2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Якість і безпека харчових продуктів
  (2017) Національний університет харчових технологій
  Забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами є важливою складовою сучасного життя. Однак погіршення екологічних та кліматичних умов, використання в сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, складність і многостадийность виробництва харчових продуктів створюють небезпеку їх забруднення мікробіологічними патогенами; залишками пестицидів; харчовими добавками; важкими металами, стійкими органічними забруднювачами, гормонами, антибіотиками і т.д. Providing the population with high food is an important component modern life. However, the deterioration of environmental and climatic conditions, the use in agriculture farm large amounts of fertilizers, hormones and antibiotics, and the complexity of a multistage food production would create a risk of microbiological contamination of pathogens; residues pesticides, food additives, heavy metals, persistent organic pollutants, hormones, antibiotics, etc.
 • Документ
  Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції
  (2017) Національний університет харчових технологій
  У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Проведення конференції направлене на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців в світовому науковому просторі. This publication presents the program and theses of the materials of the reports of the scientific and technical conference "Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology in the context of Eurointegration" in accordance with the thematic areas of section №24 "Scientific problems of food technologies and industrial biotechnology" of the Scientific Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The conference is aimed at expanded presentation of scientific achievements of scientists and introduction of experts in the food industry and industrial biotechnology, raising the level of expert examination of projects submitted to contests and grants for financing from the state budget and aimed at expanding the topics of scientific projects for the possibility of cooperation of scientists in the world scientific space.
 • Документ
  Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2017) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе програму та матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», які відбулися 13 вересня 2017 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості хліба, проблемам розширення асортименту, в тому числі створенню виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської промисловості, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської галузі. The collection includes a program and materials of reports of participants of international scientific-practical conferences "Innovative technologies in bakery production" and "Achievements and prospects of development of the confectionery industry", which took place on September 13, 2017 in Kyiv. The materials are devoted to solving topical issues of the bakery and confectionery industries, in particular ways to improve the quality of bread, the problems of expanding the range, including the creation of special purpose products. The collection is intended for specialists in the baking and confectionery industry, engineering workers, potential investors, high school lecturers, students and post-graduate students of higher educational institutions and all those who are interested in the actual problems of the bakery industry.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2017) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов‘язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The materials of the conference report are the following areas: automation of process control and complex, hierarchical control systems and management information systems in manufacturing and education. Conference materials will be useful scientific and technical workers, production workers, potential investors, students, universities and all those associated with the food industry and automation.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2017) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання. The collection includes the abstracts of the participants of the 5th All-Ukrainian scientific- the practical conference "Improving the efficiency of the enterprises of the food and processing industries of the agroindustrial complex", which considered the actual issues of functioning and development of economic entities, addressed the problems of resource, innovation-investment, financial, management and foreign economic activity of enterprises. It is designed for scientists, lecturers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions, who are interested in issues related to the functioning of enterprises of the food and processing industries of agrarian and industrial complex in modern conditions of management.
 • Документ
  Перспективи розвитку цукрової промисловості України
  (2017) Національний університет харчових технологій
  29 – 30 березня 2017 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) проходила Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України «Перспективи розвитку цукрової промисловості України». Організаторами заходу виступили Національний університет харчових технологій, Національна асоціація цукровиків України, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, Інститут продовольчих ресурсів НААН України. Інформаційні партнери конференції: журнал «Цукор України» та інформаційний бюлетень «Вісник цукровиків України». У роботі конференції взяли участь фахівці 34 цукрових заводів України, керівники галузі, цукрових компаній і заводів, власники агропромхолдингів, представники науково-дослідних, навчальних, проектних інститутів і понад 40 фірм та організацій, що працюють у галузі цукрового виробництва. На конференцію прибули представники цукрової промисловості Білорусі, Грузії, Киргизії, Польщі, Німеччини, Данії. Матеріали конференції підготовлені фахівцями НУХТ, Інституту післядипломної освіти НУХТ, УкрНДІЦП. Інституту продовольчих ресурсів НААН України. Для фахівців цукрової галузі. March 29-30, 2017 at the National University of Food Technology (Kyiv) was held International Scientific and Technical Conference Sugar producers of Ukraine "Prospects for the development of the sugar industry Ukraine ". The event was organized by the National University Food Technologies, National Sugar Association of Ukraine, Institute postgraduate education at the National University of Food Technology, Institute of Food Resources of the National Academy of Sciences of Ukraine. Information partners conferences: the magazine "Sugar Ukraine" and the newsletter "Visnyk sugar producers of Ukraine ". The conference was attended by specialists of 34 sugar factories of Ukraine, heads of industry, sugar companies and factories, owners of agro-holdings, representatives of research, training, project institutes and more 40 firms and organizations working in the field of sugar production. On representatives of the sugar industry of Belarus arrived at the conference. Georgia, Kyrgyzstan, Poland, Germany, Denmark. Materials of the conference were prepared by NUKHT specialists and the Institute postgraduate education NUKHT, UkrNDISC. Institute of Food Resources NAAS of Ukraine. For specialists in the sugar industry.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності
  (2017) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо-й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення пакувального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. На основі науково- дослідних робіт запропоновано шляхи вирішення прикладних задач нагальної проблеми в харчовій промисловості – ресурсо- та енергозаощадження. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов’язаний з харчовою та пакувальною індустрією. Proceedings of the conference contain the reports dedicated to the following topics: state and the headlines of resource and energy saving on food industry enterprises; innovative and resource saving technologies of foodstuffs; using the non-traditional raw materials in technologies of foodstuffs; energy and resource saving technologies of packaging; innovative components to create the packaging equipment; energetic management on food industry enterprises; the ways to improve the efficiency of productive logistic on food industry enterprises. Based on the scientific researches presented, the authors have proposed the ways to solve the applied problems in food industry, which are resource and energy saving. Proceedings of the conference will be interesting for scientists and engineers, industrial managers, potential investors, high school students and others who are connected to food and packaging industries.
 • Документ
  Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах
  (2017) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей учасників ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні питання економіки підприємств в сучасних умовах на основі сучасних наукових підходів, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва, розвитку маркетингової забезпечення підприємства та теоретичні і прикладні аспекти продовольчої безпеки країни, теоретико-методичні засади ризик-менеджменту підприємств. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. The publication contains theses of reports of participants of the XIII International scientific and practical conference. Actual questions of the enterprise economy in modern conditions on the basis of modern scientific approaches are considered, readers are acquainted with the character of changes of all components of management activity in the conditions of intensification of management technologies development, growth of innovation activity, increase of the effectiveness of the motivation mechanism of production support, development of marketing support of the enterprise and theoretical and applied aspects. Food safety of the country, theoretical and methodical principles of risk management of enterprises. It is designed for students, postgraduates, teachers, researchers, who are interested in issues related to the functioning of enterprises in the current market conditions.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2017) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування. In the conference proceedings provided the reports on topical issues of the development, production and consumption of the new generation of food products, Wellness, preventive, curative and special purpose. Research interests of the conference participants formed in the following areas: pharmaceutically in the paradigm of a new concept of power, status and prospects of development of technology Wellness products and dietary supplements, natural bagachwa as an alternative to synthetic food additives, alternative sources of raw materials in the production of a new generation, innovations in the production and consumption of food, the quality, safety, efficiency, health foods and dietary supplements, food habits and food culture. On the basis of theoretical and experimental studies suggested scientifically-based, technically feasible and economically viable solutions to applied problems of formation, creation and development in Ukraine industry Wellness products that correspond to the basic principles of nutrition in the XXI century – efficiency, quality and safety. The conference proceedings will be useful for specialists in various branches of food industry, engineering and technical employees, potential investors, students of higher educational institutions and all those interested in problems of a healthy diet.
 • Документ
  Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
  (2017) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто інноваційні технології продукції ресторанного господарства, інновації у виробництві харчових продуктів, сервіс в індустрії гостинності: світовий та вітчизняний досвід, маркетинг та менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі, проектування та дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства – сучасні можливості та перспективи, безпека життєдіяльності та охорона праці в сфері обслуговування, нове в устаткуванні закладів готельно-ресторанного господарства. Innovative technologies of catering products, innovations in food production, service in the hospitality industry are considered: global and domestic experience, marketing and management in the hotel and restaurant business, design and design of hotel and restaurant facilities - modern opportunities and perspectives, life safety and security Labor in the service sector, new in the equipment of hotel and restaurant facilities.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2017) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій промисловості. It was considered the problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the enterprises, and also the students research work results for improve quality training of future professionals of the food industry. The publication is intended for young scientists and researchers who are engaged in definite problems in the food science and industry.
 • Документ
  Новітні технології пакування
  (2017) Національний університет харчових технологій