05.18.02 - Технологія зернових, бобових, крупяних продуктів і комбікормів, олійних і лубяних культур

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Удосконалення технології виробництва кукурудзяних круп
  (2021) Рибчинський, Родіон Станіславович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. Дисертація присвячена розробленню рекомендацій з удосконалення технології виробництва кукурудзяних круп шляхом науково-практичного обґрунтування окремих етапів підготовки та переробки зерна кукурудзи. Встановлено закономірність зміни виходу фракцій та вмісту зародку при зміні режимів дежермінатора. Рекомендовано для забезпечення вмісту жиру у крупі на рівні 0,6-0,8 та 0,8-1,0 % загальне вилучення дрібних продуктів при переробці кукурудзи зубоподібного типу повинно бути у межах 28-33 та 23-28 % відповідно, для кременистої кукурудзи – 20-24 та 16-20 % відповідно. Визначено, що при виробництві дрібних кукурудзяних пластівців технологічно доцільним є застосування зволоження крупи перед її направленням на пропарювання. Оптимальними режимами при такому способі ВТО є вологість крупи перед пропарюванням – 17±0,2 %, пропарювання при атмосферних умовах протягом 7,5-10 хв., тривалість темперування – 30-40 хв. Визначено показники хімічного складу та строки зберігання круп’яних продуктів з кукурудзи. Результати досліджень апробовані у виробничих умовах Сквирського КХП. Економічна ефективність при застосуванні рекомендованих режимів етапу подрібнення зерна на дежермінаторі складає 4,39 млн грн. The dissertation is dedicated to the development of recommendations for improving the technology of production the corn groats by scientific and practical substantiation of separate stages of preparation and processing of corn grain. Samples of corn grain processed at Ukrainian enterprises in 2016-2018 were analyzed; intermediates and finished corn products obtained in industrial and laboratory conditions, as well as parameters and modes of stages: cleaning and corn grain intake, tempering of corn grain, degermination of corn grain and tempering of corn groats in the production of small corn flakes. It is determined that the number of sown areas in Ukraine allocated for corn in 2016-2018 reached 2.8-3.5 million hectares. The bulk of corn was sown in the central and northern regions, the minimum area of land sown for corn was in the southern and eastern regions. The varietal composition of corn grain, which is distributed on the territory of Ukraine, has been established. It is shown that among the high number of varieties included in the state register of plant varieties in 2016-2018, half of the land for corn was sown only with 25-30 varieties. Based on statistical analysis, the predominant part in the typical composition of corn grain that grown in Ukraine was confirmed, dent type – 57.8-61.3 % and to a lesser extent semi-dent type – 24.3-26.2 %. The part of more technological flint corn is only 9.6-14.4 %, consequently when justifying the modes of processing corn into cereals, more attention should be paid to the modes of processing corn grain dent type or semi-dent type. It is determined that the grain of corn entering for processing, after its harvesting and post-harvest processing already has a certain number of cracked grains. The largest stress crack of corn grain is characteristic of flint corn – 50-89 % and semi-dent corn – 32-84 %; in dent corn stress crack is less – 25-73 %. Technological indicators of corn grain quality are established: specific weight of grains – 235-310 g; bulk density – 790-815 g/l. The chemical composition of corn grain processed in 2016-2018 was studied: protein content – 8.6-11.3 %; fat content – 5.8 to 7.6 %; starch content – 67.2 to 70.4 %; ash content – 2.20 to 2.41. It is established that according to technological properties, chemical composition and indicators the studied samples of corn grain had the necessary quality indicators for their further use as raw materials for the production of cereals and flakes. The regularity of the change in the fractions yield and the germ content when changing the regimes of the degerminator is established. With increasing gap on the degerminator (decrease in total extraction from 34.9 to 12.4 % – for dent corn; from 27.3 to 13.6 % – for flint corn), the yield of large fractions of intermediate products in the overtail of the degerminator increases from 65.1 to 87.6 % for dent corn, from 72.7 to 86.4 % – for flint corn, but in the overtail of the degerminator remains a large number of germ – 25.9 % for dent corn and 19.2 % for flint corn, respectively. It is recommended to control the quality of the degerminator overtail product: the fat content should not exceed 2.0-2.2 % – in the production of long-term storage products and for baby food not more than 2.3-2.5 % – in the production of conventional corn products. It is proposed to use the rate of total extraction for operational control, which can be determined by sieving a 100-gram portion of the overtail product on a sieve Ø 3.0. To ensure the fat content in cereals at the level of 0.6-0.8 and 0.8-1.0 %, the total extraction in the processing of dent-type corn should be in the range of 28-33 and 23-28 %, respectively, for flint corn – 20-24 and 16-20 %, respectively. It is determined that in the production of flakes in semi-production conditions it is technologically expedient to use moistening of cereals stage before sending them for steaming in the