08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Державне регулювання як інструмент підвищення
  (2021) Хрип'юк, Вікторія Іванівна
  Дисертаційна робота присвячена узагальненню й розвитку теоретико-правових, науково-методичних положень, розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання харчової промисловості України з метою підвищення її ефективності. У роботі систематизовані ключові теоретико-методичні погляди на роль держави в забезпеченні соціально-економічного розвитку. Досліджено науково-методичні аспекти онтогенезу «державного регулювання» та пов’язаного з ними категоріально-понятійного апарату. Узагальнено теоретичні та методологічні основи державного регулювання харчової промисловості, на підставі чого запропоноване його авторське визначення та сформовано механізм державного регулювання харчової промисловості, що генерує створення підвалин досягнення запрограмованих на державному рівні стратегічними документами структурних зрушень у конкретизованих інститутах харчової промисловості країни. Здійснено ретроспективний аналіз та аналіз сучасного стану розвитку харчової промисловості України. Визначено та систематизовано в ієрархічному порядку інституційні одиниці державного регулювання харчової промисловості, зокрема, підприємницьких структур в нормативній, методичній, інструктивній та науковій площинах. Визначені «сильні» та «слабкі» регуляторні важелі, що формують ефективність розвитку харчової промисловості України. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення державного регулювання розвитку харчової промисловості України та запропоновано набір інструментів в межах визначених двох напрямків, націлених на підтримку розвитку виробництва з більш глибоким технологічним процесом продукції з високою часткою доданої вартості та сприяння збільшення експорту такої продукції як основного інструмента щодо підвищення ефективності розвитку харчової промисловості. The dissertation is devoted to summarizing and developing the theoretical-legal and scientific-methodological provisions, as well as the development of practical recommendations with regards to improving the state regulation of Ukraine’s food industry in order to increase its efficiency. The paper systematizes the key theoretical and methodological views on the state's role in ensuring socio-economic development. Based on this, it has been determined that in world literature in general two opposite points of view regarding the necessity of state-regulated economic processes are considered. However, under current conditions of the market economy, state regulation acquires a special status, as state influence on the activities of economic entities should interact as much as possible with market self-regulation, supporting and stimulating, rather than replacing it. Furthermore, the scientific and methodological aspects of the ontogenesis of “state regulation” have been studied, as well as the relevant categorical and conceptual basis. The essence of theoretical approaches to the implementation of state regulation has been examined and the scientific-theoretical ways of defining “state regulation of the food industry” have been summarized. The mechanism for state regulation of the food industry has been formed, which generates the framework for the achievement of structural changes, initiated at the state level by strategic documents in specific institutions of the country’s food industry. A retrospective analysis, as well as the analysis of the current state of Ukraine’s food industry, has been carried out. Based on this it has been determined that for a long time the food industry has been one of the most strategically important sectors of the national economy. The conceptual provisions of using the nomenclature-product approach in state statistical reporting on the Ukrainian food industry’s development have been substantiated which, unlike others, details the sector breakdown. The above allows to determine the development of individual sectors of the food industry through quantitative and qualitative indicators of progress of the corresponding nomenclature-product composition, as well as to decrease the risks of distorting the objective estimates of transformational changes in the industry and its subsectors. The institutional and normative support of state regulation of the Ukrainian food industry has been analyzed, on the basis of which the institutional units of regulation, namely the business structures in the normative, methodical, instructive, and scientific planes, have been arranged in hierarchical order. The methodological approach to evaluating the state regulation of the food industry has been improved which, in contrast to the existing ones, include a system of quantitative and qualitative indicators, grouped in accordance with the criteria of assessment, namely administrative-political, economic, social, and investment-innovative, as well as providing for the formation of a general integrated indicator. This allows for the objective evaluation of state-regulated development and the efficiency of the food industry, as well as defining the means of its improvement. The main issues and obstacles in the development of the food industry have been laid out, along with ranking the industries they most concern. Simultaneously, the main prospects and advantages of their advancement have been established, based on the methodological approaches to the systemic analysis of the food industry’s development. Moreover, the strengths and weaknesses of Ukraine’s food industry, as well as the opportunities and potential threats in the event of the intensification of state action have been systematized using the SWOT-analysis method. The prospective methods of improving state regulation of Ukraine’s food industry have been affirmed and a set of tools within the two established directions, aimed at advancing the development of products with high added value, has been proposed, along with the means of increasing the export of such products. It has been established that the main function of a state, guided by the goal of increasing the efficiency of its food industry, is stimulating the production end export of food products with high added value.
