Розкриття інформації в параметрах формування суспільно відповідального підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана стаття продовжує цикл публікацій з проблем корпоративного управління. В запропонованому матеріалі розглядаються причини та європейські вимоги до корпоративного сектору з розкриття інформації, забезпечення прозорості. Поточну публікацію присвячено розгляду вимог ЄС до прозорості, місця цього напрямку в новій конструкції ринкового устрою та корпоративної соціальної відповідальності як системи забезпечення розкриття інформації. Увагу приділено настановам та рішенням Самітів G-20, вимогам ОЄСР, нормативному регулюванню ЄС, практиці впровадження прозорості в рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності, всім аспектам прозорості. Необхідність державного та суспільного регулювання процесом діяльності власника продемонстровано на прикладі олігопольної структури національної оліє-жирової промисловості. В олігопольному ядрі, незалежно від підпорядкування компанії, вкорінилася маніпулятивна практика ділових стосунків, що ґрунтуються на особистих преференціях, елітарності або особливих відносинах із владною адміністрацією. Джерелом всіх негараздів в національній практиці корпоративного управління є втаємничення бенефіціарних власників акцій компанії та голосування ними. Мова йде про виведення активів, шахрайстві з боку власників із застосуванням маніпулятивних схем розмивання часток у статуті, фіктивного банкрутства тощо. В наслідок неврегульованості питання надання суспільству інформації щодо транзитів власності відносно багатьох галузей та виробничих комплексів втрачено сенс відносити їх до сфери національної економіки, оскільки усіма складовими його змінено українську приналежність. This article continues the series of publications on corporate governance issues. The proposed material considers the reasons and European requirements for the corporate sector to disclose information, ensure transparency. The current publication is devoted to the consideration of the EU requirements for transparency, the place of this direction in the new construction of the market system and corporate social responsibility as a system for ensuring disclosure of information. Attention is paid to the guidelines and decisions of the G-20 Summits, OECD requirements, EU regulations, the practice of implementing transparency within the concept of corporate social responsibility, all aspects of transparency. The need for state and social regulation of the owner's activity is demonstrated by the example of the oligopolistic structure of the national oil and fat industry. In the oligopolistic core, regardless of the company's subordination, manipulative practices of business relations based on personal preferences, elitism or special relations with the government administration have taken root. The source of all the troubles in the national practice of corporate governance is the secrecy of the beneficial owners of the company's shares and voting by them. We are talking about the withdrawal of assets, fraud on the part of owners with the use of manipulative schemes of erosion of shares in the charter, fictitious bankruptcy, and so on. As a result of the unresolved issue of providing the public with information on property transits in relation to many industries and production complexes, it makes no sense to refer them to the national economy, as all its components have changed their Ukrainian affiliation. Particular attention is paid to all aspects of transparency: the rights of executive bodies and top management, legislative transmission and interpretation, agreements (especially when concluding agreements "with interest"), projected risk, structure, management policy and formation of the Corporate Governance Code, including relations with workers and stakeholders.

Опис

Ключові слова

власність, G-20 summit, прозорість, корпоративне управління, саміт G-20, ЄС, ownership, transparency, corporate governance, EU, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Розкриття інформації в параметрах формування суспільно відповідального підприємства / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2020. – № 9. URL: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=5

Зібрання