production of small corn flakes. The optimal modes for this method of tempering are: the humidity of cereals before steaming – 17±0.2 %, steaming time – 7.5-10 minutes, the duration of tempering – 30-40 minutes. The chemical composition of corn cereals has been determined. It is shown that in corn and cereal flakes the starch content is 70.4-72.5 %, protein content – 8.82-9.84 %, fat content – 0.92-0.97 %, ash content – 0.62-0.65 %. It is established that in comparison with groats corn, the flakes have the best indicators – it is enough to steam them within 4-6 minutes against time of cooking of groats of 14-16 minutes. The regularity of changes in the quality indicators of cereals and flakes during their storage in polypropylene package has been studied. It has been proven that corn cereals meet the limit values when storing for 12 months in terms of QMAFAnM. The research results were tested in the production conditions of the Dnieper Food Concentrate Plant and Skvyrskyi Grain Processing Factory. Economic efficiency when applying the recommended modes of the stage of grain grinding on the degerminator is 4.39 mln. UAH. The scientific novelty of the obtained solutions is protected by the patent of Ukraine for the utility model № 137207, and the practical value is confirmed by the results of industrial approbations.
 • Документ
  Удосконалення технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності
  (2018) Ізмайлова, Олена Олександрівна
  Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальністю 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. – Національний університет харчових технологій, м. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вирішенню проблеми інтенсифікації процесу утворення біологічно активних речовин пшениці під час пророщування шляхом застосування попередньої НТО та/або біопрепарату «Байкал ЕМ-1» на стадії замочування зерна, що призводить до покращення його хімічного складу. На основі експериментальних досліджень визначено ефективність використання НТО зернової маси перед пророщуванням та/або біопрепарату «Байкал ЕМ-1» під час пророщування зерна пшениці в технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності. Сукупність результатів теоретичних та експериментальних досліджень дозволила розробити принципово-технологічну схему виробництва пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності та апаратурно-технологічну схему і тим самим розширити асортимент продукції зернопереробної галузі. Ph.D. thesis in Engineering Science in specialty 05.18.02 – Technology of grain, legumes, cereal products and compound feed, oil and fiber crops National University of Food Technologies of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is concerned with solution to a problem of intensifying the process of biologically active substances formation of the wheat while germination by applying a preliminary short-term low-temperature processing (SLP) and/or a biological preparation "Baikal EM-1" at the grain soaking stage, which leads to an improvement of its chemical composition. On the basis of experimental research, the effectiveness of the using of grain mass SLP before germination and/or biological preparation "Baikal EM-1" while wheat germination in the wheat cereal flakes of enhanced biological value technology was determined. Cumulative result of theoretical and experimental research allowed developing the principal technological scheeme of wheat cereal flakes of enhanced biological value and process flow diagram and thus broadening the range of the grain-processing industry products.
 • Документ
  Технологія виробництва комбікормів з використанням лляних кормових екстрактів
  (2018) Тракало, Тетяна Олександрівна
  Дисертацію присвячено питанню використання побічних продуктів харчових виробництв, а саме лляних кормових екстрактів в комбікормовій промисловості. Сукупність результатів теоретичних та експериментальних досліджень дозволила розробити технологію введення лляних кормових екстрактів до складу комбікормів для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, тим самим вирішити проблему утилізації даних відходів. В результаті впровадження лляних кормових екстрактів в годівлю сільськогосподарських тварин та птиці отримано позитивні результати з приросту маси тварин та птиці, що свідчить про ефективність використання даної сировини. The thesis focuses on the issue of utilization of by-products from food production, specifically flax feed extracts in the compound feed industry. A set of results of theoretic and experimental studies enabled the development of implementation technology of flax feed extracts into compound feed for feeding of farm animals and poultry and solve the problem of utilization of these raw materials. With the introduction of flax feed extracts into the feeding of farm animals and poultry, the positive results were obtained on the weight gain of animals and poultry, which indicates the utilization efficiency of these raw materials. Physical and technological, chemical and microbial indicators of water- or whey-based flax feed extracts have been studied, as well as change in quality of extracts during storage at different temperature regimes. Studies of chemical composition, nutrient density and mineral content have shown flax feed extracts are valuable co-products from flax extracts for food industry and it is advisable to use them in the production of fodder for farm animals and poultry.
