Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 193
 • Документ
  Публічне управління та адміністрування. Розд. 2 Державна політика та врядування
  (2024) Данкевич, Євген Михайлович; Данкевич, Андрій Євгенович
  Наука державної політики, як академічна дисципліна, інтегрує два основних напрями: дослідження політики та аналіз політики. Перший напрям, дослідження політики, зосереджується на стратегічних дослідженнях, мета яких полягає в розумінні і формуванні процесів вироблення політичних рішень. Цей напрям включає аналіз політичного циклу та проведення первинних досліджень специфічних державних проблем, що є предметом інтересу політологів та науковців. Аналіз політики, будучи більш практично орієнтованим, фокусується на методології та розробці рекомендацій для впровадження політичних рішень. Аналітики, науковці, експерти та державні службовці виконують роль виконавців цього аналізу.
 • Документ
  Організація та нормування праці в харчовій промисловості
  (2024) Безпалько, Олена Вікторівна; Бергер, Аліна Дмитрівна; Гринюк, Юлія Михайлівна; Драган, Олена Іванівна; Мазник, Ліана Валеріївна; Рудова, Анастасія Ярославівна; Тертична, Любов Іванівна
  У навчальному посібнику висвітлені сучасні тренди в організації та нормуванні праці з урахуванням принципів соціально-економічної безпеки, інноваційності праці, тайм менеджменту, стрес менеджменту, зарубіжного досвіду, що представлені на прикладі підприємств харчової промисловості. Навчальний посібник відрізняється збалансованістю та зрозумілістю викладу матеріалу. Тематична композиція посібника, практичні завдання, тести, розрахункові вправи спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти комплексного уявлення про цілі, завдання, напрями і методи, які використовуються в організації та нормуванні праці для забезпечення високого рівня виробництва, безпеки підприємств харчової промисловості. Навчальний посібник буде корисним здобувачам, які здобувають освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент ЗВО та для менеджерів-нормувальників, яких цікавлять питання організації та нормування праці сучасних підприємств (організацій)
 • Документ
  Технологічне обладнання харчових виробництв
  (2023) Теличкун, Володимир Іванович; Теличкун, Юлія Станіславівна; Губеня, Олексій Олександрович; Стефанов, Стефан Василєв, Стефан; Дамянова, Станка Тодорова
  У навчальному посібнику викладено інформацію про машини та апарати харчових виробництв, зокрема: обладнання для зберігання, транспортування, підготовки сировини, тари та технологічного обладнання до основних виробничих процесів; механічного перероблення сировини та напівфабрикатів розділенням, з'єднанням і формуванням; проведення теплових, масообмінних і біотехнологічних процесів; оброблення харчових продуктів електрофізичними та мембранними методами. Наводиться інформація про потокові лінії виробництва харчової продукції. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Харчові технології», а також буде корисним для здобувачів споріднених програм, зокрема з інжинірингу харчових та біотехнологічних виробництв, аспіарантів, викладачів закладів вищої освіти та коледжів і фахівців підприємств харчових галузей.
 • Документ
  Основи проєктування біотехнологічних виробництв
  (2022) Карлаш, Юрій Васильович; Красінько, Вікторія Олегівна
  У навчальному посібнику висвітлено основні етапи проєктування біотехнологічних виробництв, що включають передферментаційні процеси: вибір біологічного агенту, складу поживного середовища, способів культивування, методи підготовки та стерилізації поживного середовища та аераційного повітря; процеси основної виробничої ферментації: вибір ферментаційної апаратури для реалізації процесу вирощування посівного матеріалу та виробничого біосинтезу цільового продукту, а також методи обробки культуральних рідин, біомас, та нативних розчинів. Посібник містить приклади та методики технологічних розрахунків і вибору обладнання. Видання розраховано на здобувачів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та інших зацікавлених фахівців.
