05.13.06 - Інформаційні технології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Інформаційна технологія управління виробництвом фільтруючих поліпропіленових волокнистих елементів
  (2021) Вєчерковська, Анастасія Сергіївна
  Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі - знаходження нового підходу до управління виробництвом фільтруючих поліпропіленових волокнистих елементів (ФПВЕ). У дисертаційній роботі аналітично та практично обґрунтовано доцільність створення інформаційної системи, яка дозволить управляти такими важливими процесами в підприємстві з виробництва ФПВЕ, як замовлення та технологічним процесом безпосереднього формування ФПВЕ. Проведено аналіз діяльності підприємств з виробництва ФПВЕ, досліджено технологічний процес на підприємствах, та виявлено залежність параметрів технологічного процесу від галузі застосування фільтруючого елемента. Розроблено класифікаційну і технологічну схеми виробництва, що призначені для гнучкого подальшого удосконалення та інтегрування системи з промислово інформаційним комплексом будь-якого підприємства даної галузі. Розроблено математичний та алгоритмічний апарат для отримання оптимальної товщини волокна за заданою якістю як складової інформаційної системи, та визначені фактори впливу на технологічний процес виробництва, та якість кінцевого продукту. Розроблено інформаційну технологію у вигляді алгоритмів та методів, а також інформаційної системи. Розроблена інформаційна система дозволяє цілеспрямовано управляти якістю готового продукту впродовж технологічного процесу його виробництва. Розроблена інформаційна система надаватиме оперативну, обґрунтовану інформацію для прийняття оператором правильних технологічних рішень.
 • Документ
  Вдосконалення технологій проведення рефакторингу баз даних для інформаційних систем
  (2020) Струзік, Владислав Анатолійович
  Досліджено класифікацію сучасних інформаційних систем та розглянуті два підходи побудови сервісів, а саме: монолітний шаблон архітектури та мікросервісний шаблон архітектури. Описані їх переваги та недоліки, а також наведені рекомендації щодо використання різних варіантів взаємодії з базами даних при розробці відповідно до мікросервісного шаблону архітектури. Наведено основні ознаки необхідності проведення рефакторингу, недоліки та проблеми рефакторингу баз даних. Описано процес рефакторингу баз даних. The classification of modern information systems is investigated and two approaches of building services are considered, namely: monolithic architecture template and microservice architecture template. Their advantages and disadvantages are described, as well as recommendations on the use of different options for interaction with databases in the development of microservice template architecture. This dissertation is based on the analysis of code refactoring and database refactoring. The main features of the need for refactoring, defects and problems of databases refactoring are given. The process of refactoring databases is described directly. The necessity of refactoring is substantiated, the recommendations on the choice of the appropriate refactoring operation and on the implementation of refactoring are given. Accordingly, the description and features of the refactoring categories and their operations are provided. The concept of semantic database versioning is formulated and recommendations are given for its application.
 • Документ
  Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива
  (2019) Бреус, Наталія Миколаївна
  У дисертаційній роботі аналітично та практично обґрунтовано доцільність створення експертно-моделюючої системи (ЕМС) розрахунку рецептур морозива. Проведено дослідження процесу моделювання рецептур морозива з використанням CASE-засобу Erwin Process Modeler та виявлено основні бізнес-процеси, а також інформаційні потоки, що їх забезпечують. Розроблено структурно-функціональна модель ЕМС та її компоненти, що призначені для ефективного забезпечення процесу моделювання рецептур морозива, а також забезпечує гнучке подальше удосконалення та інтегрування системи з промислово-інформаційним комплексом будь-якого підприємства даної галузі. Розроблено математичний та алгоритмічний апарат для отримання оптимальних рецептур морозива за заданою якістю як складової ЕМС, що базується на розробленому методі моделювання рецептур морозива який, на відміну від традиційних, заснований на застосуванні технології обробки експертних даних та методів оптимізації. The dissertation analytically and practically substantiates the feasibility of ice cream recipe calculation by creating expert modeling system (EMS). The ice cream recipe modeling process was studied using the CASE tool Erwin Process Modeler and the main business processes as well as the information flows that provided them were identified. The structural and functional model of EMS and its components are designed to effectively support the process of modeling ice cream calculations as well as to provide flexible further upgrading and integration of the system with the industrial and information complex of any enterprise in this sector. A mathematical and algorithmic apparatus to obtain optimal ice cream recipes for a given quality as a component of the expert system is developed. It is based on the developed method of modeling ice cream recipes, which, unlike traditional ones, uses the expert data processing technology and optimization methods. The EMS architecture consists of four separate blocks: a database, a knowledge base, software modules to implement the mathematical apparatus and quality control functions of the recipe composition and its technological applicability, user interface. The database provides the primary information on recipe ingredients and their physical, chemical, functional and technological properties, auxiliary materials as well as quality indicators. It stores user-targeted data on recipe composition, physical and chemical characteristics of ingredients, recipe status.
