Курси та конспекти лекцій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 161
 • Документ
  Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист
  (2018) Володченкова, Наталія Валеріївна
  Система безпеки на робочому місці, зоорінтована на упрередження ризиків небезпек та цивільний захист, відіграє все більшу роль не тільки у забезпеченні національної безпеки держави, але і стає предметом зростаючої уваги у рамках міжнародних структур європейської безпеки. Курс лекцій для вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист" розроблено відповідно для здобувачів освітньої програми "Управління фінансово-економічною безпекою" освітнього ступеня магістр 073 "Менеджмент".The safety system in the workplace aimed at managing danger risks and civil protection plays an increasingly important role not only in ensuring national security of the state, but also becomes a subject of increasing attention within the framework of international structures of European security. The course of lectures for studying the discipline "Labor protection in the field of security and civil protection" was developed accordingly for the applicants of the educational program "Financial and Economic Security Management" of the educational degree Master 073 "Management".
 • Документ
  Науково-технічна комунікація
  (2016) Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
  Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад здійснення ефективної науково-технічної комунікації, в тому числі із застосуванням прийомів ефективної аргументації, сучасних способів поширення інформації про науку і техніку та з урахуванням соціальної і етичної відповідальності вченого-інженера. Lecture Course is designed to study the theoretical foundations and practical implementation of effective scientific and technical communication, including the usage of effective methods of reasoning, modern ways of disseminating information on science and technology and taking into account the social and ethical responsibilities scientist and engineer.
 • Документ
  Цивільний захист
  (2015) Хіврич, Олександр Васильович; Володченкова, Наталія Валеріївна
  Конспект лекцій для вивчення нормативної навчальної дисципліни "Цивільний захист" розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра (спеціаліста) усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. Викладено основні відомості з правових та організаційних питань цивільного захисту, заходам по запобіганню та реагуванню на надзвичайні ситуації, ліквідації наслідків зараження радіоактивними, небезпечними хімічними та біологічними речовинами, організації і проведенні рятувальних і інших невідкладних робіт на підприємствах харчової промисловості. Lecture for studying regulatory discipline "Civil protection" is developed according to the educational and vocational training programs for all areas of training full-time and distance learning. The basic information on legal and organizational issues of civil protection measures to prevent and respond to emergencies, liquidation of consequences of radioactive contamination, hazardous chemical and biological agents, the organization and carrying out rescue and other urgent works in the food industry.
 • Документ
  Основи охорони праці
  (2014) Володченкова, Наталія Валеріївна; Хіврич, Олександр Васильович
  Конспект лекцій для вивчення нормативної навчальної дисципліни "Основи охорони праці" розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія". Викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки. Lecture for studying regulatory discipline " Safety of Labour" developed according to the educational and professional training programs for bachelor training direction 6.051401 "Biotechnology". The basic information on legal and organizational issues of safety, fundamentals of physiology, industrial sanitation and health, safety and the basics of fire safety.
 • Документ
  Основи охорони праці
  (2014) Володченкова, Наталія Валеріївна; Хіврич, Олександр Васильович
  Конспект лекцій для вивчення нормативної навчальної дисципліни "Основи охорони праці" розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки". Викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки. Lecture for studying regulatory discipline " Safety of Labour" developed according to the educational and professional training programs for bachelor training direction 6.050101 "Computer Science". The basic information on legal and organizational issues of safety, fundamentals of physiology, industrial sanitation and health, safety and the basics of fire safety.
 • Документ
  Управління змінами : конспект лекцій
  (2016) Стахурська, Світлана Антонівна
  Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни "Управління змінами" має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін. The Lecture Course is designed for studying the theoretical bases and obtaining the practical skills of changes management. During studying the discipline "Management of changes" must be formed the modern economical thinking and the system of special knowledge in the sphere of changes management in changing conditions of social and economic environment, and it also shall be obtained the necessary practical attainments, which permit to realize this activity effectively in organization. The Lecture Course gives bases of understanding of the changes' essence and the nature of their emergence, forms the scientific outlook and knowledge about the technologies and methods of changes management in organizations, shows the specificities of organizations' functioning in conditions of continuous changes.
 • Документ
  Маркетинг
  (2016) Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
  Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних, методичний та практичних засад здійснення ефективної маркетингової діяльності, зокрема в індустрії гостинності та туристичній сфері. У конспекті висвітлені основні питання щодо сутнісних характеристик маркетингу та маркетингової діяльності, розроблення маркетинг-міксу, формування маркетингової інформаційної системи підприємств, здійснення сукупності операцій STP-маркетингу, а також деталізовані питання розроблення кожного елементу класичного маркетингового міксу, в тому числі із урахуванням особливостей туристичної сфери. The Lecture Course is designed for studying the theoretical, methodical and practical bases of the effective marketing activity, particularly in hospitality industry and tourism sphere. The Lecture Course discovers the main questions of essential characteristics of marketing and marketing activity, working out of marketing-mix, forming of enterprises' marketing information system, implementation of aggregate STP-marketing operations, and also details the questions of development of each element of classical marketing-mix, including taking into account the specificities of the tourism sphere.
