Інтелектуальна діяльність у контексті подвійної природи інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовані відносини інтелектуальної діяльності у контексті подвійної природи інтелектуальної власності, розглянуті окремі етапи інтелектуальної діяльності. Подане бачення об'єкту інтелектуальної власності із матеріальної та нематеріальної точки зору, у цьому ж аспекті розглянуті особисті майнові права, подібні до стандартного права власності та особистісні моральні права автора, що є невід'ємними за будь-яких умов. На основі узагальнення запропоноване схематичне відображення процесу настання прав власності на різних етапах створення інтелектуальних цінностей – від самого процесу інтелектуальної діяльності, коли права власності як такі ще не вступають в дію – до створення матеріальних об’єктів в результаті використання об’єктів інтелектуальної діяльності, коли починають діяти права власності у класичному розумінні. The relationships of intellectual activity in aspect of double nature of intellectual property are analyzed, the separate stages of intellectual activity are examined. The vision of intellectual property to material and immaterial point of view, in the same aspect considered private property rights similar to standard property rights and personal moral rights, which are inalienable in all conditions is given. On the basis of generalization it is proposed a schematic displaying of the process of onset ownership rights on the different stages of the development of intellectual property – from the intellectual activity process, when the rights of ownership as such has not yet come into effect – to the creation of material objects as the result of usage of intellectual activity objects, when the rights of property begin to act in the classic sense.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, об’єкт інтелектуальної власності, результат інтелектуальної діяльності, правові відносини інтелектуальної власності, intellectual property, intellectual activity, object of intellectual property, result of intellectual activity, legal relationships of intellectual property, кафедра маркетингу, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Інтелектуальна діяльність у контексті подвійної природи інтелектуальної власності / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - К. : НУХТ, 2015. – Т. 21, № 5. – С. 82-90.

Зібрання