Практикуми

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості
  (2017) Шутюк, Віталій Володимирович; Бессараб, Олександр Семенович; Бендерська (Дущак), Ольга Вячеславівна
  В лабораторному практикумі розглянуто аспекти нормативно-правової бази для створення інноваційних продуктів харчової промисловості. Наведено приклади пошуку інформації за темою наукового дослідження та оформлення отриманих наукових результатів. Також представлено методики розрахуноку глікемічного індексу консервованих продуктів, визначення вмісту нітратів у плодоовочевій сировині, визначення показників харчової, енергетичної та біологічної цінності продуктів харчування.The laboratory workshop discusses aspects of the regulatory framework for the creation of innovative food products. Examples of information retrieval on the topic of scientific research and design of the obtained scientific results are given. Methods of calculation of glycemic index of canned foods, determination of nitrates in fruit and vegetable raw materials, determination of indicators of nutritional, energy and biological value of foodstuff are also presented.
 • Документ
  Розвиток мотиваціїї студентів
  (2017) Нікітіна, Ірина Всеволодівна
  У практикумі містяться програма мотиваційного тренінгу, банк психодіагностичних методик розвитку навчальної та професійної мотивації особистості, а також завдання розвивальних вправ і зміст афоризмотерапії для саморегуляції поведінки та самомотивування. Матеріал практикуму можна використовувати в управлінський діяльності з метою впливу на мотивацію та продуктивність роботи інших.In the workshop there is a program of motivational training, a bank of psychodiagnostic techniques for the development of academic and professional motivation of the individual, as well as the tasks of developmental exercises and aphorism therapy for self-regulation of behavior and self-motivation. The material of the workshop can be used in managerial activities to influence the motivation and performance of others.
 • Документ
  Практикум з дисципліни «Бюджетна система». Змістовий модуль 2. Видатки бюджету
  (2018) Бойко, Світлана Василівна
  Практикум з дисципліни «Бюджетна система» містить розподіл балів за елементами змістових модулів і методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів. Практикум з дисципліни «Бюджетна система» містить питання семінарських занять, тести, задачі, вправи з опрацювання чинного бюджетного законодавства до кожної з тем за змістовим модулем 2. В кінці практикуму наведено методичні рекомендації до підготовки індивідуального завдання. Практикум розраховано на поглиблене вивчення та закріплення практичних знань функціонування бюджетної системи України та розвитку аналітичних навичок макрофінансового аналізу студентів. The workshop "Budget system" contains the distribution of points for the elements of content modules and methods for the ongoing control of the success of students' academic work. The workshop on discipline "Budget system" contains questions of seminars, tests, tasks, exercises on the elaboration of the current budget legislation for each topic under the content module 2. At the end of the workshop, methodological recommendations are given for the preparation of an individual task. The workshop is intended for in-depth study and consolidation of practical knowledge of the functioning of the budgetary system of Ukraine and the development of analytical skills of macro-financial analysis of students.
 • Документ
  Нові комп’ютерні технології
  (2014) Литовченко, Ігор Миколайович; Чепелюк, Олена Олександрівна
  Викладені основні способи створення тривимірних моделей та складання їх у вузли та машини. Практикум містить вісім лабораторних робіт. The basic ways to create three-dimensional models and drawing them into units and machines. Practice contains eight laboratory work.
 • Документ
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  (2013) Науменко, Наталія Валентинівна; Бажан, Оксана Миколаївна; Векуа, Оксана Віталіївна; Приблуда, Людмила Михайлівна
  Практикум містить навчальні завдання, призначені для систематизацій та закріплення знань з усіх розділів курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» . Мета практикуму – удосконалення зв’язного мовлення студентів, набуття ними навичок ведення наукових досліджень та укладання ділових паперів пов’язаних із реальними комунікативними ситуаціями. Усні та письмові завдання створені на засадах міжпредметних зв’язків у контексті відповідних спеціальностей. This workshop includes learning objectives designed to systematyzatsiy and consolidation of knowledge from all parts of the course "Ukrainian language (for professional purposes)." The purpose of the workshop - Improving connected speech of students acquiring skills in their research and conclusion official papers related to real communicative situations. Oral and written assignments made on the basis of inter-subject relations in the context of relevant specialties.