 • Документ
  Маркетинг у галузях і сферах діяльності
  (2015) Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна; Стахурський, Валерій Олександрович
  Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад здійснення ефективної маркетингової діяльності у сферах матеріального та нематеріального виробництва, в тому числі у торговельній, туристичній сфері, в індустрії гостинності, у сфері народних ремесел та промислів, в банківській сфері та у сфері агробізнесу. Lecture Course is designed to study the theoretical and practical bases of effective marketing activities in the fields of material and non-material production, including in trade, tourism sector, in the hospitality industry, in the crafts and trades, banking and agribusiness.
 • Документ
  Технологія борошномельного виробництва : конспект лекцій
  (2011) Перегуда, Микола Антонович; Харченко, Євген Іванович
  В конспекті лекцій наведено технології підготовки та помелу зерна пшениці та жито в борошно. In the abstract of lectures technologies of preparation and a milling of grain of wheat and a rye in a flour are resulted.
 • Документ
  The study of touristic local lore
  (2014) Veres, Ekaterina; Serha, Tetyana; Dovgun, Irina; Kokhan, Olena M.; Mykhailova, Nelia; Chala, Kateryna; Yurchuk, Lyudmila
  The course includes the study of the features of theoretical and methodological foundations, history and development of touristic local lore, touristic zoning, natural, historical and cultural resources of Ukraine. Курс включає в себе вивчення особливостей теоретичної та методологічної основи, історії та розвитку туристичного краєзнавства, туристичного зонування, природних, історичних і культурних ресурсів України.
 • Документ
  Маркетинг послуг
  (2015) Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
  Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад здійснення ефективної маркетингової діяльності у сфері послуг, теоретико-методичних і практичних підходів до управління маркетингом послуг, проведення маркетингових досліджень, побудови лояльних стосунків із споживачами, розроблення маркетингової товарної, цінової, комунікативної політики сфери послуг, політики розповсюдження послуги, формування ефективного матеріального середовища надання послуги та організації процесу її надання. The lecture notes is designed to study the theoretical and practical bases of effective marketing activities in the service sector, theoretical, methodological and practical approaches to marketing management services, market research, building loyal relationships with consumers, working out of product, price and communication policies in services, policies of services distribution, forming an effective material environment of services providing and organizing the process of it’s providing.
 • Документ
  Маркетингові дослідження
  (2015) Крайнюченко (Форноляк), Ольга Феодосіївна; Бєлова, Тетяна Геннадіївна
  У конспекті висвітлено основні поняття, різновиди та завдання маркетингових досліджень. Розглянуто процес та напрями маркетингових досліджень, їх види і класифікація, етапи проведення. In outline covers basic concepts, types and objectives of marketing research. The process of market research and trends, their types and classification stages of implementation.
 • Документ
  Міжнародний маркетинг
  (2015) Крайнюченко (Форноляк), Ольга Феодосіївна; Скригун, Наталія Петрівна; Розумей, Світлана Борисівна; Бєлова, Тетяна Геннадіївна
  В конспекті лекцій подано навчальний матеріал дисципліни «Міжнародний маркетинг». Мета дисципліни – допомогти студентам здобути знання щодо сучасної концепції міжнародного маркетингу та умов, механізмів та інструментів її використання в діяльності підприємств (фірм), а також засвоїти базові концепції мікро- та макроекономіки, менеджменту, загальної теорії маркетингу, міжнародних економічних відносин. In Lecture notes presented course material subject "International marketing". The purpose of discipline - to help students gain knowledge of the current international marketing concepts and terms, mechanisms and instruments for use in its business enterprises (companies) and learn the basic concepts of micro-and macroeconomics, management, general theory of marketing, international economic relations.
 • Документ
  Технологія напоїв із плодово-ягідної сировини : конспект лекцій
  (2009) Куц, Анатолій Михайлович
  Наведена технологічна характеристика плодово-ягідної сировини і допоміжних матеріалів, технології, основне обладнання та технологічні режими виробництва різних типів соків, виноматеріалів, вина, бальзамів, кальвадосу і міцних алкогольних напоїв та вимоги до їх якості. The technological characteristics of the fruit and berry raw materials and auxiliary materials, technology, key equipment and technological modes of production of different types of juices, wine material, wine, balms, сalvados and strong alcoholic drinks and quality requirements.