 • Документ
  Інформаційна технологія та інструментальні засоби для автоматизації створення онтолого-керованих систем електронного навчання
  (2018) Ліскін, Вячеслав Олегович
  Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі створення інформаційної технології та інструментальних засобів для автоматизації створення онтолого-керованих систем електронного навчання. В роботі розроблено концепцію метаонтології навчальної дисципліни, яка складається з двох частин: дидактичної онтології та змістовної онтології навчальної дисципліни. Представлено технологію та інструментальні засоби для автоматизації генерації тестових завдань та створення обчислювальних завдань, що базуються на метаонтології навчальної дисципліни. Запропоновано нову концепцію рушія онтолого-керованої інформаційної системи електронного навчання, яка зв’язує навчальний контент з результатами проходження тестів і виконання контрольних робіт. Основні результати роботи використано на кафедрі прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» при викладанні дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 113 «Прикладна математика». The dissertation is devoted to solving the actual problem of creating information technology and techniques for automatic creation of ontology-driven e-learning systems. It is proposed to work with the ontology of a discipline (course) in order to develop an information technology that would work identically with different subject areas. The use of the term «chunk» is justified to designate a certain complex of logically related educational material. A metaontology of the discipline is developed, which consists of two parts: didactic ontology and content ontology of the discipline. The considered content processing and the creation of a content ontology as pertaining to said information technology, corresponds to the process of knowledge management. A didactic ontology implements the sequence of learning, and with that, the formalization of the trajectory of individual learning. A technology is developed for automation of test question creation and the creation of computational tasks. This technology meets the following requirements: tasks have answers and solutions without laborious calculations; numerical data in the conditions of tasks are integral; the conditions of tasks are correct, since they are based on an ontology of the discipline that is built by the teacher; tasks are generated in GIFT format. The application of the developed technology is accord with modern pedagogical theories. Pedagogical motivation is realized through lectures during which theoretical aspects are considered, along with their practical application in real life. Proposed is the engine of the ontology-driven information system of electronic learning, which links the educational content with the results of passing tests and execution of control works. The main results of the work were implemented at the Department of Applied Mathematics of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» when teaching subjects of the curriculum of bachelor training on specialty 113 «Applied Mathematics».
 • Документ
  Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок
  (2017) Чирченко, Дмитро Вячеславович
  Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладного завдання, яке полягає в розробці спеціальних методів та засобів системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо збирання енергетичних культур для біогазових установок в умовах апріорної невизначеності характеру, структури та істинних станів енергетичних культур на полях. The dissertation is devoted to solving scientific and applied problems, which is to develop the scientific basis of management decision support system.
 • Документ
  Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ
  (2016) Костіков, Микола Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології. — Національний університет харчових технологій, Київ — 2016. Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково- прикладного завдання — підвищення ефективності процесу вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів за рахунок створення і використання інформаційної технології. Розроблено технологію управління процесом самонавчання граматики зі зворотним зв’язком та алгоритми окремих етапів циклу управління. Спроектовано архітектуру та складові експертно-навчальної системи граматики іноземної мови як основної складової створюваної інформаційної технології. Розроблено продукційну модель словозміни флективної мови для покрокового опису процесу словозміни при навчанні граматики. З її використанням створено навчальний електронний граматичний словник і експертно-навчальну систему граматики іноземної мови. Забезпечено індивідуалізацію процесу навчання граматики іноземної мови за рахунок розробленої моделі студента, в якій враховано індивідуальні швидкості забування навчальної інформації, рідну мову, спеціальність і зацікавлення студентів, що дає змогу планувати оптимальний інтервал часу між заняттями та підбирати слова для прикладів і вправ відповідно до потреб студента. Thesis for Ph. D. (candidate of technical sciences) degree in specialty 05.13.06 — Information Technology. — National University of Food Technologies, Kyiv — 2016. The thesis is devoted to solving an urgent scientific and applied problem which consists in improving the efficiency of learning foreign languages by the students of higher educational establishments. The problem is solved by creating and using a special information technology. The possibilities of modern e-learning software for personalized self-learning of foreign grammar are analyzed. The perspective of creating automated training systems based on using linguistic databases is determined. A technology for managing the process of grammar learning with feedback is developed, as well as algorithms for individual stages of management cycle (based on the classic management cycle by Henri Fayol). The decomposition of learning material via separating out the smallest learning elements is described. The assessment of learning elements’ importance is performed by assigning them weighting coefficients. The task of determining the optimal time interval between lessons depending on the current level of student’s knowledge is considered (taking into account the desired level of knowledge), as well as the specifics of user/system interaction during the stages of performing exercises and knowledge assessment. An expert tutoring system of foreign language as the main constituent of the