 • Документ
  Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси
  (2014) Бабанов, Ігор Геннадійович; Янковий, Микола Григорович
  Лабораторний практикум дає можливість студентам знати будову та принцип роботи машин-автоматів, потокових ліній та робототехнічних комплексів у харчових виробництвах, вміти аналізувати структуру машини-автомата для вивчення основних елементів та їх функціонального призначення, вимірювати основні робочі параметри машини-автомата, складати кінематичну схему та циклову діаграму, а також розраховувати суміщення ходів робочих органів машин-автоматів Laboratory practical work enables students to know the structure and operation of automatic machines, production lines and robotic systems in food production, to be able to analyze the structure of automatic machines to study the basic elements and their function, to measure the basic operating parameters of the automatic machines, draw up a kinematic scheme and cycle chart, calculate combination moves the working bodies of automatic machines
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : лабораторний практикум
  (2005) Коваленко, С. М.; Листопад, Володимир Васильович
  Мета курсу „Теорія ймовірностей та математична статистика” – сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для майбутньої практичної діяльності спеціаліста в галузі дослідження соціально-економічних проблем суспільства. Цей практикум спрямований на засвоєння основних тем курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” й підготовки до вивчення дисципліни „Математичні методи дослідження соціальних процесів”. При проведенні лабораторних занять пропонується використання комп”ютерної техніки, програмного забезпечення загального користування (EXEL) та спеціалізоване (STATISTICA 5.0, STATGRAFICS, SAS, SPSS, OSA та ін.). The aim of the course " Theory of Probability and Mathematical Statistics " - equip students with knowledge and skills required for future practice specialist in the study of social and economic problems of society. This workshop is aimed at acquiring basic themes of the course " Theory of Probability and Mathematical Statistics" and prepare for the discipline " Mathematical methods for the study of social processes." In conducting laboratory proposes to use a computer " computer technics, software for general use (EXEL) and specialized (STATISTICA 5.0, STATGRAFICS, SAS, SPSS, OSA , etc.).
 • Документ
  Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання
  (2013) Бабанов, Ігор Геннадійович; Таран, Віталій Михайлович; Бабанова, Олена Ігорівна
  Для закріплення теоретичних знань у практикумі наведено роботи, що виконуються при вивченні дисципліни «Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання» студентами напряму 6.050503 ««Машинобудування» профільного спрямування «Обладнання переробних і харчових виробництв» (Обладнання м’ясо-молочних виробництв) денної та заочної форм навчання. To consolidate the theoretical knowledge in practical work are work performed in the study of the subject "Installation, repair and maintenance equipment "students in 6.050503" "Engineer" profile direction "equipment processing and food industries" (Equipment Meat and milk production) full-time and distance learning.
 • Документ
  Процеси і обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
  (2004) Прохоров, Олександр Миколайович; Шутюк, Віталій Володимирович
  Призначення даного курсу - дати майбутнім фахівцям достатні знання про основні закономірності протікання процесів в обладнанні фармацевтичних і мікробіологічних виробництв, математичне описування даних процесів раціональні методи будови обладнання та методи його розрахунку. Purpose of the course - to give future professionals sufficient knowledge of the basic laws of processes in the pharmaceutical and microbiological equipment industries, mathematical description of these processes rational methods of construction equipment and methods of calculation.
 • Документ
  Мікробіологія харчових продуктів. Лабораторний практикум.
  (2013) Тетеріна, Світлана Миколаївна; Грегірчак, Наталія Миколаївна
  У даному лабораторному практикумі розкрито зміст лабораторних робіт з дисципліни “ Мікробіологія Харчових продуктів”, наведено теоретичний матеріал необхідний для засвоєння основних тем курсу та розписано послідовність виконання лабораторних робіт і опрацювання одержаних результатів. Також наведено контрольні запитання для моніторингу засвоєння матеріалу дисципліни. In this laboratory practical laboratory work revealed the content of the course "Food Microbiology" provides theoretical background needed for learning the basic themes of the course and is painted sequence of laboratory operations and processing of the results. There are checklists for monitoring learning material discipline.
