2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  European dimensions of sustainablе development
  (2023) National university of food technologies
  Selected papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present peer-reviewed articles based on the reports of the Conference, which had place on June 1-2, 2023 at National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine in terms of the ERASMUS+ projects Jean Monnet EU Centre for the Circular and Green Economy JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE), EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine (101085755 – JM RE – ERASMUS-JMO2022-HEI-TCH-RSCH) and European Union policies and best practices in academic project management (101085243 – ProEU – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH). The Selected Papers cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of the European Union and Ukraine; new technologies for the sustainable development; as well as European Union Studies on sustainable development. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2023) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів керування технологічними процесами та комплексами, інтелектуальні системи керування та аналізу даних, інтегроване автоматизоване керування організаційно-технічними системами, інформаційні системи керування у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. In the materials of the conference, reports are given in the areas of: automation of processes of managing technological processes and complexes, intelligent systems of management and data analysis, integrated automated management of organizational and technical systems, information systems of management in production and education. The publication contains the program and materials of the International Scientific and Technical Conference. The materials of the conference will be useful to scientific and engineering-technical workers, manufacturers, potential investors, students of higher education institutions and everyone related to the food industry and automation.
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку
  (2023) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлені тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 1 – 2 червня 2023 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках проєктів програми ЕРАЗМУС+ Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE), Стратегія відновлюваної енергетики ЄС як дороговказ для України (101085755 – JM RE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH) та Політика та кращі практики Європейського Союзу з управління академічними проєктами (101085243 – ProEU – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України; новітні технології для сталого розвитку; російську агресію проти України як загрозу сталому розвитку Європи; а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Proceedings of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present abstracts of the reports of the conference, which had place on June 1 – 2, 2023 at National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine (online) in terms of the ERASMUS+ projects Jean Monnet EU Centre for the Circular and Green Economy JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE), EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine (101085755 – JM RE – ERASMUS-JMO2022-HEI-TCH-RSCH) and European Union policies and best practices in academic project management (101085243 – ProEU – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH). The proceedings cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of the European Union and Ukraine; new technologies for the sustainable development; russian invasion of Ukraine as the threat of European sustainability; as well as European Studies on sustainable development.
 • Документ
  Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів
  (2023) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів», в яких розглянуто особливості обліку і аудиту в умовах трансформаційних перетворень, тенденції і напрями розвитку переробних підприємств агропромислового комплексу, тенденції, стан і проблеми управління фінансами суб’єктів підприємництва, актуальні проблеми теорії та практики страхування та функціонування банківської системи України. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з бухгалтерським обліком та фінансами у сучасних умовах господарювання. The collection includes theses of the reports of the participants of the 3rd All-Ukrainian scientific and practical conference "Modern problems of accounting and finance", in which the peculiarities of accounting and auditing in the conditions of transformational transformations, trends and directions of development of processing enterprises of the agro-industrial complex, trends, state and problems of financial management of sub entrepreneurship, current problems of the theory and practice of insurance and functioning of the banking system of Ukraine. It is intended for scientists, teachers, graduate students and students of economic specialties of higher educational institutions who are interested in issues related to accounting and finance in modern economic conditions.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті
  (2023) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті". Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.The publication contains materials of 89 International scientific conference of young scientists and students "Youth scientific achievements to the 21st century Nutrition problem solution". It was considered the problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the enterprises, and also the students research work results for improve quality training of future professionals of the food industry. The publication is intended for young scientists and researchers who are engaged in definite problems in the food science and industry.
 • Документ
  Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації
  (2023) Національний університет харчових технологій
  Уданому виданні представлено програма та матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації», яка проводиться Національним університетом харчових технологій Проведення конференції направлене на обговорення сучасних тенденцій та стратегії розвитку промислового та крафтового виробництва, інновацій в харчових технологіях для НоReCa в туризмі та розширеного представлення наукових здобутків академічної спільноти НУХТ, профільних національних та закордонних університетів, представників промислових та крафтових підприємств, туристичних організацій, учасників ринку HоRеCа та суміжних галузей. Матеріали конференції представлені для ознайомлення учасників з інноваційними розробками, можливостями підвищення рівня екологічності та безпечності виробництв і шляхами розвитку харчової та туристичної сфери в Україні і світі, а також розвитку економіки та менеджменту індустрії гостинності.
 • Документ
  Проблеми управління підприємств у сучасних умовах
  (2023) Національний університет харчових технологій
  идання містить тези доповідей учасників ХІХ Міжнародної науково практичної конференції. Розглянуто актуальні питання відновлення та розвитку активності підприємств у сучасних умовах, узагальнено підсумки вивчення проблеми управління ефективністю діяльності підприємств, а також ознайомлено читачів із сучасними трендами в менеджменті персоналу компаній у непередбачених умовах. Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних умовах
 • Документ
  Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі
  (2023) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі». Розраховано на фахівців і дослідників, які пов’язані з означеними проблемами у готельно-ресторанному бізнесі.