Стандарти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Logistics support of the domestic market of oil crop and oil
  (2022) Strashynska, Larysa
  The article examines the main results of logistical support of the domestic market of oilseeds and oil. The dynamics of shipments of oil crops and their processing products through the ports of Ukraine during the 2020/21 marketing year (MY) were analyzed. It was determined that the share of sunflower oil in the structure of the shipment occupies a significant specific weight, in contrast to rapeseed and soybean oil, where the main product of the shipment was rapeseed and soybean. The indicators of transshipment of vegetable oil during 2019–2021 were studied (with a cumulative total by month), which indicate that although the situation improved in 2020 compared to 2019, but in 2021 compared to 2020, transshipment volumes significantly decreased. The indicators of transshipment of vegetable oil by types of stevedoring companies of all forms of ownership were analyzed in terms of shipping directions in 2021 compared to 2020. The most powerful ports of Ukraine were determined based on transshipment results and their specific weight, as well as key shipping directions. The dynamics of transportation of oil-fat complex cargoes by railway transport was analyzed. It was revealed that in the structure of railway transportation of sunflower seeds for the period 2018–2021, priority was given to internal communication, and in the structure of transportation of vegetable oil, the export route traditionally prevailed. The main problems related to the implementation of railway transportation, including those related to the activities of JSC "Ukrzaliznytsia", are highlighted. The measures, the practical implementation of which will allow for an increase in the volume of cargoes transportation of oil and fat industry and processing products, are justified, and will also contribute to the improvement of logistics support in the market of oilseeds and oil in general. У статті розглянуто основні результати логістичного забезпечення вітчизняного ринку олійних культур та олії. Проаналізовано динаміку відвантажень олійних культур та продуктів їх переробки через порти України протягом 2020/21 маркетингового року (МР). Визначено, що частка соняшникової олії в структурі відвантаження займає значну питому вагу на відміну від ріпакової та соєвої олії, де основним продуктом відвантаження були ріпак та соя. Досліджено показники перевалки рослинної олії протягом 2019–2021 рр. (з наростаючим підсумком по місяцях), які свідчать про те, що хоча у 2020 р. порівняно з 2019 р. ситуація покращилася, але у 2021 р. порівняно з 2020 р. обсяги перевалки суттєво знизились. Проаналізовано показники перевалки рослинної олії за видами стивідорних компаній всіх форм власності в розрізі напрямків відвантаження у 2021 р. порівняно з 2020 р. Визначено найпотужніші порти України за підсумками перевалки та їх питому вагу, а також ключові напрями відвантажень. Проаналізовано динаміку перевезень вантажів олійно-жирового комплексу залізничним транспортом. Виявлено, що в структурі залізничних перевезень насіння соняшника за період 2018–2021 рр. пріоритетним було внутрішнє сполучення, а в структурі перевезень рослинної олії традиційно переважало експортне спрямування. Виокремлено основні проблеми щодо здійснення залізничних перевезень, в тому числі, пов’язані з діяльністю АТ «Укрзалізниця». Обґрунтовано заходи, практична реалізація яких дозволить забезпечити збільшення обсягів перевезень вантажів олійно-жирової промисловості та продуктів переробки, а також сприятиме покращенню логістичного забезпечення на ринку олійних культур та олії в цілому.