 • Документ
  Мікробіологія галузі. Лабораторний практикум.
  (2013) Тетеріна, Світлана Миколаївна; Грегірчак, Наталія Миколаївна; Красінько, Вікторія Олегівна
  У лабораторному практикумі розкрито зміст лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія галузі” для студентів професійного спрямування «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», наведено теоретичний матеріал необхідний для засвоєння кожної теми та розписано послідовність виконання лабораторних робіт та опрацювання одержаних результатів. Також наведено контрольні запитання для моніторингу засвоєння матеріалу дисципліни.
 • Документ
  Технологічне обладнання галузі : практикум
  (2008) Прохоров, Олександр Миколайович; Таран, Віталій Михайлович; Петрікей, Руслан Володимирович
  Підготовка студентів до виробничо-технічної, проектно-конструкторської й наукової діяльності, яка пов'язана з експлуатуванням і обслуговуванням машин, використання знань отриманих при вивченні фундаментальних і загально професійних дисциплін для рішення інженерних задач. Preparing students for industrial design, design research and activities related to the exploitation and maintenance of machines, using the knowledge obtained in the study of fundamental and general professional disciplines to solve engineering problems.
 • Документ
  Технологічне обладнання галузі : практикум (Частина 2)
  (Прохоров, О. М. Технологічне обладнання галузі : практикум для студ. спец.6.091700 "Технологія бродильних виробництв і виноробства" денної та заочної форми навч. напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія". Ч.2 / О. М. Прохоров. - Київ : НУХТ, 2010. - 77 с., 2009) Прохоров, Олександр Миколайович
  Підготовка студентів до виробничо-технологічної проектно-конструкторської й наукової діяльності, яка пов'язана з експлуатуванням і обслуговуванням машин, використанням знань отриманих при вивченні фундаментальних і загально професійних дисциплін для рішення інженерних задач. Preparing students for the production and engineering of design and research activities related to the exploitation and maintenance of machines, using the knowledge obtained in the study of fundamental and general professional disciplines to solve engineering problems.
 • Документ
  Технологічне обладнання галузі : практикум
  (2011) Чепелюк, Олександр Миколайович; Беседа, Сергій Дмитрович; Таран, Віталій Михайлович; Бабанов, Ігор Геннадійович
  Курс є основним для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійної постановки нових інженерних задач, пошуку нових конструкторсько-технологічних рішень, які повинні забезпечити підвищення якості продукції, інтенсифікацію виробництва і економію ресурсів. The course is essential for the formation of a specialist creative potential, necessary for independent productions new engineering problems, search New design decisions that should provide improve product quality, intensification of production and conserve resources.
 • Документ
  Методи контролю харчових виробництв
  (2000) Штангеєва, Надія Іванівна; Чернявська, Людмила Іванівна; Рева, Леонід Павлович; Ліпєц, Антон Адамович; Клименко, Лариса Степанівна; Олянська, Світлана Пантелеймонівна; Логвін, Володимир Матвійович; Виговський, Валерій Юрійович; Козявкін, Анатолій Петрович; Хомічак, Любомир Михайлович; Лагода, Володимир Андрійович; Петриченко, Ігор Борисович; Гусятинська, Наталія Альфредівна; Чагайда, Андрій Олегович
  Викладено теоретичні основи методів контролю харчових виробництв, наведено стандартні та перспективні методики визначення основних показників якості сировини, напівпродуктів і готової продукції з використанням сучасних приладів і устаткування. Дано порівняльну характеристику точності використовуваних методів і приладів, а також методику статистичного опрацювання результатів.
