Стратегічна діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню методичного підходу стратегічної діагностики виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств. У роботі уточнено сутність понять «діагностика», «фінансова діагностика», «економічна діагностика», «стратегічна діагностика» та встановлено їх взаємозв’язки. Розширено категоріальний апарат теорії стратегічного управління. Конкретизовано значення «стратегічна діагностика виробничого потенціалу підприємства» як процес цілеспрямованого дослідження структурних елементів виробничого потенціалу для встановлення ефективності їх використання, можливостей досягнення стратегічних цілей та формування (коригування) майбутніх орієнтирів розвитку. Виділено етапи проведення стратегічної діагностики виробничого потенціалу підприємства. Сформовано систему показників стратегічної діагностики виробничого потенціалу підприємства, яка дає можливість дослідити компоненти виробничого потенціалу. Використання запропонованої системи показників і побудова інтегрального показника стратегічної відповідності виробничого потенціалу забезпечує встановлення відповідності виробничого потенціалу базовій стратегії підприємства: зростання, адаптивній, санаційній. Визначено показники для проведення поточної діагностики виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств, які формують взаємозв’язок зі стратегічною діагностикою виробничого потенціалу і забезпечують поточний контроль за реалізацією базової стратегії. Співставлення узагальнюючого показника поточної відповідності виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств з показником рентабельності операційної діяльності на основі матричного підходу забезпечує обрання функціональної стратегії розвитку виробничого потенціалу, а саме: стратегії обмеженого використання виробничого потенціалу, стратегії ефективного використання наявного виробничого потенціалу, стратегії розширення ринків збуту, стратегії розвитку виробничого потенціалу відповідно до науково-технічного прогресу. Виокремлено індикатори стратегічного розвитку виробничого потенціалу досліджуваних хлібопекарських підприємств. Встановлено, що проведення контролю за формуванням їх рівня і розроблення заходів щодо підвищення рентабельності операційної діяльності забезпечує підвищення ефективності використання виробничого потенціалу. Обґрунтовано стратегічні перспективи розвитку хлібопекарських підприємств з урахуванням особливостей їх функціонування. Застосування процесу стратегічної діагностики виробничого потенціалу підприємства має на меті забезпечити ефективне його формування і використання для досягнення встановлених суб’єктом господарювання стратегічних орієнтирів розвитку. Ключові слова: діагностика, стратегічна діагностика, виробничий потенціал підприємства, стратегічна діагностика виробничого потенціалу підприємства, інтегральний показник стратегічної відповідності виробничого потенціалу підприємства, інтегральний показник поточної відповідності виробничого потенціалу підприємства, стратегія розвитку виробничого потенціалу підприємства, індикатори стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства. The thesis is devoted to the theoretical substantiation of the methodical approach to the strategic diagnostics of productive capacity of baking industry enterprises. In this paper the essence of the concepts of "diagnostics", "financial diagnostics", "economic diagnostics", "strategic diagnostics" is specified and their relationships are found. The categories of the strategic management theory are developed. The term "strategic diagnostics of production potential of the enterprise" is concretized as a process of purposeful study of the structural elements of the production capacity in order to determine the effectiveness of their use, the opportunities to achieve strategic goals, and to form (adjust) the future development benchmarks. The stages of conducting the production potential strategic diagnostics of the enterprise are singled out in the thesis. The system of indicators of productive capacity strategic diagnostics of the enterprise is formed, which makes it possible to explore the components of the production capacity. Using the proposed system of indicators and forming the integral index of strategic relevance of production capacity on its basis ensure the determination of correspondence of the production potential to the core business strategies, namely sustainable growth strategy, adaptive strategy, reorganization strategy. The indicators for ongoing diagnostics of the production capacity of baking branch enterprises are determined. These indicators form a relationship with the production potential strategic diagnostics and provide ongoing monitoring of the basic strategy implementation. The comparison of the summary indicator of the ongoing compliance of production capacity of baking industry enterprises with the operations profitability index based on the matrix approach implements the process of choosing the functional strategy of productive capacity development, namely the strategy of limited use of production capacity, the strategy of efficient use of the available production capacity, the strategy of market expansion, the strategy of production potential development in accordance with scientific and technological progress. The indicators of the productive capacity strategic relevance of the surveyed baking industry enterprises are singled out. It is found that the control of their formation and the development of the measures to increase profitability of operational activity enhance the efficiency of production potential usage. The strategic prospects of the development of baking industry enterprises taking into account the peculiarities of their functioning are grounded. The application of the production potential strategic diagnostics of the enterprise aims to provide effective formation and utilization of productive capacities for achieving the economic agent's strategic development benchmarks.

Опис

Ключові слова

діагностика, стратегічна діагностика, виробничий потенціал підприємства, strategic diagnostics, diagnostics, production capacity of the enterprise

Бібліографічний опис

Корнійчук, А. А. Стратегічна діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Корнійчук Ангеліна Анатоліївна . - К., 2018. - 23 с.