The residence time in the digester Photo - 72 - 96 hours. After the stock passes through the digester averager, which produces heat recovery flow. The cooled flow by gravity fed into a collection vessel, where is pumped into the aeration tank - skimmer. Filtered biologically treated wastewater neutralized sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite produced elekrolizom of saline solution on the installation EN - 5. Water held full biological treatment and defused gipoloridom sodium supplied for use in wet janitorial poultry houses or discharge into the Kola Bay.
 • Документ
  Отчет о научно – исследовательской работе «Разработка аппаратурно – технологической схемы очистных сооружений совхоза «Арктика» с глубокой очисткой и утилизацией образующихся продуктов»
  (1991) Воронцов, Александр Александрович
  Отработаны режимы очистки стоков, рассчитанная глубина сбраживания (эффективность очистки), скорость извлечения загрязнений. Определен состав биогаза и его выход при разложении загрязняющих веществ. Оптимальным режимом очистки животноводческих и близких к ним по составу стоков можно считать непрерывную метановую ферментацию со скоростью разбавления 0,021 ч. 1 в термофильных условиях. Переработка стоков комплекса по выращиванию свиней мощностью 6000 голов в год дает возможность получить примерно 400 тыс. М3 биогаза, переработка стоков комплекса по выращиванию коров мощностью 15000 голов в год дает возможность получить примерно 1500 тыс. М3 биогаза. Modes of wastewater, calculated depth fermentation ( cleaning efficiency ) , the rate of removal of contaminants. The composition of biogas and its exit from the decomposition of pollutants. Optimal cleaning mode and livestock close to them in wastewater composition can be considered continuous methane fermentation with dilution rate of 0.021 h - 1 in thermophiles conditions. Wastewater complex hog capacity of 6,000 head per year gives you the opportunity to get about 400 thousand m3 of biogas, waste processing complex to grow cows capacity 15,000 heads per year gives you the opportunity to get about 1500 thousand m3 of biogas.