Особливості метаболізму під час вирощування Acinetobacter sp. В-7005 на суміші ростових С2-С6-субстратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що в умовах міксотрофного росту Acinetobacter sp. В-7005 на суміші ацетату натрію і глюкози активність ацетил-КоА-синтетази і фосфоенолпіруватсинтетази були у 10 разів, а показники синтезу мікробного екзополіцукриду (ЕПЦ) етаполану майже у 2 рази нижчими, ніж на суміші ацетату калію і глюкози. Припускається, що позитивна роль катіонів натрію може полягати в їх участі у активному транспорті ацетату в клітини Acinetobacter sp. В-7005. Підвищення синтезу етаполану у разі вирощування продуцента на суміші енергетично дефіцитних (ацетат + глюкоза) і енергетично нерівноцінних (етанол + глюкоза) субстратів зумовлено посиленням глюконеогенезу, про що свідчило функціонування двох анаплеротичних шляхів (гліоксилатного циклу і піруваткарбоксилазної реакції), а також підвищення активності фосфоенолпіруватсинтетази порівняно з культивуванням бактерій на відповідних моносубстратах. It has been established that under the conditions of mixotrophic growth of Acinetobacter sp. B-7005 on the mixture of sodium acetate and glucose the activity of acetyl-KoA-synthetase and that of phosphoenolpyruvate synthetase were 10 times lower and indices of synthesis of microbial exopolysaccharide (EPS) ethapolan are almost 2 times lower than on the mixture of potassium acetate and glucose. It is supposed that the positive role of sodium cations may consist in their participation in the active transport of acetate to the cells of Acinetobacter sp. B-7005. An increase of ethapolan synthesis when the producer is grown on the mixture of energy-deficient (acetate + glucose) and energetically nonequivalent (ethanol + glucose) substrates is determined by the intensification of gluconeogenesis, that is evidenced by the functioning of two anaplerotic paths (glioxylate cycle and pyruvate-carboxy lase reaction), as well as the increase of activity of phosphoenolpyruvate synthetase compared with cultivation of bacteria on the corresponding monosubstrates.

Опис

Ключові слова

екзополіцукриди, міксотрофний ріст, суміш субстратів, глюконеогенез, активність ферментів, центральний метаболізм, exopolysaccharides, mixotrophic growth, mixture of substrates, gluconeogenesis, enzyme activity, central metabolism, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Особливості метаболізму під час вирощування Acinetobacter sp. В-7005 на суміші ростових С2-С6-субстратів / Т. П. Пирог, Ю. В. Корж, Н. В. Висятецька // Мікробіологічний журнал. – 2007. − Т. 69, № 4. − C. 18−25.

Зібрання