Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто підходи до створення стратегічного бачення як підґрунтя щодо формування майбутнього. Розкрито зміст поняття «форсайт». Визначено етапи розвитку форсайтингових досліджень та можливості їх застосування в Україні. Доведено доцільність використання технології форсайтингу для розроблення пріоритетів розвитку підприємства. Сформульовано етапи формування пріоритетних напрямів розвитку компанії. Запропоновано методи для аналізу ситуації і пошуку рішень. Examine the approaches to the creation of a strategic vision as a basis for shaping the future. Reveal the content of the concept of "foresight". Definition of stages of foresights research development and the possibility of their use in Ukraine. Prove the expediency of using technology to foresights for develop priorities development the company. Formulated the steps of forming the priorities development of the company. Propose methods to analyze the situation and find solutions.

Опис

Ключові слова

форсайтинг, стратегічне бачення, метод Дельфі, мозковий штурм, шість капелюхів мислення, forsaytynh, strategic vision, Delphi method, brain storm, six thinking hats, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2015.- № 3 (166). – С. 129-132.

Зібрання