 • Документ
  Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв
  (2014) Олійник, Світлана Іванівна; Куц, Анатолій Михайлович; Бондар, Микола Васильович
  Предметом лабораторного практикуму є методи аналізу сировини, напівпродуктів, відходів та товарних продуктів виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв і нормативно-технічна документація, якою встановлені вимоги до їх органолептичних та фізико-хімічних показників. The subject is a laboratory practical methods of analysis of raw materials, intermediate products, waste and food commodity production of vodka and alcoholic beverages and normative-technical documentation which establishes requirements for their organoleptic and physico-chemical parameters.
 • Документ
  Процеси та обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості (масообміні процеси)
  (2003) Прохоров, Олександр Миколайович; Бессараб, Олександр Семенович; Шутюк, Віталій Володимирович
  В конспекті наведено схеми та розрахунки основного обладнання для організації масообміних процесів в фармацевтичній та мікробіологічній галузях промисловості. In outline the scheme and calculation of basic equipment for mass transfer processes in the pharmaceutical and microbiological industries.
 • Документ
  Науково-дослідна робота студентів : конспект лекцій
  (2012) Корж, Тамара Володимирівна; Перегуда, Микола Антонович; Харченко, Євген Іванович
  В конспекті лекцій розглядаються етапи розвитку науки, її класифікації, географії та методології, організація науково-дослідних робіт, система інформаційного обслуговування. Окремим розділом наведено основи технічної творчості. In the abstract of lectures stages of development of a science, its classification, geography and methodology, the organization of research works, system of information service are considered. By separate section it is resulted bases of technical creativity.
 • Документ
  Українська культура першої половини XIX століття
  (2002) Рудик, Петро Андрійович
  На основі нових історичних джерел, аналізу досліджень попередників, раніше забороненої літератури автор розкриває роль інтелігенції в національно-культурному відродженні Наддніпрянської України, культуротворчу спрямованість Кирило-Мефодіївського товариства, місце Т.Г.Шевченка в українській і світовій культурах, культурний поступ на західноукраїнських землях, роль в цьому «Руської трійці» тощо. Based on new historical sources, analysis of research predecessors, formerly banned literature the author reveals the role of intellectuals in the national and cultural revival of the Dnieper Ukraine, culture-orientation of Cyril and Methodius, the place in Shevchenko Ukrainian and world culture, cultural progress at Western, role in this "Ruthenian Triad" and so on.
 • Документ
  Конспекти лекцій «Україна в складі Російської й Австро-Угорської імперій» і «Національно-визвольні рухи (кінець XVIII − початок XX ст.)»
  (1995) Рудик, Петро Андрійович; Шморгун, П. М
  В конспектах лекцій з історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть розкриваються політичне становище українських земель, соціально-економічний розвиток України, суспільно-політичні рухи в Україні в першій половині ХІХ століття. Водночас значне місце відводиться питанням розвитку капіталізму в Україні після скасування кріпосного права в Росії, суспільно-політичних рухів в українських землях у другій половині ХІХ століття. Концентрується також увага на висвітленні соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в Україні, соціальній і національній політиці українських політичних партій в умовах революційної кризи і війни на початку ХХ століття. In the lecture notes on the history of Ukraine at the end of XVIII - early XX centuries reveals the political situation of Ukrainian lands, socio-economic development of Ukraine, social and political movements in Ukraine in the first half of the nineteenth century. However, an important place is given to development of capitalism in Ukraine after the abolition of serfdom in Russia, social and political movements in the Ukrainian lands in the second half of the nineteenth century. Also focuses attention on covering socio-economic and socio-political processes in Ukraine, social and national politics Ukrainian political parties in terms of revolutionary crisis and war in the early twentieth century.
 • Документ
  Історія української діаспори
  (1998) Рудик, Петро Андрійович
  В конспекті лекцій розкривається поділ української діаспори на західну і східну, положення про українську еміграцію як соціально-економічне і політичне явище, здійснення цієї еміграції впродовж всієї історії України, що знайшло відображення у її поділі на певні хвилі. Автор поділяє еміграцію українців у країні Європи і Америки на три хвилі. Перша хвиля відбувалася впродовж ХІ − початку ХХ століть. Друга хвиля української еміграції відбувалась між двома світовими війнами і мала низку особливостей. Третя хвиля української еміграції характеризується як політична еміграція і відбувалася в період від другої світової війни до проголошення України незалежною державою. Окремий розділ в конспекті лекцій присвячений східній українській діаспорі. Lecture notes in division disclosed Ukrainian diaspora in western and eastern, the position of Ukrainian emigration as a socio-economic and political phenomenon, the implementation of immigration throughout the history of Ukraine, which is reflected in the separation of certain waves. The author shares the Ukrainian emigration in Europe and America in three waves. The first wave occurred during XI - XX centuries. The second wave of Ukrainian immigration took place between the two world wars and had a number of features. The third wave of Ukrainian immigration is characterized as a political emigration took place in the period from World War II to the declaration of Ukraine's independence. A separate section is devoted to lecture notes eastern Ukrainian diaspora.