 • Документ
  Економічні ризики: методи вимірювання та управління
  (2021) Скопенко, Наталія Степанівна; Федулова, Ірина Валентинівна; Мазник, Ліана Валеріївна; Кириченко, Ольга Миколаївна; Удворгелі, Лариса Іванівна
  У навчальному посібнику розглядаються питання сутності, ідентифікації, аналізу, оцінки та управління економічними ризиками. Значна увага приділяється висвітленню методів управління ризиками та їх врахуванню під час прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Теоретичний матеріал структурований згідно з логікою засвоєння здобувачами основних понять, економічних категорій, методів і способів їх використання в практичній діяльності. До кожного розділу подано питання для поглибленого засвоєння знань, тестові завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей усіх форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, працівників підприємств, які цікавляться даною проблематикою. The textbook addresses the issues of the essence, identification, analysis, evaluation and management of economic risks. Considerable attention is paid to the coverage of risk management methods and their consideration in making management decisions under conditions of uncertainty and risk. The theoretical material is structured in accordance with the logic of mastering the basic concepts, economic categories, methods and ways of using them in practice. Each chapter contains questions for for in-depth knowledge acquisition, test tasks for self-control, tasks for independent work. The textbook is intended for students of economic specialities of all forms of education, teachers of higher educational institutions, postgraduate students, and employees of enterprises interested in this issue.
 • Документ
  Товарна інноваційна політика підприємства
  (2022) Сагайдак, Юлія Анатоліївна; Скопенко, Наталія Степанівна; Пєтухова, Ольга Михайлівна; Харченко, Тетяна Борисівна
  Навчальний посібник є доповненням до програми вивчення дисципліни «Товарна інноваційна політика підприємства». Він складається з інформативної частини скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання. У навчальному посібнику розглянуто концептуальні засади та новітні підходи до формування та реалізації товарної інноваційної політики компанії, питання особливостей процесу планування та створення нового продукту, дизайну товару, оцінювання якості новинки, розробки стратегії її просування на ринок та базові підходи до аналізу ефективності реалізованих заходів. Для вдосконалення практичних навичок та закріплення вивченого матеріалу також запропоновано кейси. Для викладачів, здобувачів освіти усіх форм навчання при вивченні дисципліни «Товарна інноваційна політика підприємства». The study guide is a complement to the programmer of study of the discipline "Product Innovation Policy of an Enterprise". It consists of an informative part of the abbreviated presentation of the educational material, concentrated in the main categories and concepts, tests and tasks for self-study. The textbook covers the conceptual foundations and latest approaches to the formation and implementation of a company's product innovation policy, the specifics of the process of planning and creating a new product, product design, assessing the quality of a new product, developing a strategy for its promotion to the market, and basic approaches to analyzing the effectiveness of the implemented measures. Case studies are also offered to improve practical skills and consolidate the material studied. For teachers, students of all forms of education in the study of the discipline "Product Innovation Policy of the Enterprise".
 • Документ
  Холодильні технології
  (2022) Шутюк, Віталій Володимирович; Бессараб, Олександр Семенович; Бендерська (Дущак), Ольга Вячеславівна; Ємцев, Віктор Іванович
  навчальному посібнику викладено суть та методологічні основи охолодження, заморожування, отеплення та холодильного зберігання харчових продуктів. Розглянуто технічні засоби, що застосовуються у сучасній холодильній технології харчових продуктів. Наведено відомості про призначення холодильної техніки та типи холодильних машин. У кінці кожного розділу подаються питання для самостійного контролю знань. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців харчових підприємств та всіх, хто пов’язаний з холодильними технологіями.
 • Документ
  Харчова токсикологія. Розділ 1. Харчова токсикологія як наука і галузь практичної діяльності
  (2022) Мельник, Оксана Петрівна; Кузьмін, Олег Володимирович; Кійко, Вікторія Вікторівна
  У навчальному посібнику наведена коротка історія токсикології як науки, представлена її сучасна структура, розглянуто шляхи надходження токсичних речовин в організм людини, їх біотрансформацію та особливості впливу на окремі органи та системи людини. Висвітлено забруднення харчових продуктів та сільськогосподарської сировини токсичними речовинами. Розглянуто основні проблеми виникнення мутагенних, тератогенних та канцерогенних змін в організмі, механізми розвитку алергічних реакцій. Наведено ключові рекомендації щодо здорового харчування та правила харчової безпечності. The textbook provides a brief history of toxicology as a science, presents its modern structure, examines the ways in which toxic substances enter the human body, their biotransformation, and the specifics of their impact on individual human organs and systems. Contamination of food products and agricultural raw materials with toxic substances is highlighted. The main problems of the occurrence of mutagenic, teratogenic and carcinogenic changes in the body, the mechanisms of the development of allergic reactions are considered. Key recommendations for healthy eating and food safety rules are provided.