 • Документ
  Current state and prospective development directions of the domestic market of oil and oil and fat products: a qualitative aspect
  (2023) Strashynskyi, Volodymyr; Sheremet, Oleg; Strashynska, Larysa
  The main results of the enterprises activities of the domestic oil and fat industry in 2020-2021 are shown in the articles. The profitability indicators of the production of oil crops of agricultural enterprises and farms of Ukraine by regions in 2020, the sown area under soybeans and sunflowers by regions of Ukraine for the 2021 harvest are studied, as well as the export of oilseeds in 2020/2021 compared to the 2019/2020 marketing year. It was emphasized that oilseed crops in Ukraine are traditionally the most profitable of all plant products, which is due to their high liquidity and demand from both exporters and the processing sector. export of vegetable oil and protein grist from Ukraine during the specified period was investigated, and the main reasons for changes were determined. On the basis of The production of oil and fat products in Ukraine in 2020-2021 was analyzed, the the supply/demand balances of sunflower seeds and vegetable oil, the main trends in the functioning of the relevant market were determined and the priorities of future development were substantiated. The price policy of industry enterprises and the reasons for the increase in the price of oil were studied. The processing capacities of the main types of oil crops, oil and deep processing products were evaluated, and the leaders of the respective markets were determined. It was emphasized that the further market development of oil and oil-fat products of Ukraine will take place in the direction of improving the quality of manufactured products in terms of their safety and expanding exports. This is due to the further application of international standards at the enterprises of the industry and their timely reaction to changes in the regulatory and legal framework. New changes in FSSC 22000 scheme (version 5.1) are highlighted. У статті розглянуто основні результати діяльності підприємств вітчизняної олійно-жирової галузі у 2020-2021 рр. Досліджено показники рентабельності виробництва олійних культур у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах України за регіонами у 2020 р., посівні площі під соєю і соняшником за регіонами України під врожай 2021 р., а також експорт насіння олійних культур 2020/2021 порівняно з 2019/2020 маркетинговим роком. Наголошено, що олійні культури в Україні традиційно є найбільш рентабельними з усієї продукції рослинництва, що обумовлено їх високою ліквідністю і попитом як з боку експортерів, так і переробного сектору. Проаналізовано виробництво олійно-жирової продукції в Україні у 2020-2021 рр., досліджено експорт рослинної олії та протеїнових шротів з України протягом зазначеного періоду та визначено основні причини змін. На основі балансів попиту/пропозиції насіння соняшнику та рослинної олії визначено основні тенденції функціонування відповідного ринку та обґрунтовано пріоритети перспективного розвитку. Досліджено цінову політику підприємств галузі та причини подорожчання олії. Оцінено потужності з переробки основних видів олійних культур, олії та продуктів глибокої переробки , а також визначено лідерів відповідних ринків. Наголошено, що подальший розвиток ринку олії та олійно-жирової продукції України буде відбуватися в напрямку підвищення якості вироблюваної продукції в аспекті її безпеки та розширення експорту. Це пов’язано із подальшим застосуванням міжнародних стандартів на підприємствах галузі та своєчасною їх реакцією на зміни в нормативно-правовій базі. Наголошено на нових змінах в схемі FSSС 22000 (версія 5.1).
 • Документ
  Дослідження типів темпераменту студентів, які займаються ігровими видами спорту
  (2021) Омельченко, Тетяна Григорівна; Корж, Євген Миколайович; Розпутній, Олександр Петрович
  У сучасному спорті досягнення високих результатів, вимагає від спортсмена великої, а інколи граничної напруги всіх фізіологічних резервів організму, зокрема і психічних можливостей. Тому в даних умовах зростає залежність ефективності діяльності від індивідуальних властивостей нервової системи людини, а саме від темпераменту.Темперамент тісно пов'язаний із продуктивністю роботи людини, але не визначає рівня загальних чи спеціальних здібностей . Спортсмени одного й того самого темпераменту можуть мати різні фізичні дані, але успішно виступати на змаганням реалізовуючи свій потенціал за рахунок ретельно побудованої психологічної підготовки, так як ті чи інші властивості темпераменту можуть як сприяти досягненню успіху так і заважати. In modern sports, the achievement of high results requires from the athlete a large and sometimes maximum tension of all the physiological reserves of the body, including mental capabilities. Therefore, in these conditions, the dependence of the effectiveness of activity on the individual properties of the human nervous system, namely on temperament, increases. Temperament is closely related to the productivity of a person's work, but does not determine the level of general or special abilities [2]. Athletes of the same temperament may have different physical data, but successfully perform at competitions realizing their potential through carefully constructed psychological training, since certain properties of temperament can both contribute to success and interfere.
