Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі аналізу наукової літератури визначено теоретичні передумови професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування (німецькою мовою після англійської): визначено поняття професійно орієнтованого навчання німецького діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування; розкрито мету та конкретизовано його зміст; проаналізовано та визначено лінгвістичні та психолінгвістичні особливості німецького діалогічного мовлення; визначено переваги використання авторської навчальної комп’ютерної програми-тренажера та виділено психологічні та дидактико-методичні передумови професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування (німецькою мовою після англійської) з використанням авторської навчальної комп’ютерної програми тренажера. У межах дослідження здійснено відбір навчального матеріалу з урахуванням визначених критеріїв; розроблено систему вправ і модель навчального процесу для професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування (німецькою мовою після англійської) з використанням авторської навчальної комп’ютерної програми тренажера. The Thesis focuses on the problem of professionally oriented oral interaction teaching of future specialists in the hotel and catering industry (German after English) with the use author’s computer training program. The methodology of professionally oriented oral interaction teaching to future specialists in the hotel and catering industry (German after English) has been theoretically substantiated and practically elaborated. On the basis of scientific literature theoretical backgrounds of professionally oriented oral interaction teaching of future specialists in the hotel and catering industry (German after English) have been analyzed: the concept of professionally oriented German oral interaction teaching to future specialists in the hotel and catering industry has been specified; the aim and content of professionally oriented teaching have been determined; the linguistic and psycholinguistic features of professionally oriented German oral interaction have been analyzed and specified; the advantages of use author’s computer training program have been determined; psychological, didactic and methodological backgrounds of professionally oriented oral interaction teaching to future specialists in the hotel and catering industry (German after English) with the use author’s computer training program have been discriminated.

Опис

Ключові слова

навчальна комп’ютерна програма, друга іноземна мова, німецьке діалогічне мовлення, майбутні фахівці сфери обслуговування, підсистема вправ, професійно орієнтоване навчання, computer training program, future specialists in the hotel and catering industry, German oral interaction, professionally oriented training, s econd foreign language, the subsystem of exercises, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Професійно оріэнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Окопна Яна Володимирівна ; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2012. — 23 с.