Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку підприємства на основі комплексної оцінки фінансового стану. Уточнено сутність поняття «стратегія» та узагальнено основні причини неефективної реалізації стратегії розвитку. Доведено необхідність використання збалансованої системи показників для ефективної реалізації стратегії, що формується виходячи із фінансового аналізу підприємства. Проведено аналіз фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі та визначені основні фактори впливу на нього. Обґрунтовано методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства на основі визначення фінансового рівня розвитку та інтенсивності розвитку. Запропоновано методику визначення фінансового рівня розвитку, що ґрунтується на фінансовому та таксономічному аналізі. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня збалансованості фінансового стану підприємства та обґрунтовано необхідність формування фінансових профілів для управління збалансованістю фінансовим станом і визначення оперативних, тактичних та стратегічних цілей розвитку підприємства. Author determines the essence of the concept of “strategy” and summarizes the main reasons for ineffective implementation of development strategies. Author justifies the necessity of using the Balanced Scorecard for effectively implementation of strategies which is formed on the basis of financial analysis. The thesis contains the analysis of the financial state of bakery industry enterprises and identifies the key factors which are influenced on it. Author justifies methodical approach to formation of the development strategy on the basis of the definition of financial level of development and intensity of development. Author develops method of determining the level of financial development based on the financial and taxonomic analysis. Also author develops the methodical approach to the definition of a balanced financial state of the enterprise and justifies the necessity of development of financial profiles for managing of balance of financial state and determining the operational, tactical and strategic goals of the enterprise development.

Опис

Ключові слова

хлібопекарська галузь, стратегія розвитку, фінансовий стан, фінансовий рівень розвитку, збалансованість, bakery industry, development strategy, financial state, financial development level, balance, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Бойко Ірина Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2014. - 20 с.