developed information technology is designed. The architecture and components of the expert tutoring system are developed. The objective function of instruction quality is formulated, taking into account the importance of learning elements within the course structure. Modern approaches to formal description of inflectional languages’ grammars are analyzed. A production model for the inflectional language morphology is developed (by the example of Polish nouns), which, unlike the existing by now models, makes it possible to describe the inflection process step-by-step when teaching grammar and explain it. The proposed approach consists in separating out the basic elements of inflection process. First of all, a selection of words according to a frequency dictionary is performed. A standard table of grammatical forms for the selected words is formed. Individual transformations in the process of nouns inflection are described. With the help of the described transformations, the modeling of word forms generation process is performed. The resulting chains of transformations for each word are saved into a database. The obtained chains allow of describing the process of inflection step-by-step. It makes the knowledge presentation to the language students more clear and visual. Besides, the automatic selection of words which go through certain transformations is possible. It makes generating learning exercises, examples, and test questions more quick, simple, and convenient. Using the developed model, an electronic grammatical dictionary and an expert tutoring system of the foreign language grammar are created (by the example of Polish language). The electronic trainer for self-instruction of a foreign language inflection as a part of the expert tutoring system of a foreign language grammar is developed. The personalization of the learning process is secured thanks to the developed student model for the expert tutoring system of a foreign grammar. Specific components of the developed model are described, among them: knowledge modeling (using the overlay model), individual aims of study, and student’s psychological characteristics. Generating the next learning step according to the student’s current knowledge is considered. Forgetting of the learning information, modeling and predicting this process (using the exponential distribution of forgetting time) is studied. This allows to plan the optimal time interval between the lessons based on the individual speeds of forgetting. Taking into account student’s native language, specialty and interests allows to select words for examples and exercises according to the personal needs of each student. As a result, the developed information technology, its models and methods help to make learning grammar of inflectional languages more personalized, simple, and efficient.
 • Документ
  Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін
  (2016) Бобрівник, Катерина Євгенівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2016. Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі – підвищення якості вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін студентами, за рахунок розроблення і застосування експертної системи підтримки процесу навчання. Розроблено інформаційну технологію підтримки вивчення навчальних, що містить взаємодію трьох модулів: модуля моделі студента, модуля моделі дисципліни і модуля тьютора. Модель предметної області дисципліни реалізовано з використанням онтологій, що базується на поняттях. Реалізовано в моделі студента оверлейну структуру знань. Зворотній зв'язок у експертній системі навчання передбачено, за рахунок таких характеристик студента: мотивації до навчання, форми сприйняття навчального матеріалу, рівня знань студента і переліку понять. Реалізовано алгоритми управління навчанням на основі продукційної моделі для підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін. Розроблено програмне забезпечення для вивчення дисциплін і розраховано ефективність знань. Thesis for Ph. D. (candidate of technical sciences) degree in specialty 05.13.06 – Information Technologies. – National University of Food Technologies, Kyiv – 2016. Thesis is devoted to upgrading process of independent studies for students of technical direction due to creation of management information and supporting the studing process. Information technology of educational methods support that contains co-operation of three modules: module of student’s model, module of discipline’s model and tutor’s module is described. The model of subject branch of the discipline is realized with the use of ontology that is based on concepts. The overlain structure of knowledge is realized in the student’s model. A feed-back in the discipline educational model is envisaged due to such student’s characteristics: motivation to study, forms of educational material perception, level of student knowledge and the list of concepts. On the basis of production model for study support of technical and technological disciplines the algorithms of management studies are realized. Software for the study of disciplines and efficiency of knowledge is designed.
 • Документ
  Інформаційні технології діагностики теплового стану статора турбогенератора
  (2015) Мазуренко, Ольга Олександрівна
  Дисертація присвячена підвищенню якості діагностики теплового стану статора турбогенератора за рахунок створення інформаційної технології виявлення теплових дефектів на стадії виникнення та управління їх розвитком. Thesis is devoted to improving the quality of diagnosis of the thermal state of the stator turbogenerator through the creation of information technology for detecting thermal defects in its infancy that control their development.
 • Документ
  Інформаційні технології організації міжміських пасажирських перевезень у регіоні
  (2014) Олещенко, Любов Михайлівна
  Запропоновано нову інформаційну технологію для покращення якості міжміських автобусних пасажирських перевезень. Для побудови інформаційних технологій розроблено нові адаптовані гравітаційні моделі пасажирсько- транспортних взаємодій між містами Чернігівської області, які враховують статистичні епіцикли пасажиропотоку у просторі і часі. The new information technology to improve the quality of bus Intercity passenger transport is proposed. For the construction of information technology new adapted gravity models of passenger traffic interactions between the cities of Chernihiv area are developed, that taking into account the statistical epicycles passenger traffic in space and time.
