Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відстані 500 м на південний схід від Трипільської ТЕС (Київська обл.) виявлено підвищений вміст у ґрунтах рухомих форм Pb, Cd, Cr, Ni та Co, що значно (у 3–5 разів) перевищує рівні, характерні для незабрудненої території (Канівський природний заповідник). В умовах забруднення важкими металами ґрунтового покриву встановлено збільшення концентрації дієнових кон’югатів у 3–7 разів, ТБК-позитивних продуктів – у 2–4 рази у печінці особин жовтогорлої миші. Виявлено сезонну динаміку вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Висловлюється припущення, що зареєстровані зміни біохімічних показників свідчать про стан еколого-біохімічного стресу для організму жовтогорлої миші в районі впливу теплоелектростанції. On distance of 500 m to the South-West from Tripolska TPS the raised content in soils of mobile forms Pb, Cd, Cr, Ni and Co was revealed that considerably (3–5 times) exceeds levels for territory of Kaniv natural reserve. Increase of the concentration of dienic conjugates (3–7 times) and malonic dialdehyde (2–4 times) in liver of individuals of the yellow-necked mouse of under pollution by heavy metals has been discovered. Seasonal dynamics of the maintenance of lipid peroxidation has been revealed. The registered changes of biochemical indicators testify about presence ecological-biochemical stress in an organism of the yellow-necked mouse in the district of influence of Tripolska TPS.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, важкі метали, перекисне окиснення ліпідів, heavy metals, lipid peroxidation

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. В. Задира, Д. В. Лукашов // Вісник Львівського університету. – 2013. – Вип. 62. – С. 196-202. – (біологія).

Зібрання