 • Документ
  Механізми державного регулювання сільського зеленого туризму
  (2012) Кравцов, Сергій Станіславович
  Дисертація присвячена актуальній проблемі вдосконалення механізмів державного регулювання сільського зеленого туризму на основі вивчення проблем організації діяльності з надання послуг сільського зеленого туризму. Обґрунтовано мету, завдання, функції органів державного управління у процесі формування державних гарантій розвитку сільського зеленого туризму. Удосконалено нормативно-правове забезпечення, організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності суб’єктів діяльності у сфері сільського зеленого туризму, принципи державного регулювання цієї сфери за результатами зарубіжного досвіду. Розроблено концепцію державного регулювання сільського зеленого туризму, яка визначає місце та функції суб’єктів державної влади й місцевого самоврядування в процесі управління розвитком сільського зеленого туризму, що дозволить підвищити його ефективність. The dissertation is devoted to the issue of improving the mechanisms of state regulation of rural green tourism by studying the problems of the business of providing services of green tourism. Grounded goals, objectives, functions of government in the process of state guarantees for Rural Tourism. Improved regulatory support, organizational and economic mechanism of state regulation of activities in the field of green tourism, the principles of state regulation in this sphere on the results of international experience. The concept of state regulation of green tourism, which determines the location and function of state and local governments in the management of rural green tourism that will improve its effectiveness.
 • Документ
  Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі
  (2016) Кучеренко, Володимир Михайлович
  Дисертація присвячена розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з формування та розвитку аграрної ринкової інституції виноробної галузі. The thesis is dedicated to development of theoretical, methodical and practical recommendations on the formation and development of agricultural market institution of wine industry.
 • Документ
  Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні
  (2015) Басюк, Дарія Іванівна
  У дисертації досліжено теоретико-методологічні засади розвитку винного туризму та науково-методичні підходи до стратегічного управління дестинаціями винного туризму в Україні. In the dissertation the theoretical and methodological foundations for the development of wine tourism and scientific and methodological approaches to strategic management of wine tourism destinations in Ukraine are investigated
 • Документ
  Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції Україні
  (2015) Пугачов, Володимир Миколайович
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню практичних рекомендацій шодо удосконалення економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів.
 • Документ
  Вдосконалення державної конкурентої політики на засадах парадигми конкурентоздатності харчової промисловості
  (2014) Чернелевська, Олена Леонідівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2014. Досліджено концептуальні засади формування та становлення державної конкурентної політики з урахуванням сучасної парадигми конкурентоздатності харчової промисловості. На цій основі удосконалено основні дефініції у сфері конкурентоздатності та сформовано комплексний понятійний апарат сучасної парадигми конкурентоздатності харчової промисловості. Сформовано комплексний підхід до інструментарію для вдосконалення парадигми конкурентоздатності харчової промисловості, до якого включено стадії конкурентоздатності, стан основних конкурентних переваг, індикатори міжнародних індексів конкурентоздатності, стану конкурентного середовища та конкурентної політики держави, розвиток базових економічних складових та підсилюючих ефективностей і факторів інноваційного розвитку. Забезпечення світової продовольчої безпеки, та входження України до країн гарантів цієї безпеки, може слугувати парадигмальною основою для зростання її продовольчого потенціалу, та, як наслідок, до підвищення конкурентоздатності харчової промисловості. Обґрунтовано основний механізм формування парадигми конкурентоздатності харчової промисловості на основі стійких продовольчих систем – інноваційних кластерів росту у агропромисловому комплексі. Для подолання недоліків індивідуальних структур у галузях харчової промисловості сформовано основні складові універсальної структури інноваційних кластерів росту у АПК та розроблено орієнтовний склад кластерів росту в олійній, яєчній, птахівничій, кондитерській галузях харчової. Dissertation for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy – National University of Food Technologies, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2014. The conceptual basis for the formation and establishment of the paradigm of competitiveness of the food industry. On this basis, improved basic definitions in competitiveness and formed a complex conceptual apparatus for improving competition policy based on the paradigm of competitiveness of the food industry. Formed a comprehensive tool for improving the competitiveness of the food industry paradigm to him included the stage of competitiveness to be a key competitive advantage indicators of international competitiveness indices, the competitive environment and competition policy, the development of basic economic components and reinforcing factors of efficiency and innovation. Ensuring global food security and the joining of Ukraine to the countries of the guarantors of the security paradigm can serve as the basis for the growth of its food potential, and as a consequence of the increased competitiveness of the food industry. Formed the basic mechanism of formation paradigm of competitiveness of the food industry based on sustainable food systems - innovation clusters growth in agriculture. To overcome the disadvantages of individual structures in the food industry, formed the basic structure of the universal growth of innovation clusters in agriculture, and developed an approximate composition of cluster growth in oil, eggs, confectionery industry and market chicken.
