Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано основні підходи до з’ясування сутнісних ознак інноваційного розвитку, що дозволило обґрунтувати висновок про відсутність уніфікованого підходу до пояснення його природи. На основі гносеологічного співвідношення між поняттями «розвиток», «зміни», «рух» обґрунтовано співвідповідність між ними та визначено, що розвиток – це дихотомія, що розкривається через рух системи скерованого у відповідному напрямі та характері впливу змін на процеси, які протікають в самій системі. На основі розкриття сутності "розвитку" з використанням критерію інноваційності виділені сутнісні ознаки та охарактеризовано природу інноваційного розвитку національної економіки. The main approaches to determine the essential features of innovation development were analyzed. It is possible to justify the conclusion that there is no unified approach to explaining the nature of innovation development. Based on the epistemological relationship between the concepts of "development", "change", "motion", it was justified a mutual compliance between them, and it was determined that development is a dichotomy that is revealed through the motion of system which is aiming in the proper direction and nature of the impact of changes on the processes occurring in this system. Based on the disclosure of the concept of "development", using the criteria of innovation, the essential features were highlighted and the nature of the innovation development of the national economy was characterized.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, зміни, економічний розвиток, розвиток, рух, трансформація, інноваційний розвиток, інноваційний розвиток національної економіки, сhanges, economic development, development, motion, transformation, innovative development, innovation development of the national economy ne

Бібліографічний опис

Дука, А. П. Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки / А. П. Дука // Інноваційна економіка. – № 8. – 2013.– С. 37–43.

Зібрання