 • Документ
  Удосконалення технології переробки зерна пшениці на борошномельних підприємствах
  (2016) Єремеєва, Олена Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. – Уманський національний університет садівництва, Умань, 2016. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню скороченої технології сортових помелів пшениці для промислових борошномельних заводів потужністю 250 т/добу і більше. У роботі показано вплив додаткового очищення зерна до сортового помелу в елеваторі. Експериментально встановлено, що для виділення дрібної фракції зерна пшениці в кількості 30 % у сепараторах із плоскими решітними полотнами необхідно встановлювати полотна з отворами №2а-3,0×20. Досліджено режими подрібнення крупоутворюючих систем, для драних систем розмелювального процесу рекомендовано наступні режими подрібнення: І др.с. – 40 %, ІІ др.с. – 60 %, ІІІ др.с.кр – 35 %, ІІІ др.с.др – 45 %. Досліджено режими подрібнення проміжних продуктів помелу першої якості у вальцьових верстатах та ентолейторах-дисмембраторахЕСМ-1,5. На основі експериментальних даних отримано залежності виходу окремих класів проміжних продуктів подрібнення від добутку продуктів на досліджуваних системах. Наведено організацію технологічного процесу лущення зерна перед помелом, а також схеми підготовки зерна до помелу та помелу зерна в сортове борошно для борошномельного заводу потужністю 330 т/добу, здійснено їх опис. Проведено дослідження та аналіз енерговитрат на подрібнення пшениці в сортове борошно впровадженого технологічного процесу. The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.02 - technology of grains, legumes, cereal products and animal feed, oil and bast crops. - National University of Horticulture Uman, Uman, 2016. The thesis is devoted to scientific substantiation of reduced high-grade technology industrial grinding wheat for flour mills with capacity of 250 tons / day or more. The work shows the influence additional treatment to high-quality grinding grain in the elevator. Experimentally that fines for allocation of wheat in an amount of 30% of the flat separators reshitnymy canvas paintings must be installed with holes №2a-3,0 × 20. Krupoutvoryuyuchyh regimes investigated shredding systems for the grinding process of lath recommended the following grinding regimes: And dr.s. - 40%, second dr.s. - 60% dr.s.kr third - 35%, the third dr.s.dr - 45%. Investigated modes intermediates grinding flour first quality roller machines and entoleytorah-1,5-dysmembratorahESM. Based on experimental data obtained dependence of certain classes of intermediates grinding product products in the studied systems. An organization of the process of peeling grains before milling and training schemes grain for milling and grinding grain for flour milling High quality plant with a capacity of 330 tons / day, made their description. The research and analysis of energy consumption for grinding wheat into flour High quality embedded process.
 • Документ
  Удосконалення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале
  (2016) Новіков, Володимир Вікторович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. Дисертацію присвячено удосконаленню технології виробництва крупи із тритикале дробленої № 1, 2, 3 та крупи тритикалевої плющеної на основі наукового обґрунтування раціональних режимів лущення, водотеплового оброблення та використання фракціонування зерна. В роботі наведені результати досліджень по визначенню фізико-хімічних та технологічних властивостей зерна тритикале озимого та їх порівняльна характеристика з зерном пшениці озимої. Досліджено фракційний склад зерна тритикале. Науково обґрунтовано й експериментально підтверджено високі техніко-економічні показники технологій отримання круп’яних продуктів із зерна тритикале, що характеризуються високою кулінарною оцінкою. За результатами роботи розроблено рекомендації з технології перероблення зерна тритикале на круп’яні продукти, які впроваджено на круп’яних заводах. Визначена економічна ефективність від впровадження розроблених рекомендацій. The thesis for the degree of candidate of technical sciences, speciality 05.18.02 – Technology of cereals, legumes, cereal products and animal feed, oil and bast crops. – National University of Food Technologies, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. The dissertation is devoted to improvement of the technology the groats production from the grain of triticale. The research is based on the scientific substantiation of exfoliation the grain of triticale, the options of the water and the heat. The dissertation is presents the results of research to determine the physical, chemical and technological parameters of triticales grain quality and their comparative characteristics with the winter wheat grain. The fractional composition of grain triticale was studied. Scientifically substantiated and experimentally confirmed the high technical and economic performance of technologies for cereal products of grain triticale, characterized by high culinary estimate. As a result of the recommendations of triticale grain processing technologies for cereal products which are introduced on cereal plants. Keywords: water-cooking, peeling grain triticale, physical properties, technological properties, quality, fractionation.
