Тенденції і перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій капіталізації підприємств харчової промисловості України в контексті оцінки перспектив впровадження вартісно-орієнтованого підходу управління підприємствами галузі. Наведено економічну сутність і основні характеристики капіталізації. Обґрунтовано її значення як ключового фактору створення ринкової вартості підприємства. На підставі статистичних даних проведено аналіз динаміки і структури власного капіталу підприємств харчової промисловості України. За даними аналізу виявлено позитивні тенденції зростання власного капіталу галузі за рахунок різних джерел, що вказує на зростання капіталізації галузі у різних формах. Встановлено, що незважаючи на позитивну динаміку, частка власного капіталу в структурі джерел фінансування залишається низькою, що свідчить про значні ризики фінансування підприємств галузі, але водночас створює резерви для підвищення капіталізації в майбутньому. Виявлено тенденцію скорочення прибутковості, що є негативним фактором впливу на капіталізацію. Обґрунтовані майбутні перспективи капіталізації галузі. The article is devoted to the study of tendences of capitalisation of the food industry in Ukraine in the context of assessment of the prospects of introduction of the value-based approach to industry enterprise's management. It describe economic essence of capitalisation and justifies its importance as a key factor of creation enterprise's market value. On the basis of statistical data the article conducts analysis od dynamic and structure of enterprise's equity of the ukrainian food industry. On the basis of the analysis the article reveals positive tendencies of equity growth of the industry by means of various sources, which points at growth of capitalisation in various forms. The article establishes that despite the positive dynamics, the share of euity in the structure of sources of financing is low, which testifies to presence of significant risks of financing enterprises of the industry, but, at the same time, it creates reserves for increase of capitalisation in future. The article reveals a tendency of profitability reduction, which negative influences to capitalisation. It justifies future prospects of industry's capitalisation

Опис

Ключові слова

вартісно-орієнтоване управління, value based management, вартість, value, капіталізація, capitalisation, власний капітал, equity, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Тенденції і перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України / Т. А. Говорушко, К. В. Багацька // Бізнес-Інформ. - 2013. - №11. - С. 165-169

Зібрання