Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчити питання щодо формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти. Лабораторні, математично-статистичні, органолептичні, експертальні. Результати дослідження процесу подрібнення помельних партій з відсотковим вмістом спельти 5 %, 10, 15, 20, 25 %, вказують, що в третьому та п’ятому зразках високий вміст клейковини – 29,6 % і 29,04 %. Найменша кількість у четвертому зразкові – 24,8 %. За білизною всі зразки отриманого борошна відносяться до вищого сорту. Результати пробної випічки хліба показали добрі результати. Найкращими борошномельними та хлібопекарськими властивостями характеризувались зразки з відсотковим вмістом спельти у кількості 15, 20 і 25 %. Отримані результати досліджень науково обґрунтовують доцільність добавляння пшениці спельти у помельні партії пшениці м`якої в кількості 15 % для покращення борошномельних та хлібопекарських властивостей. При добавлянні 15 % пшениці спельти до помельної партії пшениці м’якої отримано найвищу якість борошна. Хлібопекарські властивості зерна пшениці спельти подібні пшениці м’якій. Зерно дослідженого сорту пшениці спельти поступається за об’ємом хліба. Встановлено, що добавляння 15–20 % зерна пшениці спельти до пшениці м’якої не знижує хлібопекарських властивостей борошна останньої. Вміст клейковини при цьому знаходиться на рівні пшениці м’якої. Об’єм хліба становить 495–506 см3. Пористість становить 73,0–74,1 %, формостійкість подового хліба – 0,30–0,32. Investigate the formation of baking properties of soft wheat grain with the addition of spelt wheat. Laboratory, mathematical and statistical, organoleptic, expert. The research results of the grinding process of crushing batches with a percentage of spelt content of 5 %, 10, 15, 20, 25 %, indicate that in the third and fifth samples there is high gluten content – 29.6 % and 29.0 %. The lowest number in the fourth sample is 24.8 %. By colour, all samples of the obtained flour is of the highest quality. The results of trial bread baking performed good results. The best flour milling and baking properties were characterized by samples with a percentage of spelt in the amount of 15, 20 and 25 %. The obtained research results scientifically substantiate the expediency of adding spelt wheat to the crushing batches of soft wheat in the amount of 15 % to improve the milling and baking properties. It is when adding 15 % of spelt wheat to the crushing batch of soft wheat that the greatest extraction of flour was obtained, which as a result of trial bread baking showed its high quality. The baking properties of spelt wheat are similar to soft one. The grain of the studied variety of spelt wheat is inferior in volume of bread. It has been found that the adding of 15–20 % of spelt wheat to soft one does not reduce the baking properties of the latter flour. The gluten content is at the level of soft wheat. The volume of bread is 495–506 cm3. The porosity is 73.0–74.1 %, the persistent shape of hearth bread is 0.32–0.33.

Опис

Ключові слова

пшениця спельта, пшениця м’яка, борошно, зерно, вміст клейковини, об’єм хліба, spelt wheat, soft wheat, flour, grain, gluten content, bread volume, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти / О. А. Єремеєва, Є. І. Харченко, Г. В. Ткаченко, В. В. Любич // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2020. – Вип. 28. – С. 84–92.

Зібрання