Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано стан розвитку ринку освітніх послуг Китаю та виявлено особливості його функціонування. Показані ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки країни. Узагальнені теоретичні основи функціонування ринку освітніх послуг Китаю. Запропоновані науково-практичні пропозиції з питань запровадження кращих елементів китайського досвіду у вітчизняну практику. Зокрема, такі як: модернізація навчальних закладів, у тому числі на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства; розробка та впровадження реалістичних пропозицій з удосконалення механізму бюджетного фінансування діяльності вищих навчальних закладів; розробка та впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій, у тому числі технологій дистанційної освіти; підтримка взаємодії вищих навчальних закладів із науковими установами та роботодавцями. The article analyzes the state of development of Chinese education services market and reveals the peculiarities of its functioning. There has been shown the key tendencies of growing the role of higher education institutions in providing the growth of national economy. There has been generalized the theoretical basics of functioning of Chinese educational services market. There has been suggested the scientific and practical items about introducing the best elements of Chinese experience into our practice. Namely, these are: modernization of education institutions, including the usage of state and private partnership; developing and introducing the modern innovation education technologies, including technologies of distance learning; support of interaction of higher education institutions with scientific institutes and employers.

Опис

Ключові слова

ринок освітніх послуг, освітні функції, ефективність, вищі навчальні заклади, ключові тенденції, higher education, education functions, the system of higher education, higher education institutions, key tendencies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Бебко, С. В. Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду / С. В. Бебко // Вища школа. – Київ, 2018. - № 3 (164). - С. 62-70.

Зібрання