 • Документ
  Розробка замкненої оборотної системи теплообмінних вод цукрового заводу
  (1994) Сорокін, Анатолій Іванович
  Приведен аналіз оборотних систем теплообмінних вод цукрових заводів, підкреслено, що для їх удосконалення необхідно підвищити ефективність охолоджувачів, сепараційних пристроїв та впровадити технологію часткового фільтрування оборотної води. The analysis of the work of circulating water systems heat exchangers sugar refineries, stressed that their improvement is necessary to increase the efficiency of cooling, separation devices and primenitt tehnologіyu partial filtering circulating water.
 • Документ
  Исследование динамики изменения гранулометрического состава высокодисперсных паст в процессе диспергирования растительного сырья
  (1994) Бандуренко, Галина Михайловна; Кислая, Любовь Васильевна; Симахина, Галина Александровна; Мудрак, Татьяна Емельяновна; Усатюк, Светлана Ивановна; Голубева, Г. Л.; Буцько, О. А.; Мокляк, Н. П.
  Работа посвящена исследованию динамики изменение гранулометрического состава высокодисперсных паст из растительного сырья, полученных измельчением с помощью нового оборудования – дезинтегратора – и разбавленных сахарным сиропом до пюреобразного состояния. The work is devoted to the investigation of the dynamic changes in particle size distribution of fine pastes out of plant material obtained by grinding with a new one equipment - disintegrator – and dilute by sugar syrup to puree state.
 • Документ
  Разработка новых способов сатурации дефекованного сока с целью повышения качества сахара
  (1989) Скорик, Константин Дмитриевич; Рева, Леонид Павлович; Петриченко, Игорь Борисович; Туров, И. В.
  Рассматривается два отличительных способа проведения І сатурации. Addresses the two ways of holding of otlychytelnыh І saturatsyy.
 • Документ
  Повышение эффекта сорбции несахаров и диоксида углерода на I сатурации
  (1987) Скорик, Константин Дмитриевич; Петриченко, Игорь Борисович; Белостоцкий, Леонид Георгиевич
  В результате испытаний пульсационного сатуратора в промышленных условиях установлено, что стабилизация гидродинамического режима с помощью массообменных насадок и наложение пульсаций интенсифицируют процес І сатурации. The trials pulsatile saturator in an industrial environment is established that stabilization of the hydrodynamic mass transfer through nozzles and imposing pulsations intensify the process of I carbonation.
 • Документ
  ДСТУ ISO 1854:2005 Сир альбумінний. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру
  (2006) Українець, Анатолій Іванович; Хомічак, Любомир Михайлович; Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна
  Національний стандарт відповідає ISO 1854:1999 Whey cheese — Determination of fat content — Gravimetric method (Reference method) (Сир альбумінний. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)) Ступінь відповідності — ідентичний Уведено вперше.
 • Документ
  ДСТУ ISO 5534:2005 Сир і плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (контрольний метод)
  (2007) Українець, Анатолій Іванович; Хомічак, Любомир Михайлович; Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна
  Національний стандарт відповідає ISO 5534:2004 IDF 4:2004 (E) Cheese and processed cheese — Determination of the total content (Reference method) (Сир і плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (контрольний метод)) Ступінь відповідності — ідентичний Уведено вперше.
 • Документ
  Сир і плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)
  (2012) Українець, Анатолій Іванович; Хомічак, Любомир Михайлович; Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна
  Національний стандарт відповідає ІSO 1735:1987 Сир і плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод). Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). Уведено вперше.
 • Документ
  Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний метод)
  (2012) Українець, Анатолій Іванович; Хомічак, Любомир Михайлович; Савченко, Олександр Аркадійович; Циганков, Сергій Петрович; Грек, Олена Вікторівна
  Національний стандарт відповідає ІSO 2920:1986 Whey cheese - Determination of dry matter content (Reference method) (Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний метод)). Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). Уведено вперше.
 • Документ
  Казеїн та казеїнати. Гравіметричний метод визначення жиру
  (2012) Українець, Анатолій Іванович; Хомічак, Любомир Михайлович; Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна
  Національний стандарт відповідає ІSO 5543:1986 Казеїн та казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод). Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). Уведено вперше.