 • Документ
  Харчова та санітарна токсикологія
  (2020) Кузьмін, Олег Володимирович; Ісаєнко, Володимир Миколайович; Акімова, Людмила Миколаївна; Кійко, Вікторія Вікторівна; Куц, Анатолій Михайлович; Матиящук, Олена Володимирівна
  Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових продуктів, що постають перед харчовою промисловістю з урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини, досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції на рівні кращих світових зразків. У навчальному посібнику «Харчова та санітарна токсикологія» також викладено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки; визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії. The textbook is devoted to the study of ways of getting toxic substances into food, their impact on the human body, ways to reduce their concentration and methods of their identification and determination. These tasks can be solved by highly qualified specialists, who must be able to solve fundamentally new tasks to study the quality of food products facing the food industry, taking into account new economic conditions, modern technologies of agricultural raw materials, science, technology and standards that guarantee standards. product quality at the level of the best world models. The textbook "Food and Sanitary Toxicology" also outlines the scientific, theoretical and methodological framework for the safety of food raw materials, food products, daily diets and their qualimetric evaluation; determining the nature of the interaction of the human body with potential hazards, taking into account the specifics of the mechanism of toxic action.
 • Документ
  Електронні системи в галузі
  (2020) Кузьмін, Олег Володимирович; Роман, Тетяна Олександрівна; Акімова, Людмила Миколаївна; Чемакіна, Октябрина Володимирівна
  У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні і методичні основи з питань розвитку електронних систем у ресторанному бізнесі, які дозволяють здобувачам керувати закладами ресторанного господарства за рахунок сучасного програмного забезпечення, що дозволяє приймати кваліфіковано рішення, своєчасно налаштовувати електронні системи, створювати та редагувати бази даних, розробляти калькуляційні карти, електронне меню, управляти модульними службами «front office» і «back office». У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення щодо комп’ютерного програмного забезпечення, методи та способи покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня сервісу обслуговування та ознайомлення з інноваціями ресторанними технологіями. Навчальний посібник «Електронні системи в галузі» призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути корисний інженерно-технічним працівникам при проектуванні закладів ресторанного господарства. The textbook provides scientific, theoretical and methodological foundations for the development of electronic systems in the restaurant business, which allow applicants to manage restaurants through modern software that allows you to make qualified decisions, timely set up electronic systems, create and edit databases, develop calculation cards, electronic menu, manage modular services "front office" and "back office". The textbook presents modern ideas about computer software, methods and ways to improve customer service, increase the level of service and familiarize with innovations in restaurant technology. The textbook "Electronic systems in the industry" is designed to prepare applicants for the specialty 181 "Food Technology". The textbook can be useful to engineers in the design of restaurants.
 • Документ
  Стандартизація в дизайнерській діяльності
  (2020) Свірко, Володимир Олександрович; Рубцов, Анатолій Львович; Чемакіна, Октябрина Володимирівна; Кузьмін, Олег Володимирович
  У навчальному посібнику викладені методичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайнерської та дизайн-ергономічної діяльності, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну, як засобу унормування естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості продукції. Особливості застосування стандартів у дизайнерській діяльності. Проаналізовано склад сучасної нормативної дизайн-ергономічної документації, сформульовано вимоги дизайну та ергономіки до промислової продукції. У виданні також розглянуто дизайн-ергономічні показники якості, унормовані правила виконання дизайн-ергономічних робіт, правила виконання дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції, чинні стандарти з дизайну та ергономіки, які гармонізовано з міжнародними стандартами. The training manual outlines the methodological and practical aspects of the regulatory support of design and design-ergonomic activities, the specifics of standardization in the field of design, ergodesign, as a means of standardizing aesthetic, ergonomic, functional requirements for product quality. Features of the application of standards in design activities. The composition of modern regulatory design-ergonomic documentation is analyzed, design and ergonomics requirements for industrial products are formulated. The publication also discusses design and ergonomic quality indicators, standardized rules for performing design ergonomic work, rules for performing design and ergonomic examination of the quality of commercial products, current design and ergonomics standards harmonized with international standards.
