Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною та антиадгезивною активністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що за наявності 5−10 мМ катіонів кальцію у безклітинному екстракті N. vaccinii ІМВ В-7405 НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназна активність підвищувалася в 1,3−1,7 разів порівняно з такою без Са2+. Збільшення усередовищі культивування штаму ІМВ В-7405 концентрації СaCl2×2H2O з 0,1 до 0,4 г/л супроводжувалося підвищенням НАДФ+-залежної глутаматдегідрогеназної активності у 1,5 рази, а також посиленням антимікробної і антиадгезивної активності синтезованих ПАР. Мінімальна інгібуюча концентрація щодо деяких бактерій та дріжджів поверхнево-активних речовин, синтезованих на середовищі з підвищеним вмістом Са2+, була у 1,8−13 разів, а адгезія тест-культур на абіотичних поверхнях, оброблених такими ПАР, − у середньому на 7−39 % нижчою порівняно з показниками, встановленими для ПАР, утворюваних на базовому середовищі. It was established that in the presence of 5−10 mM calcium cations NADP+-dependent glutamate dehydrogenase in the cell-free extract activity of N. vaccinii IMV B-7405 increased to 1.3−1.7 times in comparison with that without Ca2+. Increase from 0.1 to 0.4 g/l CaCl2×2H2O concentration in cultivation medium of IMV B-7405 strain was accompanied by rise of NADP+-dependent glutamate dehydrogenase activity in 1.5 times, as well as increasing antimicrobial and anti-adhesive activity of synthesized surfactants. Minimum inhibitory concentration against some bacteria and yeasts surfactants synthesized in a medium with a high content of Ca2+ was in 1,8−13 times and adhesion test cultures on abiotic surfaces treated with such surfactants − an average of 7−39 % lower as compared to indicators for the surfactant produced in the base medium.

Опис

Ключові слова

Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антимікробна та антиадгезивна активність, активність ключових ферментів біосинтезу, surfactants, antimicrobial and anti-adhesive activity, activity of key enzymes biosynthesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною та антиадгезивною активністю / Т. П. Пирог, Л. В.Никитюк, Т. А.Шевчук // Мікробіологічний журнал. – 2017. - Т. 79, № 5. - С. 13-22.

Зібрання