Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснений аналіз динаміки перехідних процесів оптимальних керувань, станів системи x(t), спостережень y(t) і оптимальних оцінок (оцінена якість роботи мінімаксного фільтра Калмана-Бюсі). Досліджена оптимальна область припустимих збурень. Доведено, що синтезоване оптимальне керування має додатковий запас стійкості, більший від розрахованого. The analysis of the dynamics of transients optimal control, system states x(t), observation y(t) and optimal estimates (assessed quality of minimax-Byusi Kalman filter). The optimal region of admissible perturbations. Proved that the synthesized optimal control has the added safety factor greater than calculated.

Опис

Ключові слова

оптимізаційна задача, лінійна n-вимірна динамічна система, пекарна камера, температурний режим, мінімаксне керування, область припустимих збурень, еліпсоїд мінімального об’єму, якість перехідного процесу, optimization problems, linear n-dimensional dynamic system, baking chamber, temperature control, minimax control, quality of the transition process, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Лобок, О. П. Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, А. М. Слєзенко // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2015. - Т. 21, № 2. – С. 7–14.

Зібрання