 • Документ
  Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності
  (2014) Бойко, Регіна Олегівна
  Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності функціонування технологічного комплексу цукрового заводу за рахунок вдосконалення інформаційної системи управління з використанням інтелектуальних методів та технологій. На основі системо-технічного аналізу технологічного комплексу цукрового заводу (ТК ЦЗ) та показників його функціонування визначені основні напрями та методи вдосконалення інформаційного забезпечення інформаційної системи управління. Основним підходом є ситуаційно- когнітивні методи, з використанням яких розроблено нечіткі когнітивні карти та мережі, до інтелектуальних методів віднесено: методи аналізу часових рядів з використанням нейронних мереж Кохонена, апарат нечітких множин, карти Шухарта, розробка баз даних та знань, багатоагентна структури при управлінні ТК ЦЗ та його підсистемами. Розроблено комплекс програмного забезпечення для вдосконалення систем оцінки стану об’єкта та розрахунку показників його техніко-економічної ефективності. National University of Food Technologies, Kyiv , 2013 . The thesis is devoted to improving the efficiency of technological complex sugar mill by improving information management system using intelligent methods and technologies. Based systems and technical analysis of the technological complex of sugar fmill and the performance of its function identifies the key trends and methods to improve an information support management information system. The basic approach is situational, cognitive techniques are developed using fuzzy cognitive maps and networks to intelligent methods include: methods of time series analysis using Kohonen neural networks, fuzzy sets, Shewhart’s maps, database development and knowledge structure of multi- the management of technological complex of sugar mill and its subsystems. The complex software systems to improve the assessment of the facility and the calculation of its technical and economic efficiency.
 • Документ
  Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства
  (2013) Харкянен, Олена Валеріївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 інформаційні технології. Національний університет харчових технологій МОН України, Київ, 2013. Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності планування випуску продукції багатономенклатурного харчового підприємства за рахунок використання накопиченого підприємством, в ході господарської діяльності, інформаційного ресурсу, шляхом застосування методів багатовимірного та інтелектуального аналізу даних. Розроблено функціональну модель процесу моніторингу та планування собівартості продукції багатономенклатурного харчового підприємства, як основу для розробки інформаційної системи підтримки прийняття рішень в задачах планування з використанням технології сховища даних, багатовимірних структур та інтелектуального аналізу даних. Запропоновано алгоритм оперативного управління собівартістю продукції багатономенклатурного харчового підприємства для вирішення задач зниження витрат на виробництво продукції. З метою реалізації алгоритму управління розроблено багатовимірні структури OLAP-кубів для здійснення моніторингу, прогнозування та вирішення інших задач планування собівартості продукції та розроблено інформаційну технологію коригування структури асортименту продукції методами інтелектуального аналізу Data Mining. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.06 Information technology. National University of Food Technologies. Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2013. The thesis is devoted to improving the efficiency of production planning for multi-product food enterprise through the use of data, accumulated in the course of business, as information resource for multivariate data analysis and data mining. The functional model of the process of monitoring and planning of production costs of multi-product enterprises is developed as a basis for a system of decision support which uses data warehouse technology, multidimensional structures and data mining in enterprise planning. An operation control algorithm for lowering production costs of multi-product food company by their costs management is proposed. Multidimensional structure of OLAP-cube for monitoring, forecasting and solving other problems of production cost planning was developed to implement the operation control algorithm. Information technology for product range adjustment by intelligent data mining was developed.
 • Документ
  Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв’язку із використанням звітів змагань з радіоспорту
  (2013) Мошенський, Андрій Олександрович
  Дисертацію присвячено дослідженню та побудові інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних комп’ютерної підтримки рішень для організації радіозв’язку в діапазоні коротких хвиль; розроблення інформаційної технології прогнозування показників якості радіозв’язку на основі результатів експериментальних досліджень по визначенню загасання радіохвиль гектометрового та декаметрового діапазону на іоносферній радіотрасі з використанням статистичних процедур; методика проведення досліджень із залученням аматорської радіослужби; методика проведення досліджень під час міжнародних змагань з радіозв’язку. The thesis deals with the construction and information technology for the development and implementation of databases and data warehousing computer support solutions for organizations in a range of short radio waves, development of information technology forecasting quality wireless communication based on the results of experimental studies to determine the attenuation of radio waves and hektometrovoho decameter range on ionospheric radiotrasi using statistical procedures, methods of research involving amateur radio service, methods of research in international competitions in radio.
 • Документ
  Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом
  (2013) Грибков, Сергій Віталійович
  Дисертаційна робота присвячена питанням розроблення системи підтримки прийняття рішень (СППР) та використанню її для підвищення ефективності системи управління макаронним виробництвом. The thesis is devoted to the development of a decision support system (DSS) and use it to enhance the effectiveness of the control pasta production.