2012

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Управління сучасним підприємством
  (2012) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто актуальні питання управління сучасним підприємством на основі сучасних наукових підходів, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва. Для студентів, аспірантів, наукових працівників і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами управління. Actual Issues of modern enterprise based on modern scientific approaches, the reader is acquainted with the nature of the changes of all components of managerial activity in the intensification of control technology, the growth of innovative activity, improving the efficiency of the motivational mechanism to support production. For graduate students, researchers and anyone interested in current issues of governance.
 • Документ
  Українознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід і перспективи
  (2012) Національний університет харчових технологій
 • Документ
  Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості
  (2012) Національний університет харчових технологій
  В збірнику, присвяченому ювілею кафедри «Процесів і апаратів харчових виробництв», опубліковано тези доповідей за результатами фундаментальних теоретичних розробок та надзвичайних прикладних досліджень у галузі процесів та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію «Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості». The collection dedicated to the anniversary of the department "Process and apparatus for food industries", published abstracts of the results of fundamental theoretical developments and extraordinary applied research in the field of process equipment for food, pharmaceutical and microbiological industries, presented at the International Scientific Conference "Improving processes and equipment - the key innovation of the food industry".
 • Документ
  Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України
  (2012) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання економіки, еколого-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми фінансової, інноваційно-інвестиційної, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts members of Ukrainian Scientific Conference of Students and Young Scientists, which deals with current issues of the economy, environmental and economic problems of businesses, highlighted the problem of finance, innovation and investment, management and foreign economic activity. Designed for students of economic specialties of higher educational institutions, graduate students, professors and researchers who are interested in issues related to the operation of the business in the current market conditions.
 • Документ
  Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей
  (2012) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м’ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінювання якості й безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігального обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств. Розраховано на підготовлених фахівців і дослідників, які займаються означеними проблемами у м’ясній, молочній та олієжировій промисловості. The publication contains materials of the international scientific conference . The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy business in Ukraine and in the world and the creation of new approaches to evaluating the quality and safety of raw materials and products industry based on modern physical and chemical methods , the use of alternative raw materials , advanced technology and energy-saving equipment , improving the efficiency of enterprises . Calculated trained professionals and researchers engaged definite problems in the meat , milk and oil and fat industry.
 • Документ
  Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв
  (2012) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми застосування мембранних технологій у переробній і харчовій промисловості: теоретичні засади застосування мембранних технологій у харчовій промисловості; розроблення і застосування полімерних і керамічних мембран у харчовій промисловості; сучасне обладнання для реалізації мембранних процесів; застосування мембранних технологій у підготовці питної води та очищенні промислових стічних вод. Розраховано на науковців, дослідників та інженерно-технічних працівників, які займаються означеними проблемами в переробній і харчовій промисловості. The problems of application of membrane technology in food processing and food Industry: Theoretical basis of membrane technology in food production, the development and application of polymeric and ceramic membrane in food industry, modern equipment for the implementation of membrane processes , the use of membrane technology in the preparation of drinking water and industrial wastewater treatment . Intended for scientists, researchers, engineers and technicians who definite problems involved in processing and food industry.
 • Документ
  Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі
  (2012) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. Розглянуто проблеми організації обліку, аналізу і аудиту із застосуванням інформаційних систем і технологій, проблеми сучасного маркетингу, торгівельного підприємництва та ринку праці України. Визначено тенденції в управлінні персоналом за умови економічного зростання в Україні. Висвітлено проблеми функціонування фінансів і фінансового ринку в умовах інтернаціоналізації та глобалізації фінансових відносин та розвитку міжнародної комунікації. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які вивчають зазначені проблеми. The publication contains the materials and Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students. The problems of accounting, analysis and audit of the use of information systems and technologies, the problems of modern marketing, trade business and labor market of Ukraine. The trends in the management of personal provided economic growth in Ukraine. The problems of the functioning of finance and financial markets in terms of internationalization and globalization of financial relations and the development of international communication. To young scientists and researchers who study these issues.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2012) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій промисловості. The publication contains the materials and 78 international scientific conference young scientists and students. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods , the use of new raw material , advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry. To young scientists and researchers who are engaged in designated problems in the food industry.