Управління доходами: сутність i характеристика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено основні поняття, що характеризують управління доходами як цілісну систему управління підприємством (мета управління, об'єкт, принципи та функції управління). Встановлено, що саме забезпечення науково обґрунтованого дотримання правил управління доходами забезпечує прогресивний розвиток підприємства. Управління доходами є складною системою прийняття та реалізації управлінських рішень. Дослідження такої системи в майбутньому повинно проводитись у таких напрямах: прогнозування, програ-мування, управління та інтеграція. З 'ясовано, що використання системи управління доходами допомагає великим та малим підприємствам визначити групи клієнтів для встановлення правильного переліку товарів і послуг, визначення оптимального рівня цін з метою максимізації отриманого прибутку. Вставлено, що залежно від цілей управління виділяють типи системиуправління доходами: управління замовленнями як умови підвищення темпів зростання виробництва; управління доходами, яке б забезпечило постійну платоспроможність; контроль результатів відповідно до інтересів власників, при цьому метою управління є підвищення рентабельності капіталу підприємства. The basic concepts characterizing the Revenue Management as an integrated system management have been defined. These include such concepts as Goal Management, Facility Manage-ment Principles and Functions. It has been determined that the implementstion of evidence-based Revenue Management provides the progressive development of the company. Revenue Management is a complex system of decision-making and implementation. The study of this system in the future should be conducted in the following areas: forecasting, programming, management and integration. It has been determined that the use of Revenue Management enables large and small business-ses to identify customer groups so that to establish the proper list of goods and services and determine the optimal level of prices in order to maximize profits. It has been found that the following types of Revenue Management can be distinguished depending on management objectives: Order Management as a condition for raising the rate of production growth; Revenue Management, which provides a permanent solvency; Result Monitoring according to the interests of the owners; the aim of management is to increase the return on equity of the company.

Опис

Ключові слова

історичний розвиток, управління доходами, об'єкт, historical development, object, revenue management, кафедра фінансів, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Арич, M. I. Управління доходами: сутність i характеристика / M. I. Арич, Г. А. Чередніченко // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 133-137.

Зібрання