Здоровий спосіб життя – головний чинник збереження та зміцнення здоров’я студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здоров’я нації – суттєвий показник суспільного та економічного розвитку держави, її майбутнє. Адже більшість хвороб у дорослому віці є наслідком умов та способу життя в дитинстві та юності. Згідно із сучасними дослідженнями, серед загальної кількості студентства, до моменту набуття вищої освіти, здоровими залишаються лише 6%, близько 45-50% випускників мають морфофункціональні відхилення, а 40-60% – хронічні захворювання, третя ж частина випускників мають обмеження у виборі професії. Проблема здоров’я і формування здорового способу життя в даний момент є надзвичайно важливою і ми говоримо сьогодні про неї, як про глобальну загрозу для всієї нації. Для її вирішення, ми повинні усвідомити значущість самого поняття «здоровий спосіб життя The health of the nation is an essential indicator of the social and economic development of the state, its future. After all, most diseases in adulthood are the result of conditions and lifestyles in childhood and adolescence. According to modern research, among the total number of students, by the time of higher education, only 6% remain healthy, about 45-50% of graduates have morphofunctional disorders, and 40-60% - chronic diseases, and a third of graduates have restrictions in choosing a profession . The issue of health and the formation of a healthy lifestyle is extremely important at the moment, and today we talk about it as a global threat to the whole nation. To solve it, we must realize the importance of the very concept of "healthy living".

Опис

Ключові слова

студенти, спосіб життя, students, lifestyle, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Долиніна, М. Здоровий спосіб життя – головний чинник збереження та зміцнення здоров’я студентів / М. Долиніна // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 жовтня 2021 р. м. Переяслав. – 2021. – Вип. 73. – С. 82–86.

Зібрання