Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано зміст та взаємозв’язки основних понять, які характеризують конкурентний стан підприємства. Констатовано, що взаємозв’язок категорій теорії конкуренції можна описати як складну відкриту систему факторів, які пов'язані та взаємодіють між собою відповідно до цілей підприємства в конкретних умовах управління ними. In the article, going is analyzed near the content and relations between main terms describing firm's competitive status are analyzed. Stated that the relationship between the theory of competition categories can be described as a complex open system factors that are involved and interact with each other in accordance with the objectives of the enterprise in a particular management.

Опис

Ключові слова

конкурентний потенціал, конкурентна політика, конкурентна стратегія, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, конкурентостійкість, конкурентна позиція, competitive potential, competition policy, competitive strategy, competitive advantage, competitiveness, competitiveness stability, competitive position, competitive status, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Матвєєв, В. В. Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства / В. В. Матвєєв // Інтелект ХХІ. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – № 2. – С. 55-62.

Зібрання