 • Документ
  Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності
  (2012) Погуда (Шиян), Наталія Вікторівна
  Дисертація присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню концепциї та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності. За результатами дослідження розкрита сутність та зв’язок ефектометрії з іншими напрямами економічної науки, розроблено класифікацію ефектометричних методів як інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності. Проведено дослідження основних тенденцій інвестиційного процесу в Україні. Проаналізовано законодавство та нормативно-правова база державного регулювання інвестиційної діяльності, дана оцінка її впливу на ефективність інвестиційної діяльності. Розроблено макроекономічну модель ефективності інвестицій. Запропоновано удосконалення ефектометричного інструментарію на основі багатокритеріального підходу до визначення ефективності інвестицій та принципу поліваріантності при прийнятті інвестиційних рішень. Побудовано та апробовано модель оптимізації плану державних інвестицій у розвиток інфраструктури з урахуванням економічної, соціальної та екологічної ефективності з використанням інтегрального нормованого показника ефективності.
 • Документ
  Экономическая эффективность совершенствования организационных форм управления в пищевой промышленности
  (1984) Жужукина, Наталья Ивановна
  Разработка научно-методических и практических рекомендаций по дальнейшему повышению эффективности функционирования объединений в плодоовощеконсервной промышленности УССР. Development of scientific-methodical and practical recommendations to further improve the efficiency of the associations in the fruit and vegetables canning industry USSR.
 • Документ
  Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України (теорія, методологія, практика)
  (2014) Кінаш, Ірина Петрівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Київ, 2014. У дисертації запропоновано вирішення науково-прикладної проблеми формування системи управління матеріально-технічного забезпечення сталого розвитку соціальної сфери держави. Узагальнено теоретичні засади управління сталим соціальним розвитком. Запропоновано методологічний підхід до формування системи матеріально-технічного забезпечення соціальної сфери, розкрито її суть, обґрунтовано структуру, визначено роль в розвитку національної економіки, узагальнено принципи та фактори розвитку, запропоновано методичний підхід до визначення інтегрального показника ресурсного забезпечення соціальної сфери. Досліджено особливості, характер, трансформаційну динаміку та оцінено матеріально-технічне забезпечення соціальної сфери держави. Запропоновано концепцію системи управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України, спрямованої на забезпечення сталого розвитку економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції. Розроблено методологію формування моделі управління розвитком матеріально-технічним забезпеченням соціальної сфери держави. Запропоновано науково-методологічний підхід до реалізації організаційно-економічних інструментів трансформації матеріально-технічної бази соціальної сфери. Здійснено прогноз основних матеріальних об’єктів соціальної сфери України на коротко- та середньострокову перспективу. Обґрунтовано пріоритетні напрями перетворень у матеріально-технічній базі соціальної сфери держави в контексті переходу на засади сталого розвитку. Dissertation for obtaining the doctor of economic sciences degree according to the specialty 08.00.03 ― economics and national economy management.―Kyiv, 2014. The dissertation suggests solution of scientific and applied problem of the formation of management system of the material and technical support of sustainable development of the state social sphere. Theoretical foundations of sustainable social development management are generalized. Methodological approach to the formation of the material and technical support system of social sphere is suggested, its essence is revealed, the structure is substantiated, the role in the development of national economy is defined, the principles and development factors are summarized, and methodological approach to the determination of the integral index of resource support of the social sphere is suggested. The peculiarities, character, transformation dynamics are researched and material and technical support of the state social sphere is estimated. Management system concept of the development of material and technical support of Ukraine’s social sphere is suggested which is aimed at sustainable economic development in the context of globalization and European integration. A methodology of the formation of a model of managing material and technical support of the state social sphere is developed. Scientific and methodological approach to the implementation of organizational and economic principles of the transformation of material and technical base of the social sphere is suggested. The prognosis of the main material objects of the social sphere of Ukraine in the short and medium term is done. The priority areas of changes in the material and technical base of the state social sphere in the context of the transition to sustainable development are substantiated.