 • Документ
  Технологія цукристих речовин
  (2007) Купчик, Михайло Петрович; Рева, Леонід Павлович; Штангеєва, Надія Іванівна; Чернявська, Людмила Іванівна; Ліпєц, Антон Адамович; Хомічак, Любомир Михайлович; Герасименко, Олексій Антонович; Хвалковський, Т. П.; Клименко, Лариса Степанівна; Скорик, Костянтин Дмитрович; Логвін, Володимир Матвійович; Олянська, Світлана Пантелеймонівна; Петриченко, Ігор Борисович; Виговський, Валерій Юрійович; Лагода, Володимир Андрійович; Гусятинська, Наталія Альфредівна; Мірошник, Володимир Олександрович; Ничик, Оксана Василівна
  Викладено сучасні методики аналізів сировини, напівпродуктів, готової продукції, відходів і побічних продуктів цукрового виробництва, арбітражні методи, вимоги державних стандартів України і Міжнародної комісії з єдиних методів досліджень в цукровій промисловості (ІСUMSA); методики встановлення та контролю оптимального технологічного режиму в процесі перероблення цукрових буряків різної якості, визначення та розшифровки втрат бурякомаси та цукрози під час зберігання та перероблення коренеплодів цукрових буряків. Наведено приклади розрахунків, статистичне оброблення результатів вимірювань в технологічних процесах, запитання для самоперевірки. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів та фахівців галузі. Presents modern methods of analysis of raw materials, semi-finished and finished products, waste and by-products of sugar production, arbitration methods, requirements of state standards of Ukraine and the International Commission for the common research methods in the sugar industry (ISUMSA), techniques for establishing and monitoring the optimal process conditions in the processing of sugar beet of different quality, definition and interpretation of losses sveklomassy and sucrose in the storage and processing of sugar beet. Examples of calculations, statistical analysis of measurements in process, the questions to check. For university students, graduate students, doctoral students and industry professionals.
 • Документ
  Практикум з дисципліни «Фінанси підприємства»
  (2003) Керанчук, Тетяна Львівна
  Практикум містить практичні завдання для студентів по основних темах дисципліни, методичні вказівки для розв’язання окремих типів задач та основні методики оцінки показників, що використовуються в ході розв’язку практичних завдань. Практикум може бути використаний для підготовки студентів напряму 6.050100 «Економіка підприємства» всіх спеціальностей. The workshop includes practical exercises for students on the main themes of discipline, guidance for solving certain types of problems and the basic methodology for assessing the indicators used in the solution of practical problems. The workshop can be used to prepare students for the direction 6.050100 "Enterprise Economy" of all specialties.
 • Документ
  Колоїдна хімія
  (НУХТ, 2008) Манк, Валерій Веніамінович; Мірошников, Олег Миколайович; Подобій, Олена Валеріївна; Стеценко, Наталія Олександрівна
  Викладено теоретичні основи колоїдної хімії, розглянуто сучасні методи досліджень, висвітлено питання з техніки безпеки. Наведено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, приклади опрацювання отриманих результатів і контрольні запитання для самоперевірки знань. Для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців переробної та харчової промисловості. The theoretical foundations of colloid chemistry, considered modern methods of research highlights issues of safety. Methodical instructions for laboratory work, examples of processing results and checklists for self-knowledge. For students, undergraduates, graduate students and university professors, and professionals and food processing industries.
 • Документ
  Збірник завдань з хімії та технології. Практикум
  (2010) Іщенко, Віра Миколаївна; Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна
  В практикумі міститься близько двохсот завдань та вправ з хімії та технології профільного змісту, а також приклади розв’язків типових завдань. Збірник універсальний у використанні і може бути рекомендований абітурієнтам, учням старших класів профільного спрямування та студентам.
 • Документ
  Гідравліка, гідравлічні машини і гідропневмопривід. (Частина І. Гідравліка і гідравлічні машини) : лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт студентами спеціальностей напрямів:0902 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика» 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання
  (Національний університет харчових технологій, 2008) Кулінченко, Віталій Романович; Мотуз, Ігор Костянтинович
  Наводяться дев’ять лабораторних робіт передбачених робочими програмами курсу.