Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методологія дослідження. У статті застосовано методи дискримінантного аналізу для побудови моделей оцінки ефективності управління грошовими потоками 15 підприємств на основі даних їх фінансової звітності. У процесі дослідження застосовувалися загальні та конкретні наукові методи, а саме: абстрагування, групування, фінансових коефіцієнтів, описової статистики, кореляційний, класифікації, дискримінації. Результати. Стаття присвячена вивченню інструментів дискримінантного аналізу і застосуванню їх в оцінці ефективності управління грошовими потоками. Досліджено зарубіжні та вітчизняні способи застосування методу дискримінантного аналізу до ідентифікації фінансового стану підприємств. На основі найбільш впливових фінансових коефіцієнтів оцінки грошових потоків було визначено, які із залучених показників доцільно застосовувати у практичних оцінках ефективності управління грошовими потоками підприємства. Здійснено групування вибірки досліджуваних підприємств у чотири класи та розроблено дискримінантну модель для кожної групи. У процесі моделювання було здійснено аналіз та порівняння значущості та прогнозної якості розроблених моделей. Вперше запропоновано розв’язання питань визначення ефективності управління грошовими потоками на основі дискримінантної класифікації підприємств, що дає змогу сформувати практичне підґрунтя для подальшої якісної оцінки стану управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості. Практична значущість. Одержані результати дозволяють стверджувати, що визначення стану управління грошовими потоками із застосуванням обраного методу дискримінації підприємств є якісним і достовірним для українських кондитерських підприємств і можуть використовуватися у складі здійснення діагностики ефективності фінансового управління суб’єкта господарювання в цілому. Результати дослідження мають практичну значущість для фінансових менеджерів, які працюють над створенням ефективного механізму управління грошовими потоками.

Опис

Ключові слова

грошовий потік, ефективність, дискримінантний аналіз, моделювання, кондитерське підприємство, харчова промисловість, фінанси, cash flow, efficiency, discriminant analysis, modeling, confectionery enterprise, food industry, finances, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції / Г. О. Роганова, Л. В. Шірінян // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 170–180.

Зібрання