Організація фінансового обліку діяльності підприємств в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Від початку повномасштабного російського вторгнення керівництво кожного підприємства вживають заходи для адаптації про- цесу обліку до умов воєнного стану. Кінцевим продуктом фінансового обліку є інформація, що на- дається користувачам у формі звітності. Під час складання фінансової звітності слід враховувати вплив війни на безперервність діяльності та за можливості провести аналіз безпечних умов робо- ти облікового персоналу. Підприємства також повинні вжити заходів щодо захисту інформації, ви- тік якої може не лише завдати значних збитків, а також вплинути на імідж компанії. Тому питання організації фінансового обліку в умовах війни є досить актуальним. Since the beginning of the full–scale Russian invasion, the management of each company has taken steps to adapt the accounting process to the conditions of martial law. The end product of financial accounting is information provided to users in the form of reports. The preparation of financial statements should take into account the impact of the war on business continuity and, where possible, analyze the safe working conditions of accounting staff. Businesses should also take steps to protect information, the leakage of which can not only cause significant damage, but also affect the company’s image. Therefore, the question of the organization of financial accounting in wartime is quite relevant.

Опис

Ключові слова

фінансовий облік, війна, дистанційна форма роботи, ІТ технології, захист облікової інформації, загрози, інформаційна безпека, financial accounting, war, remote form of work, IT technologies, protection of accounting information, threats, informational security, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Організація фінансового обліку діяльності підприємств в умовах війни / Л. М. Духновська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – №5 (252). – С. 59–63

Зібрання