 • Документ
  Інжиніринг у ресторанному бізнесі
  (2019) Кузьмін, Олег Володимирович; Чемакіна, Октябрина Володимирівна; Акімова, Людмила Миколаївна; Куц, Анатолій Михайлович; Корецька, Ірина Львівна; Кузьмін, Антон Олегович
  У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно графіку виконання робіт, координувати людськими, матеріальними, фінансовими потоками в межах бюджету. У навчальному посібнику представлено сучасні тенденції інжинірингу при проектуванні інженерних систем: мережі і споруди водопостачання і каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції, кондиціювання, інженерне обладнання закладів ресторанного господарства на основі сучасних наукових підходів. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути корисний для інженерно-технічних працівників при підготовці і просуванні інженерно-будівельних проектів закладів ресторанного господарства. The training manual outlines the scientific, theoretical and methodological foundations of engineering in the restaurant business, which allows applicants to make qualified decisions, manage the project team according to the work schedule, coordinate human, material, financial flows within the budget. The textbook presents modern engineering trends in the design of engineering systems: water supply and sewerage networks and facilities, sanitary systems of buildings, the basics of the formation of the thermal regime and the requirements for the air environment of premises, heating, ventilation, air conditioning systems, engineering equipment of restaurant facilities based on modern scientific approaches The textbook is intended for the preparation of applicants for the specialty 181 "Food Technologies". The manual can be useful for engineering and technical workers in the preparation and promotion of engineering and construction projects for restaurant facilities.
 • Документ
  Дизайн систем візуальної інформації
  (2019) Чемакіна, Октябрина Володимирівна; Рубцов, Анатолій Львович; Свірко, Володимир Олександрович; Олійник, Олена Павлівна; Акімова, Людмила Миколаївна; Кузьмін, Олег Володимирович
  Навчальний посібник присвячений науково-методичним засадам зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, естетичності знакових повідомлень; формування і впровадження засад з підвищення графічної культури відповідних фахівців. The textbook is devoted to scientific and methodological principles for the creation of visual information systems and methodology for the design of pictographic information systems based on the unification, modularity, transformation, aesthetics of symbolic messages; formation and implementation of principles for improving the graphic culture of relevant professionals.
 • Документ
  Менеджмент персоналу
  (2022) Безпалько, Олена Вікторівна; Бергер, Аліна Дмитрівна; Березянко, Тамара Володимирівна; Гринюк, Юлія Михайлівна; Грищенко, Діана Григорівна; Драган, Олена Іванівна; Зєніна-Біліченко, Антоніна Сергіївна; Мазник, Ліана Валеріївна; Тертична, Любов Іванівна; Соломка, Ольга Миколаївна; Чигринець, Олена Анатоліївна
  У навчальному посібнику висвітлені сучасні тренди у менеджменті персоналу: бренд роботодавця, управління талантами, благополуччя працівників, кадрова безпека, корпоративна соціальна відповідальність, що представлені на прикладі підприємств харчової промисловості. Навчальний посібник відрізняється збалансованістю та зрозумілістю викладу матеріалу. Тематична композиція навчального посібника та його прикладні завдання у формі тестів, кейсів, розрахункових вправ, спрямовані на впровадження активних методик навчання і сприяє розвитку аналітично-розрахункових здібностей, готує до прийняття самостійних рішень у питаннях менеджменту персоналу. Призначено для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» закладів вищої освіти та для менеджерів-практиків, яких цікавлять питання менеджменту персоналу. The textbook highlights current trends in human resources management: employer brand, talent management, employee welfare, personnel security, corporate social responsibility, which are presented on the example of the food industry. The textbook is balanced and understandable. Thematic composition of the textbook and its applied tasks in the form of tests, cases, calculation exercises aimed at implementing active teaching methods and promotes the development of analytical and computational skills, prepares for independent decision-making in human resources management. It is intended for applicants for the bachelor's degree in specialty 073 "Management" of higher education institutions and for managers-practitioners who are interested in human resources management.
 • Документ
  Електрична частина станцій і підстанцій
  (2017) Омельчук, Анатолій Олександрович
  Приведені елементи теорії, необхідні для розуміння роботи електричних апаратів, їх конструкцій, принципи побудови схем електричної частини станцій і підстанцій, системи управління, вимірювання і контролю на електростанціях і підстанціях, методи розв’язання задач проектування і експлуатації електричної частини станцій і підстанцій. Для студентів з енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також для інженерно-технічних працівників енергетичних компаній та енергетиків підприємств.
