Вплив протеолізу білків солоду гороху на технологічні показники сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для одержання високоякісного сусла при затиранні солоду гороху доцільно використовувати мікробні ферментні препарати. З ферментних препаратів протеолітичної дії найбільш ефективним є протосубтиліп Г20х, який збільшує кількість розчинних білкових спо¬лук на 78 %. Оптимальними режимами дії протосубти¬ліну Г20х є: t = 52...55 °С, тривалість - 20 хв при кон¬центрації 0,32 од. ПА на 1 г СР солоду. For high-quality malt mash peas with grout should be used microbial enzymes. Since proteolytic enzyme preparations of the most effective is protosubtilip G20h, which increases the amount of soluble protein compounds by 78%. The optimal mode of action Protosubtilin G20h are: t = 52...55 ° C, duration - 20 minutes at a concentration of 0.32 units. PA on Wed 1 g malt.

Опис

Ключові слова

білки, солод, ферментні препарати, горох, protein, peas, malt enzymes, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Фролова, Н. Е. Вплив протеолізу білків солоду гороху на технологічні показники сусла / Н. Е. Фролова, В. А. Домарецький, В. М. Кошова // // Наукові праці УДУХТ. - 1998. - № 4. - С. 40-42.

Зібрання