Study of the alcohol quality obtained by fermentation of highly concentrated grain wine by different races of yeast

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Requirements for the quality of ethyl alcohol produced for further use in the production of alcoholic beverages are constantly increasing. This is due to the growing competition of producers of alcoholic beverages (improving the range and quality of products) and the revision of standards for products. New directions in the alcohol technology development require increasing the dry matter concentrations of the wort; fermentation at elevated tempera-tures and concentrations of alcohol in the brew; ensuring the reduction of the cost of alcohol by saving raw materials and energy resources. In such conditions, highly productive breeds of yeast with increased osmophilicity, thermotolerance and fermentation activity are required. Research related to the search for new strains producers of ethyl alcohol, and the technology development for highly concentrated mash from grain raw materials are relevant issues for the alcohol indus-try. Purpose and methods. Investigation of the alcoholic yeast races influence on the synthesis of metabolites during fermentation of highly concentrated wort from grain raw materials.For research methods common to the alcohol and alcoholic beverages have beenused. Results. The influence of races of alcoholic yeast on the quality indicators of alcohol has been studied. It was found that the selected race of yeast S. cerevisiae DO-16 in the process of life synthesizes significantly fewer side metabolites compared to other studied races DO-11, K-81 and XII. The use of the selected race of S. cerevisiae DO-16 makes it possible to ferment highly concentrated wort from grain raw materials. It has been experimentally proved that at a concentration of DM concentration of the wort 28 %, the selected osmophilic strain of the yeast S. cerevisiae DO-16 provides regulated indicators of the hydrocarbon composition of mature brews and synthesizes up to 14.40 % vol. alcohol, respectively. To improve the qualitative sensory characteristics of eth-anol, the possibility of metabolically adjusting the synthesis of volatile alcohol impurities using different races of alcoholic yeast was investigated. Conclusions and discussions. Scientific nov-elty lies in the selection race for the yeast fermentation of corn mash highly concentrated with reduced alcohol content related impurities. The influence of yeast race on the formation of al-cohol metabolites has been studied. The practical significance of the obtained results lies in the industrial implementation of the selected race of alcoholic yeast for fermentation of highly concentrated wort from grain raw materials. Prospects for further research are the possibility of in-fluencing the quality of alcohol as a raw material for high-quality alcoholic beverages. During the fermentation of wort from grain raw materials, the qualitative and quantitative composition of volatile impurities of alcohol largely depends on the race of alcoholic yeast. The results of re-search on the biosynthesis of volatile impurities of alcohol allow you to adjust the quality of alcohol for the production of high quality alcoholic beverages.Вимоги до якості етилового спирту, що виробляється для подальшого застосування у виробництві алкогольних напоїв, постійно підвищуються. Це пов’язано зі зростаючою конкурентної боротьбою виробників алкогольних напоїв (удосконалюються асортимент і якість продукції) і з переглядом стандартів на продукцію, що випускаєть-ся. Нові напрямки розвитку технології спирту вимагають підвищення концентрацій сухих речовин сусла; проведення бродіння за підвищених температур та концентрацій спирту в бражці; забезпечення зменшення собівартості спирту за рахунок економії сировини та енергоресурсів. У таких умовах необхідні високопродуктивні раси дріжджів із підвищеною осмофільністю, термотолерантністю та бродильною активністю. Дослідження, пов’язані з пошуком нових штамів – продуцентів етилового спирту, та розробка технології високо-концентрованих бражок із зернової сировини є актуальними питаннями для спиртової галузі. Мета і методи. Дослідження впливу рас спиртових дріжджів на синтез метаболі-тів при зброджуванні висококонцентрованого сусла із зернової сировини. Для досліджень застосовували методики, загальноприйняті для спиртової та лікеро-горілчаної галузі. Ре-зультати. Досліджено вплив рас спиртових дріжджів на якісні показники спирту. Встановлено, що селекціонована раса дріжджів S. cerevisiae ДО-16 у процесі життєдіяль-ності синтезує значно менше побічних метаболітів у порівнянні з іншими досліджувани-ми расами ДО-11, К-81 та ХII. Застосування селекціонованої раси S. cerevisiae ДО-16 дає можливість зброджувати висококонцентроване сусло із зернової сировини. Експеримен-тально доведено, що при концентрації сусла СР 28 % селекціонований осмофільний штам дріжджів S. cerevisiae ДО-16 забезпечує регламентовані показники вуглеводневого складу зрілих бражок та синтезує до 14,40 % об. спирту відповідно. Для підвищення якісних сен-сорних характеристик етанолу досліджено можливість метаболічним шляхом корегувати синтез летких домішок спирту, застосовуючи різні раси спиртових дріжджів. Висновки та обговорення. Наукова новизна роботи полягає в підборі раси дріжджів для зброджу-вання висококонцентрованого зернового сусла зі зменшеним вмістом супутніх домішок спирту. Досліджено вплив раси дріжджів на утворення метаболітів спирту. Практичне значення одержаних результатів полягає у промисловому впровадженні селекціонованої раси спиртових дріжджів для зброджування висококонцентрованого сусла із зернової сирови-ни. Перспективи подальших наукових розробок полягають у можливості впливу на якісні показники спирту як сировини для високоякісних алкогольних напоїв. При зброджуванні сусла із зернової сировини якісний та кількісний склад летких домішок спирту значною мірою залежить від раси спиртових дріжджів. Результати досліджень біосинтезу летких до-мішок спирту дозволяє корегувати якісні показники спирту для виробництва алкогольних напоїв високої якості.

Опис

Ключові слова

quality, alcoholic beverages, alcohol, industrial alcoholic yeast, volatile alcohol impurities, якість, алкогольні напої, спирт, виробничі спиртові дріжджі, леткі домішки спирту, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Kovalchuk, S. Study of quality of alcohol obtained by fermentation of highly concentrated grain wine by different races of yeast / S. Kovalchuk, T. Mudrak, A. Nakonechna // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Т. 1, № 4. – С. 158-168

Зібрання