Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зміни глобальної економічної парадигми мотивують уряди та приватні компанії впроваджувати інновації четвертої промислової революції. Потужним каталізатором діджиталізації управлінських процесів стала також пандемія COVID-2019, яка змусила бізнес та уряди шукати дистанційні можливості продовження професійної діяльності та підтримання соціально-економічного добробуту населення. Дана стаття присвячена розкриттю перспектив впровадження цифрових технологій в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту в умовах сучасного техноглобалізму. Проведено ретроспективний аналіз розвитку цифрової економіки, в результаті якого виникли передумови для діджиталізації управлінських процесів. Визначено загальносвітові тенденції в сфері впровадження інструментів цифрової економіки. Проаналізовано три найбільш популярні за поширенням цифрові технології в сфері аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту. Виявлено, що сьогодні вже реалізовано чимало успішних кейсів з впровадження цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Лідерами такого впровадження виступають аудиторські компанії «Великої четвірки», а трійку топових технологій складють штучний інтелект, хмарні обчислення та блокчейн. Цифрові технології забезпечують: підвищення ефективності та швидкості виявлення та оцінки фактів, їх реєстрації та узагальнення; багатоцільове групування даних; зменшення ймовірності помилок в процесі підрахунків; накопичення та зберігання великих обсягів даних; швидший аналіз зібраних даних та прогнозування; кращу узгодженість інформації; автоматизацію онлайн-аудитів. У зв’язку з цим, варто приділяти більше уваги кваліфікаційній підготовці фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту та статистичного аналізу відповідно до глобальних умов техноглобалізму. Поряд з традиційним знанням облікових основ, майбутнім фахівцям будуть потрібні навички роботи з цифровими технологіями. Changes in the global economic paradigm motivate governments and private companies to implement the innovations of the fourth industrial revolution. The COVID-2019 pandemic also became a powerful catalyst for the digitization of management processes, which forced businesses and governments to look for remote opportunities to continue their professional activities and maintain the socio-economic well-being of the population. This article is devoted to revealing the prospects of introducing digital technologies into the statistical analysis, accounting and auditing system in the conditions of modern techno-globalism. A retrospective analysis of the development of the digital economy was carried out. The prerequisites for the digitization of management processes were considered. Global trends in the field of implementation of digital economy tools have been determined. The three most popular digital technologies in analysis, accounting and auditing are analyzed. It was revealed that many successful cases of digital technology implementation in accounting, analysis and auditing have already been implemented. The Big Four auditing companies are the leaders in such performance, and the top three technologies are artificial intelligence, cloud computing, and blockchain. Digital technologies provide: increasing the efficiency and speed of identifying and evaluating facts, their registration and eneralization; a multipurpose grouping of data; reducing the probability of errors in the calculation process; accumulation and storage of large volumes of data; faster analysis of collected data and forecasting; better consistency of information; automation of online audits. In this regard, it is worth paying more attention to the qualification training of specialists in accounting, auditing and statistical analysis following the global conditions of techno-globalism. Along with traditional knowledge of accounting basics, future professionals will need skills to work with digital technologies.

Опис

Ключові слова

цифрова економіка, діджитал-бухгалтерія, цифрові технології, бухгалтерський облік, аудит, штучний інтелект, блокчейн, хмарні технології, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту / І. Й. Кравченко // Облік і фінанси. – 2022. – № 3 (97). – С. 12–20.

Зібрання