Роль брендів у підвищенні конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливів брендів на конкурентоспроможність підприємств. Розглянуто особливості становлення та розвитку брендів українських підприємств. Особлива увага приділена визначенню взаємовпливу брендів та конкурентної позиції підприємств. Викладення матеріалу супроводжується прикладами з практики діяльності та впровадження торгових марок найбільшими українськими виробниками кондитерської продукції. В статті використані статистичні дані ЗАТ „Укркондитер” та Міністерства статистики України. The article is devoted to a problem of influence of brands for competitiveness of firms. It is considered features of introduction and development of brands of the Ukrainian enterprises. The special accent is made on studying of interrelation of brands and a competitive position of the enterprises. The statement of a material is accompanied by examples from practical activity and introduction of trade marks by the greatest Ukrainian manufacturers of confectionery production. In clause statistical data of Joint-Stock Company "Ukrkonditer" and the Ministry of statistics of Ukraine are used.

Опис

Ключові слова

бренд, торгова марка, брендінг, конкуренція, конкурентоспроможність, кондитерська промисловість, brand, trade mark, branding, competition, competitiveness, confectionery industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. М. Роль брендів у підвищенні конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України / О. М. Ткаченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2006. – № 19, Ч. 1. – С. 43–46.

Зібрання