 • Документ
  Витоки та організаційно-технічні питання зберігання й переробки зерна
  (2021) Гапонюк, Ігор Іванович
  Ґрунтовно висвітлено протиріччя та суперечності загально-визнаної теорії виникнення відтворюючого господарювання та перших держав, доведено спірність традиційної версії та наукову обґрунтованість альтернативної з виникнення відтворюючого господарювання прадержав на теренах Надчорномор’я, викладено хронологію перших промислових зернозаготівельних та переробних технологій та виробництв, викладено основи технологій зберігання зерна, борошна, круп і комбікормів, вимоги до зерносховищ
 • Документ
  Ідентифікація електротехнічних об’єктів керування
  (2020) Островерхов, Микола Якович; Сільвестров, Антон Миколайович; Кривобока, Галина Іванівна
  Навчальний посібник призначено для вивчення та використання в лабораторних роботах студентами, науковими працівниками – в роботі по дослідженню реальних об’єктів керування в різних областях науки і техніки. Для високоякісного керування реальними об’єктами необхідно побудувати математичну модель причинно – наслідкових зв’язків. В посібнику подано матеріал, як від загального підходу, використовуючи принцип орієнтації на головну ціль, побудувати за апріорними даними і результатами натурного експерименту на об’єкті, таку математичну модель, за якої якнайкраще вирішується головна задача (управління об’єктом).
 • Документ
  Економіка праці та соціально-трудові відносини
  (2020) Безпалько, Олена Вікторівна; Березянко, Тамара Володимирівна; Бергер, Аліна Дмитрівна; Грищенко, Діана Григорівна; Гринюк, Юлія Михайлівна; Драган, Олена Іванівна; Зєніна-Біліченко, Антоніна Сергіївна; Левчук, Аліна Олександрівна; Мазник, Ліана Валеріївна; Тертична, Любов Іванівна; Юрик, Ярина Іванівна
  У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин зайнятості. Відповідно до ринкових умов та норм трудового законодавства сформовано основний категорійний апарат економіки праці та викладено методичний інструментарій дослідження сучасних тенденцій у сфері зайнятості та HR-управління. Теоретичну композицію підкріплено практичними завданнями у формі розрахункових задач, тестів та творчих ситуаційних вправ, спрямованих на розвиток аналітично-розрахункових здібностей та навичок у прийнятті самостійних обґрунтованих рішень у галузі управління людськими ресурсами. Призначено для здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти для самостійного вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Буде корисним для тих, хто цікавиться проблемами економіки праці у зв’язку з сучасними економічними викликами та фундаментальними змінами, які відбуваються на ринку праці та в сфері HR-управління. The manual deals with theoretical and practical aspects of labor economics and employment relations. In accordance with the market conditions and norms of labor legislation, the main categorical apparatus of the labor economy has been formed and a methodological toolkit for the study of current trends in employment and HR management has been outlined. The theoretical composition is underpinned by practical tasks in the form of calculation tasks, tests and creative situational exercises aimed at the development of analytical and calculation abilities and skills in making independent informed decisions in the field of human resources management. It is intended for applicants of economic specialties of higher education institutions for independent study of the discipline "Labor economics and social-labor relations". It will be useful for those who are interested in the problems of the labor economy in view of the current economic challenges and fundamental changes that are taking place in the labor market and in HR management.
 • Документ
  Дизайн Web-сторінок: HTML+CSS
  (2017) Шикула, Олена Миколаївна
  Викладено основи мови розмітки гіпертекстових документів (HTML), основні прийоми і методи розроблення та оформлення дизайну Web-сторінок засобами HTML; висвітлено основні способи використання CSS-стилів оформлення зовнішнього вигляду HTML-документів.
 • Документ
  Податковий менеджмент
  (2017) Клокар, О. О.; Бойко, Світлана Василівна; Кеменяш, І. Г.; Рущишин, Н. М.
  У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики функціонування податкового менеджменту в Україні.The textbook covers issues of theory and practice functioning of tax management in Ukraine.