Дослідження впливу фітокомпозиції антиоксидантної дії на комплексну оцінку якості йогурту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

У статті наведено результати дослідження фітокомпозиції з рослинної лікарської сировини з метою збагачення йогурту та проаналізовано її вплив на комплексний показник якості отриманого йогурту. В якості рослинної сировини обрано м’яту (Menthapiperita), кропиву дводомну (Urtíca), ромашку аптечну (Matricāria chamomīlla). Розроблено режими отримання екстрактів із обраної сировини. Показано, що отримані екстракти володіють антиоксидантними властивостями, які знижується у ряді: екстракт кропиви → екстракт м’яти → екстракт ромашки. Розроблено комплексний показник якості отриманого йогурту, в який увійшли такі групи показників: органолептична оцінка РА, фізико-хімічні показники РВ, харчова та біологічна цінність РС. Отримані дані показують вплив фітокомпозиції на комплексну оцінку йогурту. Так, комплексний показник йогурту із фітокомпозицією – 0,99, контроль - 0,79. Використання отриманої фітокомпозиції у виробництві йогуртів дає змогу розширити асортимент кисломолочних напоїв антиоксидантного спрямування. The article presents the results of the study of phytocomposition from plant medicinal raw materials in order to enrich yogurt and analyzes its impact on the complex quality indicator of yogurt. Mint (Menthapiperita), nettle (Urtíca), and chamomile (Matricāria chamomīlla) were chosen as plant raw materials. Modes of obtaining extracts from selected raw materials were developed. The antioxidant properties of the obtained extracts were studied. The extracts obtained have been shown to have antioxidant properties, which are reduced in the following order: nettle extract → mint extract → chamomile extract. A complex indicator of the quality of the obtained yogurt was developed, which included the following groups of indicators: organoleptic evaluation of RA, physico-chemical parameters of RA, nutritional and biological value of MS. The obtained data show the influence of phytocomposition on the complex evaluation of yogurt. Thus, the complex index of yogurt with phytocomposition - 0.99, control - 0.79. The use of the obtained phytocomposition in the production of yogurts allows to expand the range of antioxidant sour milk drinks.

Опис

Ключові слова

йогурт, рослинна сировина, м’ята, кропива, ромашка, антиоксиданти, якість, безпечність, yogurt, vegetable raw materials, mint, nettle, chamomile, antioxidants, quality, safety, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Гойко, І. Ю. Дослідження впливу фітокомпозиції антиоксидантної дії на комплексну оцінку якості йогурту / І. Ю. Гойко, Н. О. Стеценко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, №2. – С.163-172

Зібрання