Економічна роль розмноження бренду як інструменту маркетингової креативної концепції просування асортименту якісної продукції на ринку для підвищення ефективності підприємницької діяльності: цілі і функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено цілі і функції розмноження бренду як інструменту маркетингової креативної концепції просування асортименту продукції відповідної якості на ринку для розвитку підприємницької діяльності. Проаналізовано що розширення (розмноження) бренду - це продукт сучасного часу, сутність якого полягає у зростанні його популярності та носить невідворотний характер. Сутність процесу розмноження бренду полягає в тому, що нові бренди постійно шукають можливість вилучити частину коштів у споживачів через продаж товарів чи продукції (послуг). Встановлено, що багато великих споживчих підприємств і компаній вважають себе виробником брендів. Досліджено, що в загальному і цілому імена брендів виконують три основні функції: ідентифікація, довіра, образи і асоціації. Зазначено, що, існують три фактори, що пояснюють, чому розмноження бренду притаманне багатьом ринкам: прагнення споживача до різноманітності; можливість зведення бар'єру для недопущення на ринок малих і нових конкурентів; можливість отримання переваги при розподілі. The article investigates the goals and functions of brand reproduction as a tool of marketing creative concept of promoting the range of products of appropriate quality on the market for business development. It is analyzed that the expansion (reproduction) of the brand is a product of modern times, the essence of which is to increase its popularity and is inevitable. The essence of the process of brand reproduction is that new brands are constantly looking for an opportunity to withdraw some money from consumers through the sale of goods or products (services). It is established that many large consumer enterprises and companies consider themselves producers of brands. It is investigated that in general brand names perform three main functions: identification, trust, images and associations. It is noted that there are three factors that explain why brand reproduction is inherent in many markets: the consumer's desire for diversity; the possibility of erecting a barrier to prevent the market of small and new competitors; the possibility of obtaining an advantage in the distribution. We investigated the goals of brand reproduction as one of the elements of successful and efficient business entities: goal 1 - adherence to the segmentation strategy, goal 2 - the desire for diversity, goal 3 - barriers to market entry, goal 4 - benefits in the distribution and management of categories. It is established that the reproduction of the brand is considered a key variable in the struggle for a place on the shelves by developing within a certain category of different product lines and expanding the range of each line.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, бренд, споживач, якість, маркетинг, ринок, продукція, підприємство, креатив, концепція, підприємницька діяльність, суб’єкт господарювання, brand, consumer, quality, marketing, market, products, enterprise, creative, concept, entrepreneurial activity, business entity

Бібліографічний опис

Шевченко, О. Н. Економічна роль розмноження бренду як інструменту маркетингової креативної концепції просування асортименту якісної продукції на ринку для підвищення ефективності підприємницької діяльності: цілі і функції / О. Н. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – Вип. 1 (248). – С. 88–93

Зібрання