 • Документ
  Технологія виробництва екструдованих кормів з використанням нетрадиційної сировини
  (2014) Улянич, Іван Федорович
  Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню доцільності застосування нетрадиційної сировини в комбікормовому виробництві (буряку столового, моркви столової, пастернаку, картоплі та виноградних вичавок) та удосконалення технології екструдування зерна ячменю і кукурудзи в суміші з плодово-овочевими добавками. The dissertation is dedicated to the scientific rationale for the use of unconventional raw material in feed compound production (table beet, table carrot, parsnip, potato and grape pomace) and improvement of technology of extruding of barley and corn grain mixed with fruit and vegetable additives.
 • Документ
  Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності
  (2014) Дугіна, Катерина Валентинівна
  Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології крупів підвищеної харчової цінності. Показано доцільність та технологічну ефективність підвищення харчової цінності крупів шляхом використання борошняних сумішей та застосування КТБ для забезпечення необхідної структури виробів. Обґрунтовано рецептурний склад борошняних сумішей для виробництва КПХЦ. Визначено вплив КТБ на органолептичні та кулінарні властивості КПХЦ. Досліджено вплив КТБ на перебіг основних технологічних стадій виробництва КПХЦ – формування та сушіння. КТБ сприяють укріпленню структури тіста, підвищують його еластичність та знижують незворотну відносну деформацію. Розроблено апаратурно-технологічну схему виробництва КПХЦ. Досліджено вплив КТБ на властивості біополімерів борошняного тіста. Визначено конформаційні зміни білкових молекул тіста при внесенні КТБ: укріплення клейковини, підвищення оптичної густини розчину клейковини, збільшення α-спіралізації молекул, зникнення невпорядкованих ділянок, зміщення молекулярної маси білкових екстрактів КПХЦ до більш високомоле-кулярних структур, зміну поверхневого заряду молекул. Встановлено вплив КТБ на властивості полісахаридної складової тіста. Встановлено підвищення в’язкості водноборошняних суспензій при внесенні КТБ та збільшення температури закінчення клейстеризації. Визначено вплив КТБ на зв’язування води тістом. Внесення КТБ знижує час спін-гратової релаксації Т1 та спін-спінової релаксації Т2. Оптимізовано умови приготування тіста для виробництва КПХЦ. Запропоновано спосіб виробництва КПХЦ. Розроблено рецептури та технологію. Досліджено показники якості та безпеки КПХЦ трьох найменувань. Розроблена технологія апробована у виробничих умовах та захищена патентом України. Thesis is devoted to the scientific substantiation and development of technology of grits with high nutritional value (GHNV). The expediency of technological efficiency and increasing of nutritional value of grits by usage of flour mixtures and applying of functional animal proteins (FAP) for providing of necessary structure of products is shown. Prescriptions of flour mixture compositions for the production of GHNV are substantiated. The influence of FAP on organoleptic and cooking properties of GHNV is determined. The influence of FAP on main technological stages behavior - shaping and drying is researched. FAP promote improving of strengthening of dough structure, increasing of its elasticity and reducing of relative irreversible deformation. The mechanization-technological scheme of GHNV is developed. The influence of FAP on properties of flour dough biopolymers is researched. Conformational changes of protein molecules of dough with FAP are determined: improving gluten strengthening, increasing of optical density of gluten solution, increasing of quantity of α-helix molecules, disappearance of disordered regions, displacement of molecular weight of protein extracts of GHNV to higher molecular structures, changing of surface charge of molecules. The influence of FAP on proper-ties of polysaccharide component of dough is established. Increasing of viscosity of water-flour suspensions with FAP appliance was found. The influence of FAP on binding of water by dough is determined. Adding of FAP reduces spin- spin relaxation time (T2) and spin-lattice relaxation time (T1). Conditions of dough production for GHNV are optimized. Process of producing of GHNV is proposed. The formulation and technology are developed. Indicators of quality and safety of three names of GHNV are investigated. Developed technology has been tested in a production environment and it is protected by the patent of Ukraine.
