Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сучасний стан дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів Причорноморського регіону. Проведено аналіз динаміки та структури дохідної, видаткової частин місцевих бюджетів, відносних показників регіональної бюджетної забезпеченості в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях у 2012–2014 рр. Визначено критичний рівень бюджетної самостійності у Херсонській області та невідповідність власних доходів для фінансування видатків та недостатність інвестиційної складової у видатковій частині місцевих бюджетів для сталого соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону. The article analуses the modern state revenue and expenditure of local budgets Ukrainian Black Sea region. The analysis of the dynamics and structure of revenues, expenditures of local budgets, indicators of regional budget security in Odessa, Mykolayiv and Kherson regions for the years 2010-2013. Identified critical level of fiscal autonomy in the Kherson region and disparity own revenue for financing of deficit expenditures and investment component in the expenditure part of local budgets for sustainable socio-economic development of Ukrainian Black Sea region.

Опис

Ключові слова

Причорноморський регіон, місцеві бюджети, доходи бюджетів, видатки бюджетів, бюджетне забезпечення соціально-економічного розвитку, Black Sea region, local budgets, budget revenues, budget expenditures, budget financing for social and economic development, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону) / С. В. Бойко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 7. - С. 208 - 216.

Зібрання