Аналітичне конструювання дискретної системи керування аперіодичним об’єктом з запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута задача синтезу в рамках лінійної теорії дискретного регулятора для керування аперіодичним неперервним технологічним об’єктом з запізнюванням в каналі керування. Показане формування рекурентного співвідношення у вигляді різницевого рівняння, яке дозволяє обчислити значення керувального діяння у будь-якому такті квантування. The task of synthesis within the framework of linear theory of discrete regulator is considered for a management a aperiodicheskiy object continuous technological object with a delay in the channel of management. Forming of recurrent correlation is shown as raznostnoe| equalization which allows to calculate the value of managing action in some time of quantum.

Опис

Ключові слова

дискретний регулятор, z-перетворення, зворотний зв'язок, синтез керування, передатна функція, канал керування, збурення, рекурентне співвідношення, різницеве рівняння, дискретный регулятор, передаточная функція, discrete regulator, z-transformation, feedback, synthesis of management, transmission function, management channel, indignation, recurrent correlation, raznostnoe equalization, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Аналітичне конструювання дискретної системи керування аперіодичним об’єктом з запізнюванням / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок // Харчова промисловість. – 2011. - № 10. – С. 323-326.

Зібрання