 • Документ
  Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів
  (2013) Ноздрюхіна (Козюля), Інна Володимирівна
  Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню доцільності застосування насіння льону як концентрованого джерела білка та енергії у кормовиробництві та удосконаленню технології виробництва комбікормів для перепелів з його використанням. У роботі досліджено хімічний склад і біологічну цінність основних сортів насіння льону, які вирощуються в Україні. Обґрунтовано доцільність використання насіння льону олійного сорту «Південна ніч», який містить значну кількість жиру та білка з високою біологічною цінністю. Встановлено необхідність використання екструзійного оброблення сумішей сої з доданням насіння льону (лляною макухою). Досліджено зміни біохімічного складу сумішей під час екструдування. Розроблено білкові довавки на основі екструдованих сумішей бобів сої з насінням льону(лляною макухою) та сухої молочної сироватки. Визначено показники якості отриманих білкових добавок. Науково обґрунтовано та удосконалено технологію виробництва комбікормів для перепелів з використанням розроблених білкових добавок. Розроблено та затверджено рекомендацію по використанню насіння льону у виробництві комбікормів для перепелів. Дані рекомендації прийняті до впровадження на одному з підприємств галузі. Розраховані рецепти комбікормів для різних вікових груп перепелів із введенням до їх складу білкових добавок на основі екструдованих сумішей сої з насінням льону (лляною макухою) та сухої молочної сироватки. The thesis is devoted to the scientific substantiation of the usefulness of flaxseed as a concentrated source of protein and energy in forage production and improve production technology feed for quail with it. In this work, the chemical composition and biological value of the main varieties of flax seeds that are grown in the Ukraine . The appropriateness of flax seed oil variety "Southern Nights" that contains a large amount of fat and protein with high biological value. Established the need for extrusion processing of soy blends with the addition of flaxseed (linseed meal ). The changes of the biochemical composition of the mixture during extrusion . A protein supplement from extruded soybeans mixture of flax seeds (linseed meal ) and dry whey . Defined quality indicators derived protein supplements . Scientifically validated and improved production technology feed for quail developed using protein supplements . Developed and approved a recommendation for the use of flax seed in the production of feed for quail. Recommendations are made to implement one of the industry. Estimated recipes fodder for different age groups quail with the introduction of their protein supplements based on extruded mixtures of soybean seed flax (linseed meal ) and dry whey.
 • Документ
  Удосконалення технології підготовки зерна пшениці до хлібопекарських помелів шляхом пневмоімпульсної обробки
  (2013) Полудненко, Олена Олександрівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних та луб’яних культур. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, Київ, 2013 р. Дисертацію присвячено актуальному для борошномельної галузі завданню удосконалення технології підготовки зерна пшениці до сортових хлібопекарських помелів шляхом пневмоімпульсної обробки, яка дозволяє інтенсифікувати та суттєво скоротити ВТО. Систематизовано літературні дані щодо основних напрямків проведення ВТО у борошномельній, круп’яній та комбікормовій галузях. Узагальнено світовий науковий і практичний досвід застосування та ефективність акустичних хвиль, зокрема ультразвуку, в харчовій промисловості та при переробці сільськогосподарської сировини, зокрема, зернових культур. Обґрунтовано ефективність використання пневмоімпульсної обробки для прискорення ВТО зерна пшениці перед сортовим хлібопекарським помелом. Експериментально підтверджено, що застосування пневмоімпульсної обробки дозволяє суттєво скоротити тривалість ВТО порівняно з холодним кондиціюванням, скоротити виробничі площі та гармонізувати роботу зерноочисного та розмельного відділень борошномельного заводу. Визначено вплив пневмоімпульсної обробки на структурні зміни зерна та властивості основних біополімерів борошна. Досліджено її вплив на