Пробіотики – промотори життя ХХІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В огляді визначена роль біфідо- та лактобактерій в підтримці нормальної мікрофлори організму господаря. Узагальнені та проаналізовані дані про механізм дії відомих препаратів – про- , пре- та синбіотиків на основі екстраполяції знань про захисну роль окремих представників нормальної мікрофлори макроорганізму та спостережень клініцистів. Наводиться сучасна класифікація пробіотичних препаратів, а також описані запропоновані різними дослідниками критерії відбору потенційно промислових культур з метою вдосконалення пробіотичних препаратів. Наведено основні шляхи вдосконалення існуючих на сьогоднішній день пробіотичних препаратів та перспективні шляхи створення нових препаратів на основі пробіотичних культур. Role of bifido- and lactobacteria in support of normal microflora of organism of owner was defined in the survey. Data about the mechanism of action of the known preparations - pro-, pre- and synbiotics were aggregated and analyzed on the basis of extrapolation of knowledge about the protective role of separate microorganisms representatives of normal microflora of and supervisions of clinicians. The modern classification of the probiotics have been presented. Also criteria of selection potentially industrial cultures with the purpose of perfection probiotics offered by different researches were described. The basic ways of perfection of existing probiotics and creation a new one based on probiotics cultures were presented.

Опис

Ключові слова

пробіотики, лактобактерії, біфідобактерії, probiotics, lactobacteria, bifidobacteria, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Пробіотики – промотори життя ХХІ століття / С. О. Старовойтова, В. Ю. Горчаков // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2006. - № 2. - С. 104-114.

Зібрання