Дослідження бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів якісного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено фактори, що гальмують розвиток торговельної галузі в Україні. Розкрито сутність бізнес-процесів підприємств. Охарактеризовано ролі посадових осіб, які беруть участь у реалізації бізнес-процесів підприємств, а саме: власників бізнес-процесів, власників ресурсів бізнес- процесів, виконавців бізнес-процесів. Представлено перелік основних бізнес- процесів підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням їх спрямованості на задоволення інтересів і вподобань кінцевих (зовнішніх) споживачів та нарощування споживчої цінності й вартості. Для дослідження обрано продовольчі підприємства роздрібної торгівлі декількох форматів: супермаркети, «магазини біля дому», дискаунтери. Вибіркову сукупність склало тринадцять підприємств роздрібної торгівлі, що розташовані в різних географічних районах м. Києва та реалізують переважно продовольчі товари. Проведено аналіз основних бізнес-процесів з урахуванням різних форматів підприємств роздрібної торгівлі з використанням методів якісного аналізу. Наведено узагальнені результати експертного оцінювання рівня проблемності бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі. Ідентифіковано основні проблеми, що виникають при управлінні бізнес-процесами продовольчих підприємств роздрібної торгівлі шляхом використання методу експертного оцінювання. Для спрощення дослідження сформовано чотири групи основних бізнес- процесів підприємств: торговельно-технологічні, бізнес-процеси поліпшення якості, закупівельні. Запропоновано сучасні інструменти вирішення проблем управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі, що дають змогу підвищити їхню ефективність/результативність, а також конкурентоспроможність в агресивному ринковому середовищі. The article defines the factors hindering the development of the trade sector in Ukraine. The essence of business processes of enterprises is revealed. The roles of officials involved in the implementation of business processes of enterprises, are described namely: business process owners, owners of business process resources, business process implementers. The list of main business processes of retail enterprises is presented, taking into account their orientation on satisfying the interests and preferences of the last users (external) consumers and increasing the consumer value., Food retailers of several formats are selected for research: supermarkets, “shops near the house”, discounters. The sample consisted of thirteen retailers, located in different geographical regions of Kyiv, which mainly sell food products. The analysis of the basic business processes was conducted taking into account various formats of retail enterprises using the methods of qualitative analysis. Summarized results of expert evaluation of the level of problem of business processes of retail trade enterprises are presented. The main problems that arise in the management of business processes of food retail enterprises by using the expert evaluation method is identified. To simplify the study four groups of key business processes of the company were formed: trade and technological, business processes of quality improvement, procurement. The modern tools for solving problems of business processes management of retailers are offered, which will increase their efficiency / effectiveness and increase the competitiveness of retail enterprises in an aggressive market medium.

Опис

Ключові слова

бізнес-процеси, підприємство роздрібної торгівлі, управління бізнес-процесами, методи якісного аналізу, проблеми управління, business processes, retail business, business process management, methods of qualitative analysis, management problems

Бібліографічний опис

Микитенко, Н. В. Дослідження бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів якісного аналізу / Н. В. Микитенко, В. В. Дубініна // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 93-103.

Зібрання