Дослідження забруднення ртуттю донецького регіону для здоров’я населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто причини надходження ртуті у навколишнє середовище Донецького регіону, зокрема у ґрунти та підземні води. Доведено, що основними причинами підвищеної концентрації ртуті у Донецькому регіоні, є ро-бота промислових об’єктів, зокрема металургійні, вугільні та коксохімічні підприємства, оскільки підвищена концентрація ртуті наявна в залізних та марганцевих рудах, а також в родовищах вугілля, нафти та природного газу. Визначено, що наявна підвищена концентрація ртуті у ґрунтах саме промислових міст Донбасу, у сільській місцевості, у разі відсутності роботи промислових підприємств, перевищення концентрації ртуті у ґрунтах не фіксувалося. З’ясовано, що у Донецькому регіоні наявне і забруднення ртуттю води. Проте, ці забруднення фіксували у конкретно визначених районах, а саме: біля металургійних, вугільних та коксохімічних підпри-ємств, а також біля шахт та шахтних відвалів. В ході проведення досліджень, було зафіксовано підвищену кон-центрацію елементарної ртуті в деяких продуктах харчування місцевого виробництва, а саме: зернові культу-ри – від 1,5 до 2,6 ГДК, м'ясо і птиця – близько 1,5 ГДК, риба – від 10 до 14 ГДК, овочі - близько 2 ГДК. Підт-верджено, що населення, яке проживає на забрудненій території має суттєві відхилення показників нормально-го функціонування організму порівняно з місцевим населенням, що проживає на територіях не забруднених ртуттю
The reasons for the entry of mercury into the environment of the Donetsk region, in particular into the soil and underground water, are considered. It has been proven that the main reasons for the increased concentration of mercury in the Donetsk region are the operation of industrial facilities, in particular metallurgical, coal and coke-chemical enterprises, since the increased concentration of mercury is present in iron and manganese ores, as well as in deposits of coal, oil and natural gas . It was determined that there is an increased concentration of mercury in the soils of the industrial cities of Donbass, in rural areas, in the absence of work of industrial enterprises, an excess of the concentration of mercury in the soils was not recorded. However, these pollutions were recorded in specific areas, namely: near metallurgical, coal and coke-chemical enterprises, as well as near mines and mine dumps. In the course of research, an increased concentration of elemental mercury was recorded in some locally produced food products, namely: grain crops - from 1.5 to 2.6 MPC, meat and poultry - about 1.5 MPC, fish - from 10 to 14 MPC, vegetables - about 2 MPC. It has been proven that the population living in the polluted territory has significant deviations in the indicators of the normal functioning of the organism compared to the local population living in the territories not polluted by mercury

Опис

Ключові слова

забруднення, ртуть, Донецький регіон, Pollution, mercury, Donetsk region, кафедра екології та екоменеджменту

Бібліографічний опис

Дослідження забруднення ртуттю донецького регіону для здоров’я населення / Т. І. Дмитруха, С. М. Маджд, Л. М. Черняк, В. П. Петрусенко, І. М. Горбач // Вісник Кременчуцького національного університету. – 2021. – № 1 (126). – С. 45–50.

Зібрання