Оцінка стійкості виробничих об’єктів підприємств харчової промисловості до дії вибухової хвилі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз існуючих методів моделювання дії повітряної ударної хвилі на елементи конструкцій і технологічного обладнання виробничих об'єктів харчової промисловості. Створена установка для проведення експериментальних досліджень та розроблені відповідні методики для визначення параметрів стійкості елементів технологічного устаткування до впливу надлишкового тиску повітряної ударної хвилі, обґрунтовані отримані результати. Виведена математична модель для визначення питомого зусилля взаємодії при різних початкових швидкостях руху зразка і різних геометричних форм. Виведена математична модель просторово-часового розвитку (еволюції) ризику при аваріях та/або аварійних ситуаціях на небезпечних промислових об'єктах. Удосконалено метод оцінки вибухозахисту елементів виробничих об'єктів до впливу уражаючих факторів повітряного вибухової хвилі. За результатами досліджень розроблені рекомендації по підвищенню вибухобезпеки елементів виробничих об'єктів до дії уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі. There is shown an the effect of damaging factors of air blast on the elements of the production facilities of storage, processing and use of grain to enhance explosion. An analysis of possible accidents and emergencies on business storage, processing and use of grain, defined by their scale and effects, the gravity of the aforementioned companies, and offered recommendations for improving the effectiveness of the protection of personnel. A plant for carrying out experimental studies and developed appropriate methods to determine the parameters of stability elements of process equipment from the effects of excessive pressure air blast, completed study of the results. Displaying mathematical model to determine the specific forces of interaction with different initial velocities and different sample geometry. Displaying mathematical models of space-time development (evolution) of risk in accidents (emergency) for hazardous industrial facilities. The method of assessment of explosion protection element production facilities to the effects of damaging factors of the air blast. According to the research recommendations for improving explosion elements of production facilities to the effects of damaging factors of air blast.

Опис

Ключові слова

аварія, accident, безпека, safety, вибухонебезпека, explosion danger, методика, method, руйнівні наслідки, devastating consequences, ризик, risk, оцінка стійкості, proposition of stability

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Оцінка стійкості виробничих об’єктів підприємств харчової промисловості до дії вибухової хвилі / Н. В. Володченкова, О. Г. Левченко, В. Г. Здановський // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник наукових праць ДУ "ННДІПБОП". – К., 2014. – № 28. – С. 11–25.

Зібрання