Препарати фактора некрозу пухлин: характеристика, способи отримання та модифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті узагальнено дані про біологічні властивості фактора некрозу пухлин (ФНП) і препаратів на його основі, які застосовують у лікарській практиці для боротьби з раковими захворюваннями. Охарактеризовано препарати для наукових досліджень на основі рекомбінантного ФНП. Наведено коротку інформацію про можливості отримання ФНП за допомогою одноклітинних про- (Escherichia coli) та еукаріот (Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris). Описано індуктори синтезу ФНП (бактеріальні ліпополісаха- риди, фітогемаглютенін, антигени різних організмів), які використовують при культивуванні імунокомпетентних тваринних або людських моно- нуклеарних клітин. Визначено можливості модифікації ФНП для покращення його біологічних властивостей, підвищення активності та зменшення токсичності, створення нанокомпозитів ФНП з антибіотиками, фрагментами антитіл, наночастками металів, а також недоліки використання поліети- ленгліколю для модифікації ФНП. The paper presents data about the biological properties of the tumor necrosis factor (TNF) and drugs based on it, which are used in medical practice to combat cancer. The preparates for scientific research based on recombinant TNF have also been described. The brief information about the possibilities of obtaining TNF using unicellular pro- (Escherichia coli) and eukaryotes (Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris) is given. The TNF synthesis inducers (bacterial lipopolysaccha- rides, phytohemaglutenin, antigens of various organisms) that are used in the cultivation of immunocompetent animals or human mononuclear cells are characterized. The possibilities of TNF modification to improve its biological properties, increase activity and reduce toxicity, create TNF nanocomposites with antibiotics, antibody fragments, and metal nanoparticles, disadvantages of the use of polyethylene glycol for modification of TNF have also been presented.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, фактор некрозу пухлин, рекомбінантний препарат, продуцент, модифікація, tumor necrosis factor, recombinant drug (preparation), producer, modification

Бібліографічний опис

Препарати фактора некрозу пухлин: характеристика, способи отримання та модифікації / Є. В. Харченко, О .І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, О. В. Боднар // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 42-48.

Зібрання