білково-протеїназний комплекс борошна, гідротермічні властивості крохмалю, структурно-механічні властивості тіста та якість готових виробів. Розраховано комплексну оцінку якості пневмоімпульсної обробки зерна пшениці й показано високий її рівень порівняно з традиційним кондиціюванням. Здійснено комплекс заходів з розробки нормативної документації на новий спосіб ВТО в технології хлібопекарського борошна, його апробація та впровадження в галузі. Розраховано економічну ефективність застосування пневмоімпульсної обробки замість традиційного холодного кондиціювання. Dissertation for academic degree of candidate of technical sciences in specialty 05.18.02 – Technology of grain, beans, cereals products and mixed feeds, oily and bast cultures. - National University of Food Technologies under the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2013. The dissertation is devoted to current problem of milling industry to improve the technology of the preparation of wheat grain before bakery varietal grinding by pneumopulsing treatment. It allows to improve and to reduce waterthermal treatment (WTT). The literature data on the main trends of the WTT in the flour milling, cereals and animal mixed feed industries is systemized. The efficiency of the pneumopulsing treatment for hastening the WTT before the bakery varietal grinding is investigated. Using of the pneumopulsing treatment can significantly quicken WTT compared to the cold WTT, reduce the working area and harmonize the work of winnowing and grinding departments of flour milling plant. The influence of the pneumopulsing treatment on the structural changes of grain and major flour’s biopolymers is studied. Its influence on the proteins complex of the flour, its starch’s hydrothermal properties, structural and mechanical properties of dough and the quality of products is investigated. The complex of measures for normative documentation, new technology approbation and branch inculcation is worked out. The economic effect of the technology is calculated.
 • Документ
  Технологія харчового продукту із зерна гречки
  (2012) Фурманова, Юлія Петрівна
  У роботі встановлено зміни хімічного складу зерна гречки після оброблення її ЕМП НВЧ. Вперше визначено можливість і доцільність виробництва «легких» гречаних зерен ЕМП НВЧ. Вивчено вплив потужності ЕМП НВЧ на зростання температури зерна гречки. Доведено, що на якість «легких» гречаних зерен впливає не лише температура, але й інтенсивність її наростання. Експериментально встановлено величину усушки зерна гречки при виробництві "легких" гречаних зерен. Встановлено залежність виходу і якості "легких" гречаних зерен від вологості зерна гречки і часу її відволожування; від попередньої підготовки зерна гречки; від її крупності. Встановлено строки зберігання «легких» гречаних зерен з урахуванням різних температурних режимів. Доведено стерилізуючу дію ЕМП НВЧ при обраних режимах оброблення. Науково обґрунтовано та розроблено технологію виробництва «легких» гречаних зерен. Розраховано очікуваний економічний ефект виробництва «легких» гречаних зерен.
 • Документ
  Науково-технічні основи високопродуктивних інноваційних технологій післязбиральної обробки зерна
  (2012) Гапонюк, Ігор Іванович
  Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено гіпотези, нові наукові положення і підходи інтенсифікації й енергозаощадження ТПОЗ. Обґрунтовано конвективний спосіб та раціональні режими покращення сипкості ЗЗУ зміненням пошарового градієнта вологи впродовж заданої тривалості сепарування для покращення ефективності та збільшення продуктивності ситових сепараторів. Встановлено наявність ВКТ ККПТ для яких залежність розмірів тіл від їх вологості є незначною і уточнено механізм ВКД вологи та фактори впливу на опір ВКД. Theoretically and experimentally confirmed hypotheses, new approaches and research position and intensified energy saving TPOZ. Grounded convection method and rational modes improve sypkosti ZZU changing layer moisture gradient within the given duration separation to improve efficiency and increase productivity Sieve separators. The presence of CGT KKPT for which the dependence of the size of their bodies humidity is low and clarified the mechanism of ECD moisture and impacts on resistance CAR.
