2013

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Якість і безпека харчових продуктів
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами є важливою складовою сучасного життя. Однак погіршення екологічних та кліматичних умов, використання в сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, складність і многостадийность виробництва харчових продуктів створюють небезпеку їх забруднення мікробіологічними патогенами; залишками пестицидів; харчовими добавками; важкими металами, стійкими органічними забруднювачами, гормонами, антибіотиками і т.д. Providing the population with high food is an important component modern life. However, the deterioration of environmental and climatic conditions, the use in agriculture farm large amounts of fertilizers, hormones and antibiotics, and the complexity of a multistage food production would create a risk of microbiological contamination of pathogens; residues pesticides, food additives, heavy metals, persistent organic pollutants, hormones, antibiotics, etc.
 • Документ
  Сучасні науково- методичні проблеми математики у вищій школі
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах та методичні проблеми викладання математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. The publication contains the materials and Ukrainian scientific-methodical Conference "Modern scientific and methodological problems of mathematics in high school." on Conference considered modern mathematical methods in engineering problems and methodological problems of teaching mathematics in high school. In materials covered ways and means of intensifying the training process and impact latest scientific developments in the formation of future professionals.
 • Документ
  Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми та перспективи розвитку технології ресторанної продукції, використання нетрадиційної сировини з метою надання продукції оздоровчих властивостей, організацію роботи ресторанів та навчання персоналу, охарактеризовано сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні та інноваційні напрями і форми розвитку туристичної сфери.
 • Документ
  Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м'ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінки якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств. The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy business in Ukraine and in the world and new approaches to assessment quality and safety of raw materials and products industry based on modern physico-chemical methods, use of alternative raw materials, advanced technology and energy saving equipment, improving the efficiency of enterprises.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2013) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. The collection includes abstracts of participants II All-Ukrainian scientific-practical conference "Increasing efficiency of enterprises of food and processing industries", which deals with current issues of the functioning and development of businesses, highlighted the problem of resource, innovative investment, financial, managerial and Foreign activity.
 • Документ
  Виховна робота у вищому навчальному закладі — невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство
  (2013) Національний університет харчових технологій; Інститут психології мені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
  У збірнику вміщено доповіді учасників Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховна робота у вищому навчальному закладі — невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство», яка відбулася 21 листопада 2013 р. на базі Національного університету харчових технологій та Інституту психології мені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Подані матеріали узагальнюють досвід вищих навчальних закладів щодо особливостей сучасної системи національного виховання у ВНЗ України. The collection contains reports of members of Ukrainian scientific-methodical Conference " Educational work in higher education - an essential component of training highly qualified specialists : traditions and innovation "held on November 21, 2013 at the National University Food Technology and the Institute of Psychology I , GS Kostiuk National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine . These resources have generalize experience institutions of higher education on the features of a modern system of national education in universities of Ukraine.
 • Документ
  The Second North and East European Congress on Food (NEEFood-2013)
  (2013) National University of Food Technologies
  The publication contains abstracts of leading scientists, experts and young researchers in the field of food science, engineering, technology, chemistry and economics and management - participants of the Second North-and East European Congress of Food Science (NEEFood-2013).
 • Документ
  Управління сучасним підприємством
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто актуальні питання управління сучасним підприємством на основі сучасних наукових підходів, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності моти- ваційного механізму підтримки виробництва. Actual Issues of a modern enterprise based on modern scientific approaches, the reader is acquainted with the nature of all changes components of managerial activity in the intensification of Technology management, increase innovation activity, increase efficiency motives vatsiynoho mechanism to support production.
 • Документ
  Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України
  (2013) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розгля- нуто актуальні питання економіки та менеджменту, еколого-економічні пробле- ми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено різні аспекти фінансової, інноваційно-інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts of participants IV All-Ukrainian scientific - Conference of Students and Young Scientists , which con - nuto current issues of economics and management , environmental and economic problem we are developing businesses , highlighted various aspects of financial, innovative investment and foreign economic activity. Designed for students of economic specialties of higher educational , graduate students, professors and researchers who are interested in issues related to operation of the business in the current market conditions.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2013) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.