Автоматизована система взаємозв’язаного робастного керування турбоагрегатом в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти та науки України, Київ, 2019. Дисертація присвячена питанням забезпечення довговічності та надійності роботи турбоагрегата шляхом створення автоматизованої системи робастного взаємозв’язаного керування турбоагрегатом з функцією контролю стану його валопроводу. Розроблено процедури ідентифікації передавальної функції об’єкта керування, а також параметрів механічної системи турбоагрегата. Розвинуто методи синтезу взаємозв’язаного робастного регулятора турбоагрегата. Запропоновано структуру автоматизованої системи робастного взаємозв’язаного керування турбоагрегатом. Розроблено метод зміни демпфувальних властивостей турбоагрегата за допомогою динамічного компенсатора крутильних коливань. Розвинуто методи моніторингу стану валопроводу турбоагрегата. Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.13.07 "Automation of control processes". – National University of Food Technologies of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. The dissertation is devoted to the issues of ensuring the durability and reliability of the turbine generator unit by creating an automated system of robust interconnected turbine generator unit control with the function of monitoring the material damage of its shaft. To solve the problems, the theory of automatic control, genetic algorithms of optimization, methods of synthesis of robust regulators, the theory of linear matrix inequalities, methods of simulation analysis are used. As a result of the system analysis of the turbine generator unit, the features of the turbine generator unit as a control object are described. The system analysis of turbine generator unit control processes allowed to develop approaches to the construction of an automated turbine generator unit control system, which ensures the structuring and integrity of the control process, the coordination of the work of individual subsystems and functions implemented by the control system. The mathematical models of the turbine generator unit are constructed, which provide the required accuracy and adequacy of the description of the control object for individual stages of the study. The initial model of the turbine generator unit is based on the physical principles of the work of its components and has the form of a system of ordinary nonlinear differential equations.

Опис

Ключові слова

кафедра електропостачання і енергоменеджменту, автоматизована система, турбоагрегат, робастне керування, пошкоджуваність, генетичний алгоритм, ідентифікація, динамічний компенсатор крутильних коливань, automated system, turbo generator unit, robust control, damage, genetic algorithm, identification, dynamic compensator of torsional oscillations

Бібліографічний опис

Куєвда, Ю. В. Автоматизована система взаємозв’язаного робастного керування турбоагрегатом в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Юлія Валеріївна Куєвда ; НУХТ. - К., 2019. - 24 с.