 • Документ
  Удосконалення технології преміксів з використанням пшеничних зародків
  (2002) Янюк, Тетяна Іванівна
  Дисертація присвячена удосконаленню та науковому обґрунтуванню технології виробництва преміксів з використанням біологічно активної кормової добавки – пшеничних зародків, біохімічним, мікробіологічним, теплофізичним та гігроскопічним властивостям пшеничних зародків як об’єкта обробки та зберігання. Розроблено та досліджено режими оброблення електромагнітними хвилями мм-діапазону та сушіння пшеничних зародків з метою стабілізації якості. На підставі вивчених властивостей пшеничних зародків досліджено вплив їх на фізико-технологічні властивості преміксів, виготовлених на основі пшеничних висівок. Розроблена і науково обґрунтована удосконалена технологія виробництва преміксів з використанням пшеничних зародків, розраховано економічну ефективність впровадження даної технології.
 • Документ
  Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини
  (2005) Супрун-Крестова, Олена Юріївна
  Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню доцільності застосування нетрадиційної сировини (відходів переробки шавлії, кропу, м’яти, ісопу, лофанту) та розробленню технології виробництва кормових добавок з її використанням. Встановлено зміни вмісту антипоживних речовин в процесі екструзійної обробки нативного насіння сої. Вивчено технологічні властивості та хімічний склад відходів переробки ефіроолійних культур: м’яти, кропу, шавлії, ісопу та лофанту. Визначено доцільність виробництва екструдованих кормових сумішей на основі зернової сировини (ячменю, кукурудзи, пшениці) та насіння сої. Досліджено вплив екструзійного оброблення на технологічні властивості та хімічний склад кормових зернових сумішей. Вивчено зміни якості екструдованих кормових сумішей у процесі зберігання. Науково обґрунтовано та розроблено технологію виробництва кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини: відходів переробки шавлії, кропу, м’яти, ісопу, лофанту. Розроблено нормативно-технічну документацію на одержану кормосуміш екструдовану. Розраховано очікуваний економічний ефект від використання розроблених рецептів комбікормів з введенням до їхнього складу екструдованих кормових сумішей.
 • Документ
  Удосконалення технології хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання
  (НУХТ, 2004) Сильчук, Тетяна Анатоліївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2004. Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання шляхом використання житньо-солодового екстракту (ЖСЕ) і ферментного препарату Новаміл, які сповільнюють процес черствіння і підвищують харчову цінність хліба. Досліджено вплив ЖСЕ й ферментного препарату Новаміл на біохімічні та мікробіологічні процеси в тісті; на його структурно-механічні властивості. Особлива увага приділення вивченню процесу черствіння хліба. Встановлено, що внесення ЖСЕ і ферментного препарату Новаміл збільшує масову частку декстринів в хлібі, що сприяє сповільненню процесу черствіння готових виробів. Показано, що в результаті використання добавок відбувається перерозподіл співвідношення вільної і зв’язаної вологи в м’якушці хліба, що обумовлює подовження терміну його зберігання. Виявлено, що пакування в плівку житньо-пшеничного хліба з ЖСЕ і ферментним препаратом Новаміл й оброблення його в електромагнітному полі НВЧ дозволяє подовжити термін зберігання хліба до 1 місяця в наслідок інгибування розвитку шкідливої мікрофлори. На основі проведених досліджень науково обґрунтована і впроваджена удосконалена технологія пшеничного і житньо-пшеничного хліба подовженого терміну зберігання. Thesis on obtaining a scientific degree of the engineering science candidate of speciality 05.18.01 – technology of baking products and food concentrates. - National university of food technology of Ministry of education and science of Ukraine, Kiev, 2004. The influence of rye-malt extract and enzyme Novamyl on biochemical and microbiological processes is studied at baking the bread, on its structural - mechanical characteristic, on a content of aromatic matters, saving of freshness of bread and stylling process. The technological instructions on application of rye-malt extract in a baking industry are designed. The new formulas are designed. The usage in bough rye-malt extract and enzyme Novamyl to increase total contents of dextrin of bread and prolong the time of bread storage, are established. Making of rye – wheat bread with addition of 5% rye – malt extract and 0,04% of enzyme Novamyl allows prolonging time of storage of bread by 10 days. Influence of UHF streams on quality and consumer validity for rye – malt extract and enzyme Novamyl has been researched. So, undertaken research let us to confirm that UHF processing of rye – wheat bread with addition of 5% rye - malt extract and 0,04% enzyme Novamyl prolong storage time of bread at least to 1 month.